สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,402.24779.0077.1 %ผ่าน430.6278.6081.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,134.111,384.0055.8 %ผ่าน601.760.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,879.291,066.7862.9 %ผ่าน468.6538.2291.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,587.072,356.0048.6 %ผ่าน1,134.21361.1668.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,428.36163.1895.2 %ผ่าน677.82177.5373.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,600.331,110.0057.3 %ผ่าน487.66180.1663.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,934.332,995.1823.9 %ผ่าน867.98444.4548.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,394.412,304.003.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,685.343,272.0030.2 %ผ่าน1,172.27646.1544.9 %ผ่าน
10. ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,880.155,492.70-12.6 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา16,390.2015,518.995.3 %ไม่ผ่าน1,781.29400.0577.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,773.552,254.0040.3 %ผ่าน811.47384.6152.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,183.35812.0074.5 %ผ่าน677.820.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,612.091,877.0059.3 %ผ่าน1,077.16108.4189.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,694.003,753.0020.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
16. สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,161.07654.4069.7 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,631.094,394.005.1 %ไม่ผ่าน1,077.1676.9592.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,603.541,418.0060.6 %ผ่าน759.4027.1096.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,618.6514,932.80-125.6 %ไม่ผ่าน1,590.5951.7796.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,128.653,233.0070.9 %ผ่าน735.40247.1366.4 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,831.351,907.3560.5 %ผ่าน810.94477.2141.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,524.151,084.0069.2 %ผ่าน810.94267.3567.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,221.522,862.0045.2 %ผ่าน1,343.92245.2981.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,233.833,002.0029.1 %ผ่าน677.820.9599.9 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา663.45646.002.6 %ไม่ผ่าน468.8888.5981.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,417.005,772.3822.2 %ผ่าน1,149.00338.2670.6 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,498.161,202.0073.3 %ผ่าน734.87365.6950.2 %ผ่าน
28. สปส.จ.ฉะเชิงเทรา12,388.2918,099.30-46.1 %ไม่ผ่าน2,674.501,375.8948.6 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา4,679.002,200.0053.0 %ผ่าน830.49165.8280.0 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา12,587.4713,624.00-8.2 %ไม่ผ่าน1,802.24542.3169.9 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 11,516.503,156.0072.6 %ผ่าน848.97355.0658.2 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,977.91802.0073.1 %ผ่าน506.68134.1473.5 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา40,022.8012,236.0069.4 %ผ่าน3,406.594,018.70-18.0 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,552.782,475.6030.3 %ผ่าน490.28104.3578.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,604.0316,655.8419.2 %ไม่ผ่าน4,481.021,079.1075.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน639.41185.0071.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ725.4260.0091.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,390.84989.0077.5 %ผ่าน257.9145.4782.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,308.57778.0081.9 %ผ่าน215.0951.4476.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,324.211,300.0069.9 %ผ่าน368.9481.3478.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,316.99789.0081.7 %ผ่าน190.6556.8770.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,725.33946.0074.6 %ผ่าน265.6481.2069.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,375.07706.0083.9 %ผ่าน330.7152.2484.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,023.25492.0087.8 %ผ่าน219.7834.9184.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,146.05455.0089.0 %ผ่าน369.1243.2688.3 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา12,492.185,006.9759.9 %ผ่าน1,248.30966.3122.6 %ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,024.722,639.0076.1 %ผ่าน658.81141.8378.5 %ผ่าน
48.  รจก.ฉะเชิงเทรา 63,022.6263,753.91-1.2 %ไม่ผ่าน1,019.39369.0063.8 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา4,277.065,415.21-26.6 %ไม่ผ่าน772.90540.0030.1 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 129,683.9011,408.0061.6 %ผ่าน943.06643.0931.8 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 223,428.418,320.0664.5 %ผ่าน1,653.15710.7957.0 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา19,276.516,071.0468.5 %ผ่าน1,798.88186.9989.6 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา5,242.864,684.1110.7 %ไม่ผ่าน420.34333.3220.7 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง34,762.8124,312.0030.1 %ผ่าน254.800.9599.6 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,557.2918,570.459.7 %ไม่ผ่าน277.80246.0311.4 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 28,509.0026,132.008.3 %ไม่ผ่าน412.37279.9732.1 %ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา71,844.7656,621.9921.2 %ผ่าน903.68899.060.5 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม98,638.6023,125.0076.6 %ผ่าน361.55304.6515.7 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา14,179.8414,065.000.8 %ไม่ผ่าน207.72235.46-13.4 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา44,281.0356,000.00-26.5 %ไม่ผ่าน649.681,249.19-92.3 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานคลังเขต 23,470.263,141.609.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
62. สำนักงานปศุสัตว์เขต 212,666.643,260.7474.3 %ผ่าน1,814.50835.6253.9 %ผ่าน
63. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)7,875.678,796.00-11.7 %ไม่ผ่าน1,967.95149.1592.4 %ผ่าน
64. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา12,711.528,541.0032.8 %ผ่าน1,312.22427.5067.4 %ผ่าน
รวม 786,200 511,404 34.95 % ผ่าน 56,444 22,403 60.31 % ผ่าน