สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี3,906.37563.0085.6 %ผ่าน353.03164.8553.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,486.661,549.0055.6 %ผ่าน629.9493.4885.2 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี5,121.104,518.0011.8 %ไม่ผ่าน1,314.52325.6075.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,287.702,849.3746.1 %ผ่าน1,029.28725.6329.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,074.33820.0073.3 %ผ่าน648.96236.2763.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,041.361,638.0046.1 %ผ่าน460.88145.9868.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,765.833,520.0026.1 %ผ่าน1,257.47190.0084.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,148.812,913.00-35.6 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,742.342,523.0046.8 %ผ่าน1,143.37804.1229.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี4,077.342,549.0037.5 %ผ่าน839.1254.0493.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี17,493.4622,751.00-30.1 %ไม่ผ่าน1,885.00217.0888.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,160.151,545.0062.9 %ผ่าน941.73386.1059.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,903.681,129.0071.1 %ผ่าน801.0954.3493.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี2,869.98752.6073.8 %ผ่าน553.88218.7860.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี4,996.597,781.02-55.7 %ไม่ผ่าน1,350.60312.9476.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชลบุรี10,500.8627,851.70-165.2 %ไม่ผ่าน3,121.041,798.5842.4 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี5,042.254,211.0016.5 %ไม่ผ่าน1,048.29430.0759.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,781.571,066.0071.8 %ผ่าน565.05116.8579.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี9,110.0620,468.55-124.7 %ไม่ผ่าน1,865.98134.5992.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี10,738.071,741.0083.8 %ผ่าน553.88203.7363.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,554.243,441.0024.4 %ผ่าน1,029.28303.9470.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี5,206.595,509.20-5.8 %ไม่ผ่าน1,318.70271.7079.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,371.187,094.883.7 %ไม่ผ่าน1,980.081,117.8543.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี5,137.196,188.90-20.5 %ไม่ผ่าน1,238.45179.5585.5 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,760.101,047.0062.1 %ผ่าน515.85252.0051.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,356.996,467.82-1.7 %ไม่ผ่าน1,778.43830.3453.3 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,340.493,136.0027.8 %ผ่าน1,097.85470.2557.2 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี9,553.588,864.207.2 %ไม่ผ่าน1,865.98577.5069.1 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี4,459.592,455.0045.0 %ผ่าน1,200.421,013.6115.6 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี48,517.7440,872.0015.8 %ไม่ผ่าน1,913.351,601.5816.3 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 4,446.164,473.40-0.6 %ไม่ผ่าน972.23722.0925.7 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,686.571,684.0037.3 %ผ่าน477.81285.0040.4 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี58,093.8626,054.2155.2 %ผ่าน8,626.974,020.5053.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี5,228.996,329.10-21.0 %ไม่ผ่าน1,314.52151.8188.5 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,116.30735.3485.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 229,919.5920,587.2031.2 %ผ่าน4,513.141,029.6877.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 346,360.1726,224.8043.4 %ผ่าน5,517.30709.3587.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์4,387.041,242.0071.7 %ผ่าน222.9581.4563.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง6,511.4985.0098.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,111.57432.0089.5 %ผ่าน313.0454.2382.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,632.761,439.0068.9 %ผ่าน582.7432.6394.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน423.5754.1587.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,393.471,144.0078.8 %ผ่าน310.1146.8584.9 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม5,283.391,096.0079.3 %ผ่าน609.7859.7290.2 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,452.051,871.0065.7 %ผ่าน460.2581.2782.3 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน289.7047.3883.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 25,870.242,891.0050.8 %ผ่าน744.0451.6393.1 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,201.581,793.0071.1 %ผ่าน366.8854.1585.2 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน308.6647.5084.6 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ6,158.911,454.0076.4 %ผ่าน1,483.2257.0096.2 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,249.33269.0096.7 %ผ่าน333.2854.2983.7 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,580.552,346.0048.8 %ผ่าน1,046.89989.325.5 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 212,006.5110,671.6011.1 %ไม่ผ่าน4,132.82625.1084.9 %ผ่าน
54. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,891.0113,775.0083.8 %ผ่าน756.16524.6930.6 %ผ่าน
55. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,320.709,195.5046.9 %ผ่าน794.03323.0059.3 %ผ่าน
56.  ทสญ.ชลบุรี 49,178.0029,556.1239.9 %ผ่าน768.38579.9724.5 %ผ่าน
57.  รจก.ชลบุรี 11,274,437.00212,555.0098.1 %ผ่าน98,841.111,634.5898.3 %ผ่าน
58. เรือนจำพิเศษพัทยา97,581.8439,905.0059.1 %ผ่าน1,493.62674.7554.8 %ผ่าน
59. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,049.293,861.3161.6 %ผ่าน879.34306.7165.1 %ผ่าน
60. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี7,174.885,844.0918.5 %ไม่ผ่าน934.20422.5554.8 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1260,980.2013,384.7794.9 %ผ่าน1,655.46475.2571.3 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 228,403.719,152.0067.8 %ผ่าน1,153.31482.9258.1 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3105,330.4910,236.7290.3 %ผ่าน1,166.70426.1463.5 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง8,837.039,639.00-9.1 %ไม่ผ่าน937.30789.8915.7 %ไม่ผ่าน
65. โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,448.1915,589.0448.8 %ผ่าน428.28195.7054.3 %ผ่าน
66. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม46,218.1718,443.0060.1 %ผ่าน273.89554.23-102.4 %ไม่ผ่าน
67. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี26,221.2822,354.3914.7 %ไม่ผ่าน494.37862.21-74.4 %ไม่ผ่าน
68. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี69,019.0643,009.0037.7 %ผ่าน1,042.81369.5564.6 %ผ่าน
69. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน263,998.3439,950.0084.9 %ผ่าน206.54299.44-45.0 %ไม่ผ่าน
70. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา47,101.287,995.0083.0 %ผ่าน445.80750.99-68.5 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ86,522.0387,235.75-0.8 %ไม่ผ่าน1,271.611,605.02-26.2 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี109,033.8439,568.4463.7 %ผ่าน405.03334.9717.3 %ไม่ผ่าน
73. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)297,943.1345,000.0084.9 %ผ่าน307.88475.00-54.3 %ไม่ผ่าน
74. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,836.425,889.32-0.9 %ไม่ผ่าน1,430.49656.3554.1 %ผ่าน
75. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,168.514,502.0012.9 %ไม่ผ่าน1,319.8832.5997.5 %ผ่าน
76. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,916.143,884.5069.9 %ผ่าน68.7873.06-6.2 %ไม่ผ่าน
77. สำนักงานสรรพากรภาค 542,606.7923,675.7044.4 %ผ่าน9,877.28330.2096.7 %ผ่าน
78. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 27,914.0111,966.64-51.2 %ไม่ผ่าน2,195.181,137.8148.2 %ผ่าน
79. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ23,816.033,220.0015.6 %ไม่ผ่าน820.35144.9782.3 %ผ่าน
80. สำนักชลประทานที่ 927,089.4156,637.00-109.1 %ไม่ผ่าน7,422.5911,249.35-51.6 %ไม่ผ่าน
81. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,656.551,552.0057.6 %ผ่าน1,457.30356.2575.6 %ผ่าน
82. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,078.744,502.6044.3 %ผ่าน1,765.8857.0096.8 %ผ่าน
83. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,824.482,683.0044.4 %ผ่าน3,078.641,793.3941.7 %ผ่าน
84. สำนักงานทางหลวงที่ 14 22,150.4512,389.2044.1 %ผ่าน7,934.083,101.7560.9 %ผ่าน
85. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)9,549.886,515.0031.8 %ผ่าน1,730.41462.6573.3 %ผ่าน
86. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)4,514.726,504.00-44.1 %ไม่ผ่าน1,362.21962.3029.4 %ผ่าน
87. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)5,421.6812,289.00-126.7 %ไม่ผ่าน1,736.99819.8552.8 %ผ่าน
88. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 27,607.2212,280.00-61.4 %ไม่ผ่าน2,170.243,008.97-38.6 %ไม่ผ่าน
89. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี31,061.2721,350.0031.3 %ผ่าน1,896.79901.8752.5 %ผ่าน
90. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,595.016,305.0073.3 %ผ่าน299.7557.1080.9 %ผ่าน
91. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี8,279.2524,751.14-199.0 %ไม่ผ่าน2,481.741,773.7028.5 %ผ่าน
92. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี18,670.3434,059.00-82.4 %ไม่ผ่าน553.5610.4698.1 %ผ่าน
93. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,458.411,130.0067.3 %ผ่าน1,823.15437.3976.0 %ผ่าน
94. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี28,374.1616,120.0043.2 %ผ่าน1,120.09154.8786.2 %ผ่าน
95. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)7,186.6613,732.00-91.1 %ไม่ผ่าน1,789.92433.5475.8 %ผ่าน
96. ตำรวจภูธรภาค 243,984.9438,990.9911.4 %ไม่ผ่าน10,259.363,673.7264.2 %ผ่าน
รวม 13,692,531 1,311,079 90.42 % ผ่าน 251,318 66,938 73.37 % ผ่าน