สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,672.15453.0083.0 %ผ่าน332.01217.0434.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,242.4143.0098.7 %ผ่าน480.170.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,238.611,163.0064.1 %ผ่าน499.23135.1572.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,028.601,380.0065.7 %ผ่าน822.50554.7732.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก1,403.631,051.0025.1 %ผ่าน277.93108.1161.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,082.09796.0074.2 %ผ่าน442.18202.3054.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก2,090.702,027.003.0 %ไม่ผ่าน438.75686.73-56.5 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก4,126.743,502.2015.1 %ไม่ผ่าน835.4327.0396.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,476.432,792.0037.6 %ผ่าน974.63523.2546.3 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,518.881,456.5658.6 %ผ่าน613.3290.8685.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก13,679.4310,715.0021.7 %ผ่าน1,811.3390.8695.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,513.861,147.0067.4 %ผ่าน613.32404.0234.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,346.44745.0077.7 %ผ่าน594.3140.5693.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,044.50949.0068.8 %ผ่าน423.16102.7075.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,623.301,990.0045.1 %ผ่าน651.35225.7865.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครนายก15,992.9714,558.009.0 %ไม่ผ่าน2,001.491,274.6436.3 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,353.064,162.0022.3 %ผ่าน1,335.93256.0980.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,160.681,040.0075.0 %ผ่าน955.61239.3775.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก7,876.9612,685.74-61.0 %ไม่ผ่าน1,602.1581.0894.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,169.611,672.0047.2 %ผ่าน480.21107.7677.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,615.421,996.0044.8 %ผ่าน651.35232.0364.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,604.241,663.0053.9 %ผ่าน651.35258.9160.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,840.412,192.0068.0 %ผ่าน898.56101.4488.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก4,837.723,031.0037.3 %ผ่าน318.4051.4983.8 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดนครนายก16,700.6022,843.00-36.8 %ไม่ผ่าน390.90739.07-89.1 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,840.79591.0079.2 %ผ่าน347.10146.7457.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,912.561,260.0067.8 %ผ่าน556.27188.5166.1 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก3,029.471,089.0064.1 %ผ่าน423.16120.1871.6 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,952.744,112.0317.0 %ไม่ผ่าน803.44134.8583.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก2,953.111,259.0057.4 %ผ่าน993.64472.8252.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,638.9510,863.15-12.7 %ไม่ผ่าน1,228.11947.3322.9 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 4,527.351,435.0068.3 %ผ่าน594.31305.1248.7 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,888.35986.0065.9 %ผ่าน366.11234.6835.9 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,195.2911,782.4067.4 %ผ่าน3,829.483,163.2117.4 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,685.563,876.51-5.2 %ไม่ผ่าน613.3257.2990.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,224.108,588.0035.1 %ผ่าน1,818.17565.4168.9 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา3,980.94670.0083.2 %ผ่าน237.4073.0769.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,745.31202.0094.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน212.4494.5855.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์3,985.79202.0094.9 %ผ่าน227.6943.8780.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,568.662,148.0039.8 %ผ่าน632.34226.5064.2 %ผ่าน
42. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก10,867.341,799.0083.4 %ผ่าน518.24156.6669.8 %ผ่าน
43. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายก3,432.762,202.4035.8 %ผ่าน556.27108.1180.6 %ผ่าน
44. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก30,358.338,835.9670.9 %ผ่าน1,184.72737.7937.7 %ผ่าน
45. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก2,693.485,620.64-108.7 %ไม่ผ่าน297.40410.84-38.1 %ไม่ผ่าน
46. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก42,030.2218,122.0056.9 %ผ่าน221.951,373.52-518.8 %ไม่ผ่าน
47. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์25,781.5917,478.8832.2 %ผ่าน230.20824.51-258.2 %ไม่ผ่าน
48. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก59,930.6780,102.00-33.7 %ไม่ผ่าน847.39666.6321.3 %ผ่าน
49. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก10,798.144,567.0057.7 %ผ่าน815.32505.5038.0 %ผ่าน
รวม 420,261 283,844 32.46 % ผ่าน 36,650 18,310 50.04 % ผ่าน