สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,702.16606.0077.6 %ผ่าน801.50239.8670.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา4,524.121,576.0065.2 %ผ่าน417.5247.7588.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,658.341,998.0045.4 %ผ่าน1,114.67244.0578.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา5,183.523,332.0035.7 %ผ่าน1,809.35970.0846.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,497.52657.0081.2 %ผ่าน1,076.64356.8766.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,876.40692.0075.9 %ผ่าน810.41180.1077.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,333.125,340.4156.7 %ผ่าน4,832.891,696.2964.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,164.942,727.92-26.0 %ไม่ผ่าน684.692.8599.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา7,363.742,933.6060.2 %ผ่าน2,741.13539.2980.3 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,482.806,622.35-20.8 %ไม่ผ่าน1,875.3166.5096.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา16,472.1021,806.50-32.4 %ไม่ผ่าน3,121.45683.7278.1 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,246.982,393.0043.7 %ผ่าน1,448.04114.0192.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,985.08498.0087.5 %ผ่าน1,105.76172.9084.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,244.86736.0077.3 %ผ่าน962.54227.3476.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,403.073,899.9011.4 %ไม่ผ่าน1,467.06673.5554.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา5,975.407,596.00-27.1 %ไม่ผ่าน2,027.44655.8167.7 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา5,775.241,188.0079.4 %ผ่าน1,342.86350.0873.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา8,628.9914,425.25-67.2 %ไม่ผ่าน3,026.37217.1492.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,867.601,845.0083.0 %ผ่าน1,152.70364.8068.4 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,932.063,092.0021.4 %ผ่าน1,247.78443.9364.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,041.622,355.0053.3 %ผ่าน1,723.18258.0585.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,065.504,095.9319.1 %ไม่ผ่าน1,305.46666.5648.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,960.495,711.004.2 %ไม่ผ่าน1,124.68183.2783.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา687.961,479.00-115.0 %ไม่ผ่าน268.86114.0057.6 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,861.255,906.00-0.8 %ไม่ผ่าน1,554.19389.5074.9 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,354.601,187.0064.6 %ผ่าน1,143.79473.5058.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา6,830.709,834.52-44.0 %ไม่ผ่าน2,407.77876.4363.6 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,002.541,744.7156.4 %ผ่าน1,266.80291.7777.0 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา24,963.9338,851.00-55.6 %ไม่ผ่าน3,347.464,831.60-44.3 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,743.732,068.0044.8 %ผ่าน1,171.72714.1839.0 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,635.261,684.0053.7 %ผ่าน1,169.22242.6779.2 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา13,449.5126,560.00-97.5 %ไม่ผ่าน5,319.063,624.4531.9 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,599.306,720.00-46.1 %ไม่ผ่าน1,524.112.8599.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 121,111.1232,940.00-56.0 %ไม่ผ่าน4,796.521,340.9072.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,402.0911,787.105.0 %ไม่ผ่าน3,077.951,361.5555.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,813.9993.0097.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,441.36223.0093.5 %ผ่าน171.0412.6092.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,843.18310.0091.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,884.25407.0089.5 %ผ่าน344.444.5098.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,979.62479.0088.0 %ผ่าน412.35107.8773.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,720.24418.0088.8 %ผ่าน249.7848.6080.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,930.6695.0097.6 %ผ่าน200.3539.6080.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,925.74277.0092.9 %ผ่าน468.5852.8088.7 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,611.51639.0086.1 %ผ่าน262.61101.7961.2 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,112.46637.0084.5 %ผ่าน481.2386.7082.0 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,082.04350.0091.4 %ผ่าน241.810.9099.6 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง4,035.24151.0096.3 %ผ่าน259.4352.8679.6 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่4,073.37803.0080.3 %ผ่าน488.1270.5385.6 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,176.79201.0093.7 %ผ่าน314.0716.4294.8 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,050.99718.0082.3 %ผ่าน403.2062.9984.4 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,105.44618.0084.9 %ผ่าน357.7362.5382.5 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง4,197.141,198.0071.5 %ผ่าน503.820.9599.8 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,696.42217.0094.1 %ผ่าน248.4511.5595.4 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,144.35541.0086.9 %ผ่าน388.2979.7879.5 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,853.853,078.7747.4 %ผ่าน496.7845.1390.9 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน307.2633.2589.2 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว3,880.38236.0093.9 %ผ่าน278.1546.4983.3 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,005.45440.0089.0 %ผ่าน351.7751.2185.4 %ผ่าน
60. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,015.83454.0088.7 %ผ่าน319.3726.6591.7 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,017.84286.0092.9 %ผ่าน420.303.1699.2 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,855.24525.0086.4 %ผ่าน262.0166.3074.7 %ผ่าน
63. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง4,081.86519.0087.3 %ผ่าน259.7137.3585.6 %ผ่าน
64. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,715.073,466.0655.1 %ผ่าน2,731.03625.0177.1 %ผ่าน
65. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,838.961,117.5060.6 %ผ่าน995.29288.8071.0 %ผ่าน
66. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,751.90561.9079.6 %ผ่าน507.80306.8539.6 %ผ่าน
67. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,874.451,097.1061.8 %ผ่าน616.21313.5049.1 %ผ่าน
68. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,803.68779.0072.2 %ผ่าน390.00313.5019.6 %ไม่ผ่าน
69. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,236.481,758.6045.7 %ผ่าน1,076.64219.4579.6 %ผ่าน
70. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,937.511,527.9048.0 %ผ่าน667.00332.5050.1 %ผ่าน
71. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์93,395.28603,373.69-546.0 %ไม่ผ่าน4,378.983,713.1315.2 %ไม่ผ่าน
72. ท่าอากาศยานนครราชสีมา ไม่ครบ19,315.46ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ250.25ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
73. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,676.35405.0084.9 %ผ่าน101.2558.2242.5 %ผ่าน
74. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,672.05343.0079.5 %ผ่าน51.122.8594.4 %ผ่าน
75. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,070.70332.0069.0 %ผ่าน26.2278.33-198.7 %ไม่ผ่าน
76. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา85,286.307,469.0091.2 %ผ่าน850.70195.7477.0 %ผ่าน
77. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา34,410.6411,675.0066.1 %ผ่าน861.66587.2631.8 %ผ่าน
78.  ทสญ.นครราชสีมา47,069.1072,992.00-55.1 %ไม่ผ่าน1,671.71761.7054.4 %ผ่าน
79.  ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 70,030.33101,406.70-44.8 %ไม่ผ่าน1,742.28811.3053.4 %ผ่าน
80.  เรือนจำกลางคลองไผ่ ไม่ครบ111,629.52ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,080.93ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
81.  เรือนจำกลางนครราชสีมา 65,136.2072,084.00-10.7 %ไม่ผ่าน1,701.14656.0061.4 %ผ่าน
82. สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,342.344,459.0039.3 %ผ่าน2,485.511,088.7056.2 %ผ่าน
83. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา20,603.615,360.0074.0 %ผ่าน2,289.00714.4068.8 %ผ่าน
84. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,852.381,933.8060.1 %ผ่าน903.64306.9966.0 %ผ่าน
85. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา4,887.6611,365.87-132.5 %ไม่ผ่าน856.301,222.23-42.7 %ไม่ผ่าน
86. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3137,148.1652,753.7861.5 %ผ่าน1,981.87274.5086.1 %ผ่าน
87. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 144,529.9312,511.0071.9 %ผ่าน981.12659.7532.8 %ผ่าน
88. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 244,081.009,049.4479.5 %ผ่าน640.22531.8916.9 %ไม่ผ่าน
89. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 443,459.5811,848.0072.7 %ผ่าน1,660.94362.4178.2 %ผ่าน
90. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5141,108.6911,384.0091.9 %ผ่าน1,601.16691.3856.8 %ผ่าน
91. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 650,609.0510,173.1879.9 %ผ่าน1,294.19330.3774.5 %ผ่าน
92. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 717,714.348,959.5549.4 %ผ่าน1,564.19558.1864.3 %ผ่าน
93. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา41,904.128,573.6179.5 %ผ่าน1,039.39497.2252.2 %ผ่าน
94. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง56,578.9719,991.5364.7 %ผ่าน469.921,441.59-206.8 %ไม่ผ่าน
95. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาไม่ครบ39,568.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
96. วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช43,177.2742,248.002.2 %ไม่ผ่าน629.10496.7121.0 %ผ่าน
97. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
98. วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ไม่ครบ32,552.21ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ810.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
99. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
100. วิทยาลัยเทคนิคปากช่องไม่ครบ25,113.98ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
101. วิทยาลัยเทคนิคพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
102. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีไม่ครบ4,224.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
103. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธไม่ครบ46,244.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ769.56ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
104. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
105. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา144,610.9771,920.1050.3 %ผ่าน626.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
106. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,920.00748.1774.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
107. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,015.90926.0069.3 %ผ่าน1,442.3365.9395.4 %ผ่าน
108. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา46,972.3816,438.0765.0 %ผ่าน191.26147.9022.7 %ผ่าน
109. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา6,984.91355.2094.9 %ผ่าน89.1526.8369.9 %ผ่าน
110. สำนักงานคลังเขต 33,134.671,530.0051.2 %ผ่าน1,499.360.9599.9 %ผ่าน
111. สำนักงานสรรพากรภาค 914,722.08855.9094.2 %ผ่าน3,439.01237.3693.1 %ผ่าน
112. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,754.127,243.64-25.9 %ไม่ผ่าน2,604.70861.4666.9 %ผ่าน
113. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,192.841,542.3051.7 %ผ่าน1,571.79217.9486.1 %ผ่าน
114. สำนักชลประทานที่ 862,360.2856,221.009.8 %ไม่ผ่าน24,916.717,019.1071.8 %ผ่าน
115. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,586.561,117.0068.9 %ผ่าน915.59266.2370.9 %ผ่าน
116. สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,062.893,770.0025.5 %ผ่าน1,742.201,234.7429.1 %ผ่าน
117. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,519.217,237.0042.2 %ผ่าน1,697.700.9599.9 %ผ่าน
118. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,048.021,428.9364.7 %ผ่าน1,441.62826.3342.7 %ผ่าน
119. สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)18,672.5724,955.04-33.6 %ไม่ผ่าน4,283.036,303.25-47.2 %ไม่ผ่าน
120. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)9,041.1310,423.00-15.3 %ไม่ผ่าน2,612.48557.3078.7 %ผ่าน
121. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)ไม่ครบ3,865.34ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ161.10ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
122. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)10,569.249,409.8011.0 %ไม่ผ่าน3,608.99324.4091.0 %ผ่าน
123. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 511,332.4110,212.009.9 %ไม่ผ่าน3,532.21966.3572.6 %ผ่าน
124. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา6,978.2710,255.00-47.0 %ไม่ผ่าน2,887.13323.0088.8 %ผ่าน
125. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา5,855.345,656.003.4 %ไม่ผ่าน2,494.242,650.50-6.3 %ไม่ผ่าน
126. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 311,081.3119,248.00-73.7 %ไม่ผ่าน2,795.032,101.2924.8 %ผ่าน
127. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา401,707.888,998.0097.8 %ผ่าน20,178.28458.2497.7 %ผ่าน
128. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,776.559,203.81-4.9 %ไม่ผ่าน734.2652.0792.9 %ผ่าน
129. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา13,679.0018,568.00-35.7 %ไม่ผ่าน5,607.182,147.8561.7 %ผ่าน
130. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา39,555.5723,152.0041.5 %ผ่าน1,395.00917.2034.3 %ผ่าน
131. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,286.69257.7980.0 %ผ่าน
132. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา43,624.1331,777.4227.2 %ผ่าน3,780.811,369.3263.8 %ผ่าน
133. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,207.573,240.0047.8 %ผ่าน2,138.70345.1483.9 %ผ่าน
134. ตำรวจภูธรภาค 348,133.6923,372.0051.4 %ผ่าน18,710.245,315.9471.6 %ผ่าน
รวม 2,380,565 1,721,605 27.68 % ผ่าน 227,119 78,177 65.58 % ผ่าน