สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,562.61729.0071.6 %ผ่าน274.0091.1566.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,067.271,874.0053.9 %ผ่าน622.71148.9776.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง2,954.681,638.0044.6 %ผ่าน315.99209.9133.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,427.942,265.0048.8 %ผ่าน963.21593.4938.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง3,148.33990.0068.6 %ผ่าน565.5990.6984.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,958.921,077.0072.8 %ผ่าน698.77270.7561.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,319.593,941.0025.9 %ผ่าน1,209.77967.0920.1 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,020.68383.0090.5 %ผ่าน725.33193.1573.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง5,457.121,759.0067.8 %ผ่าน1,041.06623.7740.1 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,819.151,193.0068.8 %ผ่าน660.74286.5956.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง19,468.6317,578.009.7 %ไม่ผ่าน2,505.29215.3091.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง5,259.922,884.0045.2 %ผ่าน698.77109.6284.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง4,093.601,134.0072.3 %ผ่าน698.7755.3092.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,054.17268.0091.2 %ผ่าน527.63564.53-7.0 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,337.422,661.0038.7 %ผ่าน812.8746.3494.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดระยอง55,389.2119,122.5065.5 %ผ่าน24,838.012,272.8090.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง9,826.034,360.0055.6 %ผ่าน847.44891.81-5.2 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,642.091,770.0051.4 %ผ่าน554.16243.9656.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,009.0311,578.07-92.7 %ไม่ผ่าน1,476.0082.4494.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง891.442,510.00-181.6 %ไม่ผ่าน270.46277.45-2.6 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง4,056.232,481.0038.8 %ผ่าน812.87305.9562.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง3,868.592,043.0047.2 %ผ่าน850.90106.3387.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง4,029.393,307.8517.9 %ไม่ผ่าน945.98282.9170.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง5,187.583,092.9440.4 %ผ่าน907.95101.4288.8 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง3,619.891,325.0063.4 %ผ่าน413.53227.9644.9 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,823.855,993.5212.2 %ไม่ผ่าน1,155.16476.0258.8 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง4,009.072,680.0033.2 %ผ่าน901.02320.5464.4 %ผ่าน
28. สปส.จ.ระยอง10,247.3913,064.00-27.5 %ไม่ผ่าน2,105.96880.6958.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง5,858.79810.0086.2 %ผ่าน678.73178.8173.7 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,229.7718,043.39-149.6 %ไม่ผ่าน1,571.721,087.4330.8 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,355.173,044.0030.1 %ผ่าน1,060.08191.0482.0 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง508.72480.605.5 %ไม่ผ่าน375.50186.4250.4 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง50,640.6512,446.9475.4 %ผ่าน7,763.645,360.6831.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง5,437.743,161.7041.9 %ผ่าน774.84163.3578.9 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง35,826.9426,638.0025.6 %ผ่าน3,817.401,553.8859.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,255.491,404.0067.0 %ผ่าน423.79126.4270.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา964.0787.0091.0 %ผ่าน292.891.0099.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,105.13748.0081.8 %ผ่าน158.8355.1565.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,662.421,279.0072.6 %ผ่าน214.9252.5775.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,081.261,403.0072.4 %ผ่าน294.0547.1384.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,193.34618.0085.3 %ผ่าน244.33127.1648.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน282.4158.9079.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์4,370.82418.0090.4 %ผ่าน137.8845.7366.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,207.39650.0084.6 %ผ่าน223.1068.7569.2 %ผ่าน
45. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด9,973.336,081.7539.0 %ผ่าน1,440.4094.1093.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,418.906,364.00-44.0 %ไม่ผ่าน1,906.99452.2576.3 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 23,935.052,313.0041.2 %ผ่าน692.54516.8525.4 %ผ่าน
48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง195,511.0220,123.0089.7 %ผ่าน564.76204.5063.8 %ผ่าน
49. สพ.ระยอง104,365.9311,959.5088.5 %ผ่าน327.45216.8833.8 %ผ่าน
50.  ทสป.ห้วยโป่ง 318,643.8118,949.3094.1 %ผ่าน333.95109.8867.1 %ผ่าน
51.  รจก.ระยอง 148,817.55230,000.00-54.6 %ไม่ผ่าน1,851.56483.0073.9 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง4,159.495,462.87-31.3 %ไม่ผ่าน622.71410.4034.1 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 145,017.9910,777.5776.1 %ผ่าน1,500.37866.2842.3 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 237,854.738,151.0078.5 %ผ่าน1,116.57664.7440.5 %ผ่าน
55. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง15,412.815,421.1364.8 %ผ่าน356.91186.2547.8 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพแกลง25,980.5716,080.0038.1 %ผ่าน251.89615.40-144.3 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง31,723.8055,920.00-76.3 %ไม่ผ่าน360.441,079.73-199.6 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย40,072.8241,680.00-4.0 %ไม่ผ่าน590.90438.0025.9 %ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด20,518.8421,733.00-5.9 %ไม่ผ่าน218.00518.90-138.0 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคระยอง229,772.84118,144.0048.6 %ผ่าน906.891,179.15-30.0 %ไม่ผ่าน
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,634.203,129.0063.8 %ผ่าน54.10136.52-152.3 %ไม่ผ่าน
62. ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง5,511.2611,136.60-102.1 %ไม่ผ่าน129.8841.6168.0 %ผ่าน
63. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,754.634,306.0025.2 %ผ่าน1,603.37298.3581.4 %ผ่าน
64. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง23,970.999,227.0061.5 %ผ่าน1,475.65492.0466.7 %ผ่าน
65. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,998.493,378.1815.5 %ไม่ผ่าน873.8454.5093.8 %ผ่าน
รวม 1,619,297 795,270 50.89 % ผ่าน 83,893 29,301 65.07 % ผ่าน