สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,892.7134.0098.8 %ผ่าน433.37118.7872.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,279.801,931.0041.1 %ผ่าน623.560.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี2,575.0037.0098.6 %ผ่าน395.33200.1349.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี5,059.002,370.0053.2 %ผ่าน946.83200.2278.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,458.661,650.0063.0 %ผ่าน585.53104.9882.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,263.77660.0079.8 %ผ่าน585.56180.4869.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,947.252,449.0038.0 %ผ่าน851.731,028.27-20.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,725.762,109.36-22.2 %ไม่ผ่าน361.16222.9138.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,273.612,478.0053.0 %ผ่าน1,365.15925.7332.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,672.702,435.0033.7 %ผ่าน838.75329.3560.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,036.9414,375.00-43.2 %ไม่ผ่าน1,365.22436.9568.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,924.042,130.0045.7 %ผ่าน851.73516.9239.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,618.791,110.0076.0 %ผ่าน642.5852.3091.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,231.141,265.6060.8 %ผ่าน509.46279.5845.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,809.312,100.0044.9 %ผ่าน775.74294.2662.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสระบุรี5,303.335,401.19-1.8 %ไม่ผ่าน1,207.25456.1662.2 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,959.32450.0095.5 %ผ่าน1,479.25191.9087.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี5,446.123,348.0038.5 %ผ่าน1,041.91348.6566.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี11,964.9311,897.790.6 %ไม่ผ่าน2,107.0064.9496.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี10,504.981,572.0085.0 %ผ่าน509.46211.1958.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,916.761,860.0052.5 %ผ่าน813.69405.6550.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,579.993,178.0030.6 %ผ่าน965.81464.5651.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,806.852,342.0051.3 %ผ่าน1,126.56356.8968.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,292.094,953.536.4 %ไม่ผ่าน776.9777.0190.1 %ผ่าน
25.  เรือนจำจังหวัดสระบุรี46,472.4755,008.01-18.4 %ไม่ผ่าน844.04333.9160.4 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,793.5341.0098.5 %ผ่าน401.38108.2273.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,748.183,503.1939.1 %ผ่าน832.70399.0052.1 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี4,249.191,470.0065.4 %ผ่าน680.57367.4546.0 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,969.175,372.3422.9 %ผ่าน1,517.28595.6560.7 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,635.211,741.0052.1 %ผ่าน737.6681.1789.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี20,171.8816,180.5919.8 %ไม่ผ่าน2,065.201,013.2650.9 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 4,380.013,759.0014.2 %ไม่ผ่าน965.85298.8969.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,213.281,329.0058.6 %ผ่าน490.43200.0859.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี37,374.8412,557.0066.4 %ผ่าน3,549.112,745.7722.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,515.594,216.686.6 %ไม่ผ่าน681.9099.4585.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,047.2320,864.605.4 %ไม่ผ่าน4,085.82758.0481.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,484.54792.0082.3 %ผ่าน343.5240.5388.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,635.491,121.0075.8 %ผ่าน146.3041.9371.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,013.21205.0094.9 %ผ่าน194.7427.0686.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,821.75974.0074.5 %ผ่าน248.2735.1385.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,440.801,038.0076.6 %ผ่าน273.1751.3281.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,194.34792.0081.1 %ผ่าน316.8253.4383.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี5,445.412,424.8055.5 %ผ่าน336.8940.3088.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,003.69320.0092.0 %ผ่าน294.4451.1282.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง6,375.48761.0088.1 %ผ่าน193.1938.5780.0 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้4,119.92512.0087.6 %ผ่าน140.5725.7281.7 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค4,361.931,215.0072.1 %ผ่าน252.6870.3072.2 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,031.32593.0085.3 %ผ่าน158.7248.7169.3 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,854.14257.0093.3 %ผ่าน396.8120.7394.8 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,195.432,838.6645.4 %ผ่าน1,214.37818.9032.6 %ผ่าน
51. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี13,039.528,044.5038.3 %ผ่าน550.70227.0558.8 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี3,891.882,855.7326.6 %ผ่าน623.5381.4886.9 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 128,299.5810,285.7563.7 %ผ่าน1,490.75396.3473.4 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒57,677.977,920.8586.3 %ผ่าน1,524.77767.0949.7 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี2,323.271,178.0049.3 %ผ่าน1,454.76306.0079.0 %ผ่าน
56. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,634.583,465.0567.4 %ผ่าน358.63603.30-68.2 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี34,934.2828,376.0018.8 %ไม่ผ่าน276.23462.75-67.5 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค37,002.8320,616.0044.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
59. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์46,138.2543,495.005.7 %ไม่ผ่าน772.69814.49-5.4 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก28,272.0224,494.4013.4 %ไม่ผ่าน409.21533.01-30.3 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี82,074.4684,766.00-3.3 %ไม่ผ่าน1,101.96694.8736.9 %ผ่าน
62. วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี28,584.1120,344.0028.8 %ผ่าน411.08673.48-63.8 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี87,288.3661,116.0030.0 %ผ่าน381.30686.03-79.9 %ไม่ผ่าน
64. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,264.278,839.274.6 %ไม่ผ่าน2,100.31330.8584.2 %ผ่าน
65. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)5,586.161,940.9065.3 %ผ่าน1,383.87410.3070.4 %ผ่าน
66. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 210,378.646,622.9036.2 %ผ่าน4,060.971,491.5063.3 %ผ่าน
67. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี10,708.517,425.6630.7 %ผ่าน2,499.2728.5098.9 %ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี12,386.224,200.8066.1 %ผ่าน1,059.92567.1546.5 %ผ่าน
69. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี16,668.7716,756.34-0.5 %ไม่ผ่าน3,208.912,174.3332.2 %ผ่าน
70. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี23,468.0827,888.78-18.8 %ไม่ผ่าน1,591.18304.6680.9 %ผ่าน
71. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี13,288.6815,770.01-18.7 %ไม่ผ่าน1,054.80381.9063.8 %ผ่าน
รวม 910,001 618,424 32.04 % ผ่าน 68,837 27,768 59.66 % ผ่าน