สรุปผลการลดใช้พลังงานของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 167 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %45.47 %82.72 %ผ่านผ่าน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %28.22 %71.45 %ผ่านผ่าน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %35.75 %93.97 %ผ่านผ่าน
สำนักงบประมาณ 1100.00 %100.00 %33.96 %79.22 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %30.87 %81.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %81.20 %90.15 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 1100.00 %100.00 %41.17 %87.55 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %31.90 %81.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1100.00 %100.00 %59.02 %94.17 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 1100.00 %100.00 %31.64 %96.96 %ผ่านผ่าน
กรมประชาสัมพันธ์ 520.00 %20.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 1100.00 %100.00 %77.01 %87.76 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 1100.00 %100.00 %33.99 %94.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %26.64 %85.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %88.67 %94.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 11100.00 %100.00 %38.07 %71.09 %ผ่านผ่าน
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %60.51 %31.25 %ผ่านผ่าน
001 กองทัพบก 101100.00 %100.00 %46.84 %48.88 %ผ่านผ่าน
กองทัพเรือ 42100.00 %100.00 %48.14 %60.52 %ผ่านผ่าน
กองทัพอากาศ 14100.00 %100.00 %30.93 %24.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1100.00 %100.00 %26.96 %92.11 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %3.52 %93.17 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมธนารักษ์ 5100.00 %100.00 %-0.66 %91.76 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมบัญชีกลาง 1100.00 %100.00 %17.26 %95.74 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมสรรพากร 8466.23 %67.86 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมศุลกากร 2100.00 %100.00 %-4.45 %49.76 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %75.71 %94.17 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %88.75 %92.94 %ผ่านผ่าน
กรมสรรพสามิต 1100.00 %100.00 %-74.02 %41.89 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %-21.19 %95.04 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-12.50 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %ไม่ประเมินไม่ประเมิน
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1100.00 %100.00 %51.22 %83.42 %ผ่านผ่าน
กรมพลศึกษา 1100.00 %100.00 %25.91 %90.39 %ผ่านผ่าน
กรมการท่องเที่ยว 1100.00 %100.00 %73.63 %88.06 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1100.00 %100.00 %29.09 %63.19 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 71100.00 %100.00 %42.55 %82.14 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 13100.00 %100.00 %20.26 %84.16 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 23100.00 %100.00 %9.14 %77.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมกิจการผู้สูงอายุ 14100.00 %100.00 %45.87 %49.78 %ผ่านผ่าน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 108100.00 %100.00 %-50.97 %-19.90 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %37.40 %68.31 %ผ่านผ่าน
กรมชลประทาน (สามเสน) 2100.00 %100.00 %-61.33 %45.95 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1100.00 %100.00 %62.89 %83.34 %ผ่านผ่าน
กรมประมง 1100.00 %100.00 %13.26 %60.55 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %31.21 %69.42 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาที่ดิน 1100.00 %100.00 %23.23 %80.87 %ผ่านผ่าน
กรมวิชาการเกษตร 1100.00 %0.00 %90.45 %0.00 %ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการเกษตร 1100.00 %100.00 %36.61 %85.82 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1100.00 %100.00 %30.75 %77.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) 1100.00 %100.00 %41.02 %82.10 %ผ่านผ่าน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %21.07 %28.82 %ผ่านผ่าน
กรมหม่อนไหม 1100.00 %100.00 %58.34 %93.38 %ผ่านผ่าน
กรมการข้าว 1100.00 %100.00 %45.70 %47.69 %ผ่านผ่าน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 1100.00 %100.00 %15.76 %89.20 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมเจ้าท่า 1100.00 %100.00 %24.24 %92.96 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %14.60 %41.44 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมท่าอากาศยาน 1100.00 %0.00 %-1.63 %0.00 %ไม่ผ่านรายงานไม่ครบ
กรมทางหลวง 2100.00 %100.00 %15.31 %47.89 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทางหลวงชนบท 1100.00 %100.00 %20.49 %67.25 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 1100.00 %100.00 %43.88 %95.10 %ผ่านผ่าน
กรมการขนส่งทางราง 1100.00 %100.00 %76.63 %95.80 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %40.10 %63.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1100.00 %100.00 %52.18 %81.68 %ผ่านผ่าน
กรมควบคุมมลพิษ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %24.46 %28.84 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2100.00 %100.00 %51.46 %46.45 %ผ่านผ่าน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %22.88 %77.85 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรธรณี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %83.33 %54.41 %67.53 %ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %2.93 %90.51 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %31.11 %86.38 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1100.00 %100.00 %40.92 %77.33 %ผ่านผ่าน
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %34.21 %83.23 %ผ่านผ่าน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %53.08 %95.74 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 1100.00 %100.00 %63.61 %95.03 %ผ่านผ่าน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 1100.00 %100.00 %65.70 %95.75 %ผ่านผ่าน
กรมธุรกิจพลังงาน 1100.00 %100.00 %71.25 %95.36 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 1100.00 %100.00 %35.75 %95.16 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1100.00 %100.00 %51.10 %92.32 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 1100.00 %100.00 %45.00 %76.89 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าต่างประเทศ 1100.00 %100.00 %33.50 %82.60 %ผ่านผ่าน
กรมการค้าภายใน 33100.00 %100.00 %38.44 %67.22 %ผ่านผ่าน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %11.10 %87.44 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %30.67 %86.45 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1100.00 %100.00 %30.10 %85.41 %ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %43.18 %85.84 %ผ่านผ่าน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 1100.00 %100.00 %77.34 %95.71 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1100.00 %100.00 %42.98 %82.31 %ผ่านผ่าน
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %25.75 %33.10 %ผ่านผ่าน
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %41.72 %50.32 %ผ่านผ่าน
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง) 1100.00 %100.00 %-45.71 %66.22 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 785.71 %85.71 %28.62 %48.90 %ผ่านผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมือง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %60.89 %70.92 %ผ่านผ่าน
กรุงเทพมหานคร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
ศาลาว่าการเมืองพัทยา,ชลบุรี 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1100.00 %100.00 %-51.19 %80.50 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.78 %90.80 %ผ่านผ่าน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %68.16 %88.19 %ผ่านผ่าน
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %45.05 %58.95 %ผ่านผ่าน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมราชทัณฑ์ 988.89 %100.00 %47.52 %49.51 %ผ่านผ่าน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %55.90 %54.08 %ผ่านผ่าน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.69 %93.98 %ผ่านผ่าน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %69.26 %60.02 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 30.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1100.00 %100.00 %86.56 %90.65 %ผ่านผ่าน
กรมการจัดหางาน 1100.00 %100.00 %34.69 %63.73 %ผ่านผ่าน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3100.00 %100.00 %66.66 %94.34 %ผ่านผ่าน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1100.00 %100.00 %11.54 %63.86 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.) 1100.00 %100.00 %51.74 %78.14 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %40.17 %19.29 %ผ่านไม่ผ่าน
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %65.57 %78.22 %ผ่านผ่าน
กรมศิลปากร 6678.79 %71.21 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1100.00 %100.00 %83.94 %95.64 %ผ่านผ่าน
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %89.40 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนพระรามที่ 6 ซอยโยธี) 1100.00 %100.00 %36.95 %92.30 %ผ่านผ่าน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1100.00 %100.00 %1.58 %94.17 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) 1100.00 %100.00 %-49.27 %86.25 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 1100.00 %100.00 %42.82 %92.52 %ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 1100.00 %100.00 %-40.99 %93.91 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 475.00 %50.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1100.00 %100.00 %53.20 %53.32 %ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %14.26 %69.79 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %-28.76 %65.71 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 333.33 %66.67 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %35.64 %78.08 %ผ่านผ่าน
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %42.90 %77.78 %ผ่านผ่าน
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %27.95 %75.80 %ผ่านผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1100.00 %100.00 %16.76 %62.33 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %51.40 %86.26 %ผ่านผ่าน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %15.76 %77.43 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %16.18 %93.62 %ไม่ผ่านผ่าน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 540.00 %40.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.97 %94.07 %ผ่านผ่าน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %53.66 %96.96 %ผ่านผ่าน
สำนักราชเลขาธิการ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักพระราชวัง 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 1100.00 %100.00 %52.04 %65.98 %ผ่านผ่าน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10891.57 %95.37 %9.08 %55.73 %ไม่ผ่านผ่าน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1100.00 %100.00 %-11.61 %75.30 %ไม่ผ่านผ่าน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1100.00 %100.00 %48.84 %87.37 %ผ่านผ่าน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %รายงานไม่ครบรายงานไม่ครบ