สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกันยายน 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 132,905.22127,795.003.8 %ไม่ผ่าน2,367.034,493.00-89.8 %ไม่ผ่าน
รวม 132,905 127,795 3.85 % ไม่ผ่าน 2,367 4,493 -89.82 % ไม่ผ่าน