สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,742.65768.0072.0 %ผ่าน397.29162.0759.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,273.231,582.8051.6 %ผ่าน606.4792.6584.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี3,007.67679.3677.4 %ผ่าน492.37134.9072.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,440.302,552.4542.5 %ผ่าน1,044.45399.6861.7 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,916.82591.0079.7 %ผ่าน587.45179.8869.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี2,950.48825.0072.0 %ผ่าน568.45283.6550.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,874.071,894.0067.8 %ผ่าน1,630.69691.5057.6 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี2,688.822,954.51-9.9 %ไม่ผ่าน475.3076.0084.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,637.711,653.3064.4 %ผ่าน1,233.99655.0246.9 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,511.261,406.0060.0 %ผ่าน701.5560.6791.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,649.5917,353.00-161.0 %ไม่ผ่าน1,291.05212.8683.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,512.851,386.0060.5 %ผ่าน700.90121.5582.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,147.10809.0074.3 %ผ่าน682.536.7599.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี3,227.66871.0073.0 %ผ่าน587.4594.5383.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี4,833.892,515.5948.0 %ผ่าน834.67490.0441.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี15,036.9837,468.58-149.2 %ไม่ผ่าน1,348.09657.7651.2 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี4,318.733,960.408.3 %ไม่ผ่าน986.79432.1856.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,894.811,578.0059.5 %ผ่าน853.85123.1885.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี21,908.4618,740.0014.5 %ไม่ผ่าน1,462.19117.7691.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,347.471,712.0084.9 %ผ่าน606.47351.1542.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,495.561,618.0064.0 %ผ่าน682.53148.5678.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี3,451.832,420.0029.9 %ผ่าน758.59370.3651.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,474.881,560.9065.1 %ผ่าน1,233.93154.1087.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,242.983,248.00-0.2 %ไม่ผ่าน549.4240.5292.6 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 23,090.8127,141.50-17.5 %ไม่ผ่าน524.22378.1727.9 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,513.29737.0079.0 %ผ่าน701.55127.4981.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,496.482,188.0037.4 %ผ่าน682.29125.8881.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,819.672,245.0041.2 %ผ่าน682.53336.3050.7 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,446.443,198.4028.1 %ผ่าน1,081.88524.0251.6 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี4,778.752,352.0050.8 %ผ่าน663.51152.9077.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี15,443.1419,824.00-28.4 %ไม่ผ่าน1,589.601,041.4334.5 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,837.112,081.0045.8 %ผ่าน815.17573.1929.7 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี3,248.811,070.0067.1 %ผ่าน473.35183.4161.3 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี36,405.6526,277.1227.8 %ผ่าน4,310.973,054.0029.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,497.864,064.00-16.2 %ไม่ผ่าน663.510.9599.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี16,591.3716,377.601.3 %ไม่ผ่าน2,393.97821.7765.7 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,418.98799.0081.9 %ผ่าน566.2295.0083.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี4,156.54319.0092.3 %ผ่าน396.0147.5088.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง3,993.29272.0093.2 %ผ่าน185.1851.3072.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,121.04384.0090.7 %ผ่าน255.5656.0678.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี4,518.90847.0081.3 %ผ่าน241.1356.0576.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,815.11988.0079.5 %ผ่าน325.57114.0065.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ4,078.98426.0089.6 %ผ่าน154.3933.2578.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,826.794,533.90-18.5 %ไม่ผ่าน701.55715.55-2.0 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี2,675.141,686.5037.0 %ผ่าน466.07245.8047.3 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี36,497.611,944.0094.7 %ผ่าน702.65199.8971.6 %ผ่าน
47.  ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 21,778.5015,811.0027.4 %ผ่าน460.44285.5838.0 %ผ่าน
48. สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,406.803,086.5030.0 %ผ่าน1,043.83655.4537.2 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี3,501.861,853.1647.1 %ผ่าน682.5363.7490.7 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 124,075.5812,617.3147.6 %ผ่าน1,728.23552.9068.0 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 281,587.419,376.3588.5 %ผ่าน1,858.36876.7352.8 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก8,907.347,694.3713.6 %ไม่ผ่าน2,037.18480.4476.4 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี4,778.805,110.31-6.9 %ไม่ผ่าน308.52454.88-47.4 %ไม่ผ่าน
54. โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี68,695.3912,818.0081.3 %ผ่าน477.71463.253.0 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี72,483.7938,172.0047.3 %ผ่าน1,139.22605.0146.9 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี18,583.0816,250.0012.6 %ไม่ผ่าน321.04530.99-65.4 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน25,485.5424,348.004.5 %ไม่ผ่าน311.50457.83-47.0 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี77,809.2284,493.19-8.6 %ไม่ผ่าน1,128.76768.8631.9 %ผ่าน
59. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,122.708,346.1731.2 %ผ่าน4,119.51126.5596.9 %ผ่าน
60. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 69,221.597,882.3514.5 %ไม่ผ่าน2,831.3471.2597.5 %ผ่าน
61. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี15,451.3715,234.001.4 %ไม่ผ่าน1,802.10559.4569.0 %ผ่าน
62. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี8,425.015,598.0033.6 %ผ่าน1,368.34405.2170.4 %ผ่าน
รวม 782,172 498,593 36.26 % ผ่าน 60,512 22,349 63.07 % ผ่าน