สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,736.601.00100.0 %ผ่าน456.8979.8082.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,101.771,977.0036.3 %ผ่าน609.0213.5397.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี3,037.491,157.0061.9 %ผ่าน266.22185.8430.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,241.142,003.0052.8 %ผ่าน1,065.40314.8470.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,325.501,043.0068.6 %ผ่าน704.1054.1192.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี3,060.281,246.0059.3 %ผ่าน589.93235.3360.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,315.832,439.0043.5 %ผ่าน1,103.44907.2717.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,034.062,866.5028.9 %ผ่าน989.340.9599.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,331.953,062.0042.6 %ผ่าน1,438.55186.6587.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,719.581,890.0049.2 %ผ่าน857.5090.9089.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี9,540.5310,059.81-5.4 %ไม่ผ่าน1,692.93419.1475.2 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี4,103.541,116.0072.8 %ผ่าน1,008.36546.2945.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,394.351,043.0069.3 %ผ่าน704.1048.3493.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,949.46524.0082.2 %ผ่าน551.9794.3382.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี4,142.633,834.307.4 %ไม่ผ่าน1,009.63220.5078.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ14,445.0023,145.00-60.2 %ไม่ผ่าน2,225.38953.6657.1 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,214.336,054.00-43.7 %ไม่ผ่าน1,065.40135.2587.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี4,260.501,168.0072.6 %ผ่าน894.26370.6958.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,735.7610,658.85-125.1 %ไม่ผ่าน1,160.48361.1268.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี3,057.181,347.0055.9 %ผ่าน590.00298.0149.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,881.413,036.0021.8 %ผ่าน913.28397.6256.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,430.121,969.0042.6 %ผ่าน742.13239.1267.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,884.592,320.0040.3 %ผ่าน894.26224.2374.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,048.972,320.0023.9 %ผ่าน570.990.9599.8 %ผ่าน
25.  รจจ.จันทบุรี 42,234.2071,593.01-69.5 %ไม่ผ่าน821.95323.5260.6 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,972.532,962.160.3 %ไม่ผ่าน417.9485.4279.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,132.933,418.0017.3 %ไม่ผ่าน747.71208.1572.2 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,167.101,817.0042.6 %ผ่าน628.04163.1174.0 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,208.213,595.0031.0 %ผ่าน1,065.40260.5075.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี2,011.952,438.00-21.2 %ไม่ผ่าน1,084.42280.8374.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,575.5725,742.0042.3 %ผ่าน1,718.131,008.1141.3 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,384.221,726.0049.0 %ผ่าน723.12176.1075.6 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,732.74810.0070.4 %ผ่าน551.97162.8670.5 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี119,082.5414,308.4988.0 %ผ่าน48,429.223,977.1991.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,466.961,881.9045.7 %ผ่าน761.15172.3477.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี29,785.6011,180.0062.5 %ผ่าน2,814.88777.6972.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,905.62272.0093.0 %ผ่าน380.260.9599.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,059.51515.0087.3 %ผ่าน267.8927.0489.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ4,007.71283.0092.9 %ผ่าน215.6840.6081.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,053.86529.0087.0 %ผ่าน223.7340.6081.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,003.66630.0084.3 %ผ่าน234.2140.6382.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน4,018.27345.0091.4 %ผ่าน306.6154.0082.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,002.80258.0093.6 %ผ่าน176.6540.5877.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,657.181,212.0074.0 %ผ่าน280.6560.3378.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,528.99325.0092.8 %ผ่าน350.1753.5584.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์4,020.38715.0082.2 %ผ่าน189.4654.0971.4 %ผ่าน
47. ด่านศุลกากรจันทบุรี6,932.705,612.0019.1 %ไม่ผ่าน1,133.93495.9856.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี4,026.123,380.2816.0 %ไม่ผ่าน970.32901.597.1 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,693.451,046.0061.2 %ผ่าน450.52305.9432.1 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,660.921,114.5058.1 %ผ่าน389.98124.1868.2 %ผ่าน
51. สพ.จันทบุรี10,255.505,898.0042.5 %ผ่าน362.96173.5252.2 %ผ่าน
52. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 8,858.4114,783.99-66.9 %ไม่ผ่าน456.77506.55-10.9 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี3,145.112,152.5131.6 %ผ่าน628.04324.5048.3 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 112,689.5410,683.7815.8 %ไม่ผ่าน1,272.58256.5079.8 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 215,407.328,428.6045.3 %ผ่าน1,521.45741.0151.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด9,600.126,795.6529.2 %ผ่าน1,956.03638.9167.3 %ผ่าน
57. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,289.165,349.55-24.7 %ไม่ผ่าน436.48185.7957.4 %ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม35,587.3216,800.0052.8 %ผ่าน265.58506.68-90.8 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว23,546.4917,568.3725.4 %ผ่าน320.01368.56-15.2 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี60,912.4589,880.00-47.6 %ไม่ผ่าน857.70481.2343.9 %ผ่าน
61. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี22,779.8513,240.0041.9 %ผ่าน298.90187.1537.4 %ผ่าน
62. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 780,872.7326,880.0066.8 %ผ่าน322.06216.1732.9 %ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,184.655,520.0050.6 %ผ่าน75.73107.98-42.6 %ไม่ผ่าน
64. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน193.54175.309.4 %ไม่ผ่าน
65. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี10,438.395,449.0047.8 %ผ่าน1,088.62299.3172.5 %ผ่าน
รวม 735,885 473,417 35.67 % ผ่าน 97,494 21,383 78.07 % ผ่าน