สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2566)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %39.83 %91.29 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.48 %23.70 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %16.22 %86.93 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %59.94 %56.79 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-12.76 %19.36 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %60.51 %64.97 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %49.85 %63.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-18.26 %19.32 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %24.53 %67.57 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %25.36 %84.60 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์540.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %68.92 %56.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.14 %83.54 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ1100.00 %100.00 %20.39 %55.80 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ1100.00 %100.00 %83.65 %68.62 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศาลาว่าการกลาโหม)11100.00 %100.00 %19.34 %67.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 13100.00 %100.00 %25.68 %28.88 %ผ่านผ่าน
กองทัพบก101100.00 %100.00 %30.86 %60.13 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %95.65 %36.79 %60.97 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ14100.00 %100.00 %22.99 %23.63 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %-12.93 %74.12 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-27.05 %79.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %6.52 %78.36 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสรรพากร 84100.00 %97.61 %1.72 %70.16 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-12.15 %4.17 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %70.53 %73.58 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %85.75 %74.09 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-77.85 %-29.02 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-13.99 %72.85 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-73.54 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %48.75 %70.04 %ผ่านผ่าน
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %-30.19 %66.94 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1100.00 %100.00 %28.68 %27.36 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %24.02 %62.74 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว13100.00 %100.00 %7.00 %84.87 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ23100.00 %100.00 %-12.08 %71.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %42.00 %81.49 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-65.31 %65.38 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %25.61 %23.28 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-37.95 %-50.47 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %48.96 %51.31 %ผ่านผ่าน
กรมประมง1100.00 %100.00 %-17.59 %9.55 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %13.44 %-24.12 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %15.44 %60.63 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %91.47 %95.13 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการเกษตร1100.00 %100.00 %-1.03 %63.98 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %-11.56 %57.29 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %24.73 %55.01 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %22.59 %31.65 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %-2.79 %-174.05 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %30.19 %54.50 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %13.78 %-203.13 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-9.70 %72.40 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %47.99 %82.95 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %4.39 %-33.11 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-41.87 %69.60 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %9.79 %24.26 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %7.40 %54.96 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %6.83 %79.25 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง1100.00 %100.00 %52.54 %74.05 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %12.82 %22.17 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %50.99 %28.25 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %-13.23 %-7.89 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %24.76 %21.71 %ผ่านผ่าน
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %24.55 %-1.75 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %46.26 %71.01 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %5.54 %91.37 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %64.30 %34.13 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-38.07 %70.33 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %24.78 %70.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %-0.87 %13.04 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.42 %-33.03 %49.88 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %56.17 %86.37 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %45.83 %74.32 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %53.18 %82.04 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %63.76 %73.94 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %27.87 %83.35 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %23.42 %62.47 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %-4.66 %-0.73 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %3.61 %51.38 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน3387.87 %87.87 %21.14 %34.53 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-15.92 %50.86 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %1.92 %63.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %24.87 %43.93 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %13.01 %29.25 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %59.52 %69.59 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %39.01 %59.78 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %14.26 %6.92 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %33.61 %30.33 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-47.66 %31.68 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %-17.91 %17.58 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %-9.69 %81.57 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %34.70 %30.82 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %75.41 %95.39 %ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.21 %62.35 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %60.01 %51.26 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %30.73 %3.62 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %42.55 %14.50 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %88.88 %21.34 %44.41 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %26.11 %-41.83 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %47.66 %68.09 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %19.55 %-25.39 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 366.66 %66.66 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %44.95 %66.25 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %38.63 %22.28 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน3100.00 %100.00 %37.53 %90.43 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %-2.61 %15.43 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %31.57 %64.81 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %24.94 %33.62 %ผ่านผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %48.27 %1.38 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %-4.21 %98.08 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %90.21 %92.34 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.72 %28.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี)10.00 %100.00 %0.00 %65.82 %รายงานไม่ครบผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-131.17 %65.84 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-58.44 %74.25 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)1100.00 %100.00 %-134.07 %55.92 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-9.97 %64.57 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-44.83 %84.02 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %31.88 %88.20 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน425.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %5.23 %5.74 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %-10.39 %66.02 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-23.76 %34.35 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %78.68 %-24.30 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์30.00 %33.33 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %9.00 %47.15 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %40.13 %75.14 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %23.40 %51.75 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %21.85 %20.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %20.80 %50.68 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %6.44 %33.67 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %26.35 %87.83 %ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่560.00 %60.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %33.63 %77.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.70 %70.02 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %18.60 %79.95 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %49.90 %34.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %16.21 %-106.32 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10884.33 %85.98 %-2.54 %59.93 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-49.13 %33.60 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %58.02 %-171.18 %ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %16.77 %51.45 %ไม่ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ