สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,732.74536.0080.4 %ผ่าน478.09254.6946.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,331.771,487.0055.4 %ผ่าน668.2570.1589.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว3,173.78816.3074.3 %ผ่าน649.23242.6862.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,948.071,275.0067.7 %ผ่าน1,086.60938.7613.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,154.34761.0075.9 %ผ่าน649.23161.8875.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,015.34956.4068.3 %ผ่าน419.52253.6439.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,007.662,826.0029.5 %ผ่าน953.491,925.65-102.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,874.73418.0077.7 %ผ่าน479.66550.45-14.8 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,958.15751.0081.0 %ผ่าน953.491,159.92-21.7 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. สระแก้ว4,350.233,715.2514.6 %ไม่ผ่าน1,107.250.9599.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว8,053.7710,372.83-28.8 %ไม่ผ่าน1,371.84174.0187.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,430.77901.0079.7 %ผ่าน687.27639.247.0 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,817.26571.0085.0 %ผ่าน744.3153.9692.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,755.84481.0087.2 %ผ่าน649.11327.1849.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,742.383,679.351.7 %ไม่ผ่าน915.46225.4375.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสระแก้ว8,616.1762,692.64-627.6 %ไม่ผ่าน1,352.821,337.691.1 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว4,256.494,571.00-7.4 %ไม่ผ่าน760.64216.1571.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,073.522,160.1857.4 %ผ่าน1,029.55124.1287.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,575.978,130.24-77.7 %ไม่ผ่าน1,105.62161.6085.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,445.76632.0093.9 %ผ่าน649.23274.4157.7 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,872.332,718.0029.8 %ผ่าน915.46787.7913.9 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,727.041,164.0032.6 %ผ่าน972.50555.8942.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,726.05257.0093.1 %ผ่าน858.41220.9074.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,684.912,952.0019.9 %ไม่ผ่าน573.1726.8595.3 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 34,421.7430,849.0010.4 %ไม่ผ่าน741.97739.840.3 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,824.44819.0071.0 %ผ่าน516.7150.4590.2 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,912.671,574.0059.8 %ผ่าน934.47564.9539.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,779.40806.0078.7 %ผ่าน725.30209.1171.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว3,992.155,793.85-45.1 %ไม่ผ่าน1,048.57135.4687.1 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,672.911,320.0064.1 %ผ่าน782.34121.0084.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,151.6415,521.21-117.0 %ไม่ผ่าน1,882.061,531.5818.6 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,421.501,480.0056.7 %ผ่าน782.34161.5079.4 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว3,123.78827.0073.5 %ผ่าน516.12221.2057.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว76,093.699,233.0487.9 %ผ่าน35,670.324,525.0887.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,445.151,229.0064.3 %ผ่าน763.34184.5875.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว8,388.545,010.7140.3 %ผ่าน1,676.10569.4666.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์1,748.46388.0077.8 %ผ่าน239.1179.5966.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,097.55402.0090.2 %ผ่าน305.2653.9882.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,049.00408.0089.9 %ผ่าน463.9480.9582.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,633.94718.0084.5 %ผ่าน288.17ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,009.79723.0082.0 %ผ่าน276.39106.8861.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,029.69608.0084.9 %ผ่าน333.2673.0878.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,315.511,026.0076.2 %ผ่าน405.87122.7669.8 %ผ่าน
44. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,148.0733,628.00-39.3 %ไม่ผ่าน1,660.271,182.0528.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,886.691,995.0059.2 %ผ่าน1,162.661,718.65-47.8 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,356.972,042.4067.9 %ผ่าน623.75237.5061.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว2,744.46784.0071.4 %ผ่าน478.09197.2058.8 %ผ่าน
48. สพ. สระแก้ว10,703.961,729.0083.8 %ผ่าน706.28183.2574.1 %ผ่าน
49. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว12,885.654,554.0164.7 %ผ่าน861.48813.035.6 %ไม่ผ่าน
50. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว17,454.645,704.0067.3 %ผ่าน993.53121.4487.8 %ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว10,779.0412,881.20-19.5 %ไม่ผ่าน3,520.65697.5780.2 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 12.7015,052.300.0 %รายงานไม่ครบไม่ครบ616.69ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 211,688.1511,640.240.4 %ไม่ผ่าน1,547.991,390.0710.2 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว5,681.207,220.00-27.1 %ไม่ผ่าน1,767.92901.9849.0 %ผ่าน
55. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,782.613,211.5089.6 %ผ่าน343.24399.00-16.2 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว24,278.0323,307.004.0 %ไม่ผ่าน469.331,690.00-260.1 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น93,388.3412,473.0386.6 %ผ่าน410.39569.48-38.8 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว57,691.1775,795.01-31.4 %ไม่ผ่าน871.1711,105.25-1,174.8 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,425.713,614.0061.7 %ผ่าน66.490.9598.6 %ผ่าน
60. ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
61. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว11,381.424,528.0060.2 %ผ่าน1,416.24341.0575.9 %ผ่าน
รวม 618,713 398,666 35.57 % ผ่าน 84,993 41,764 50.86 % ผ่าน