สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม162,488.19118,683.0027.0 %ผ่าน2,931.031,299.5555.7 %ผ่าน
รวม 162,488 118,683 26.96 % ผ่าน 2,931 1,300 55.66 % ผ่าน