สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด4,761.01686.0085.6 %ผ่าน351.7581.0277.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดตราด3,013.331,148.0061.9 %ผ่าน482.1647.2590.2 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,705.961,087.0070.7 %ผ่าน520.19239.6453.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,271.151,338.0059.1 %ผ่าน881.49405.0654.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,242.18931.0071.3 %ผ่าน577.24175.6769.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,281.391,891.0042.4 %ผ่าน710.35291.1159.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,933.831,591.0073.2 %ผ่าน1,166.730.9599.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,487.793,310.00-122.5 %ไม่ผ่าน349.51122.0365.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,119.93741.0082.0 %ผ่าน938.54506.3146.1 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,373.762,052.9039.2 %ผ่าน620.43214.1265.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด14,945.6410,398.5430.4 %ผ่าน1,166.73159.7786.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด3,504.451,354.0061.4 %ผ่าน805.43386.4452.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,425.43497.0085.5 %ผ่าน653.3054.0191.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด2,835.98723.0074.5 %ผ่าน406.09183.6354.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,727.532,505.5832.8 %ผ่าน748.38180.7575.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดตราด4,819.9917,243.00-257.7 %ไม่ผ่าน1,109.691,603.80-44.5 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด6,453.055,029.0022.1 %ผ่าน881.49105.4588.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,394.291,076.0068.3 %ผ่าน634.29315.9550.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด5,377.204,940.008.1 %ไม่ผ่าน1,033.62121.5188.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด2,925.57975.0066.7 %ผ่าน444.13155.3265.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,382.622,670.0021.1 %ผ่าน672.32338.6449.6 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด1,225.861,432.00-16.8 %ไม่ผ่าน653.30318.4751.3 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,147.512,110.0033.0 %ผ่าน526.2589.9382.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด2,847.473,385.59-18.9 %ไม่ผ่าน292.000.9599.7 %ผ่าน
25.  เรือนจำจังหวัดตราด 531,087.1335,339.8893.3 %ผ่าน532.75493.917.3 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,729.41672.0075.4 %ผ่าน368.06109.2570.3 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,440.052,596.0052.3 %ผ่าน1,204.77283.1076.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,288.57891.0072.9 %ผ่าน596.25160.5573.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,781.802,997.0020.8 %ผ่าน821.78324.0560.6 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด4,261.551,541.0063.8 %ผ่าน995.59206.3979.3 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด6,973.5415,548.59-123.0 %ไม่ผ่าน1,347.85924.6831.4 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,327.071,856.4044.2 %ผ่าน596.25153.9574.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,798.92744.0073.4 %ผ่าน387.08193.7050.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 37,776.3811,445.1869.7 %ผ่าน2,972.513,184.91-7.1 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,154.991,916.0039.3 %ผ่าน539.2181.0285.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,929.0415,148.004.9 %ไม่ผ่าน2,022.45715.0764.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง3,498.67235.0093.3 %ผ่าน179.6181.0154.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,973.57555.0086.0 %ผ่าน222.7137.8083.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,211.38668.0084.1 %ผ่าน311.9380.8574.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,893.39293.0092.5 %ผ่าน238.4240.5483.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน276.7323.4991.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,939.28379.0090.4 %ผ่าน150.7281.0846.2 %ผ่าน
43. ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,626.2213,314.50-38.3 %ไม่ผ่าน1,088.54558.6948.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,509.134,044.2910.3 %ไม่ผ่าน1,074.201,004.106.5 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,801.06577.0079.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,057.661,896.0038.0 %ผ่าน529.58158.7870.0 %ผ่าน
47.  สกข.จังหวัดตราด 3,491.185,120.00-46.7 %ไม่ผ่าน182.2177.2457.6 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด10,759.222,357.2078.1 %ผ่าน634.29290.9454.1 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด12,422.99103.6099.2 %ผ่าน1,340.28706.7047.3 %ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,836.689,522.2058.3 %ผ่าน288.50488.57-69.3 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคตราด125,016.4947,326.7462.1 %ผ่าน689.74570.9917.2 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,660.0420,226.642.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
53. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด10,054.785,769.9742.6 %ผ่าน58.3754.556.5 %ไม่ผ่าน
54. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,729.286,686.00-41.4 %ไม่ผ่าน69.320.9598.6 %ผ่าน
55. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด7,351.006,422.0012.6 %ไม่ผ่าน1,155.67415.1564.1 %ผ่าน
รวม 975,583 285,306 70.76 % ผ่าน 37,501 17,600 53.07 % ผ่าน