สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,851.57826.0071.0 %ผ่าน186.6489.8851.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,110.351,582.0049.1 %ผ่าน490.1851.3089.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ3,197.081,621.0049.3 %ผ่าน376.08147.9960.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,820.073,588.0025.6 %ผ่าน984.59570.0042.1 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,223.521,064.0052.1 %ผ่าน133.1377.9041.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,244.081,773.0045.3 %ผ่าน414.11224.2345.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,445.063,530.7235.2 %ผ่าน634.76324.0449.0 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,796.432,792.00-55.4 %ไม่ผ่าน355.22374.30-5.4 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,680.973,477.0025.7 %ผ่าน1,079.67258.4076.1 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ17,528.5112,983.0025.9 %ผ่าน1,307.86196.6585.0 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,443.712,253.0034.6 %ผ่าน642.30104.5083.7 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,931.411,499.0061.9 %ผ่าน699.3554.2992.2 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,740.571,285.0065.6 %ผ่าน357.06188.7047.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,090.164,213.00-3.0 %ไม่ผ่าน794.43395.7250.2 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,637.6222,267.00-157.8 %ไม่ผ่าน1,992.44604.2469.7 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,512.193,554.0035.5 %ผ่าน1,307.86547.3858.1 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ7,805.19584.5492.5 %ผ่าน669.35113.0583.1 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,494.3016,881.00-125.3 %ไม่ผ่าน1,479.0155.1096.3 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,758.482,019.0081.2 %ผ่าน395.10104.6473.5 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ3,507.522,327.0033.7 %ผ่าน604.27215.3364.4 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,438.325,317.00-19.8 %ไม่ผ่าน604.27177.8570.6 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,804.197,273.0047.3 %ผ่าน1,421.96376.2073.5 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,461.4211,263.00-106.2 %ไม่ผ่าน1,307.8697.2092.6 %ผ่าน
24. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,870.381,232.0057.1 %ผ่าน281.0027.1590.3 %ผ่าน
25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ5,913.327,564.00-27.9 %ไม่ผ่าน1,474.57297.8379.8 %ผ่าน
26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ6,618.609,430.00-42.5 %ไม่ผ่าน1,193.77398.3366.6 %ผ่าน
27. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,722.0247,593.0029.7 %ผ่าน5,814.651,084.3181.4 %ผ่าน
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,466.663,094.0043.4 %ผ่าน889.51451.3149.3 %ผ่าน
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ62,268.0322,035.0064.6 %ผ่าน21,985.431,378.2793.7 %ผ่าน
30.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,348.944,000.008.0 %ไม่ผ่าน1,003.66740.4026.2 %ผ่าน
31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,490.67718.0079.4 %ผ่าน300.02166.2844.6 %ผ่าน
32. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,229.0014,642.0068.3 %ผ่าน3,091.934,833.25-56.3 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
33. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,934.714,215.0014.6 %ไม่ผ่าน699.3543.4493.8 %ผ่าน
34. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 324,262.2819,643.0019.0 %ไม่ผ่าน3,418.64680.6380.1 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 138,066.2133,300.0012.5 %ไม่ผ่าน3,532.74508.2585.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,081.2625,000.007.7 %ไม่ผ่าน3,829.45404.8089.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ3,647.93976.0073.2 %ผ่าน358.5438.0089.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,652.883,339.0028.2 %ผ่าน319.0357.0082.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,392.091,064.0080.3 %ผ่าน338.05114.0066.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,229.301,607.0062.0 %ผ่าน425.5955.3287.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน319.0332.6589.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,068.392,422.0052.2 %ผ่าน391.4173.8581.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 15,117.663,700.0027.7 %ผ่าน376.0857.0084.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,638.722,375.0048.8 %ผ่าน338.0557.9582.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,636.497,551.00-13.8 %ไม่ผ่าน1,136.72441.4961.2 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,664.496,517.00-15.1 %ไม่ผ่าน1,065.82458.0357.0 %ผ่าน
47. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,934.3815,235.0043.4 %ผ่าน956.43317.2666.8 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ46,616.1514,255.0069.4 %ผ่าน800.97297.0462.9 %ผ่าน
49.  รจก.สมุทรปราการ 143,234.64141,000.001.6 %ไม่ผ่าน2,042.381,231.2639.7 %ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ7,720.914,907.0036.4 %ผ่าน680.34153.2477.5 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,560.387,560.00-36.0 %ไม่ผ่าน856.10442.9948.3 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,168.1912,331.0038.9 %ผ่าน835.70512.9438.6 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ5,226.113,856.3626.2 %ผ่าน782.60234.9070.0 %ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,497.7511,981.00-14.1 %ไม่ผ่าน303.75312.55-2.9 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์14,537.5515,000.00-3.2 %ไม่ผ่าน230.369.5095.9 %ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ31,184.651,497.5095.2 %ผ่าน500.75661.56-32.1 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ94,334.76100,237.00-6.3 %ไม่ผ่าน1,335.74922.0131.0 %ผ่าน
58. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ89,530.7117,009.0081.0 %ผ่าน299.68533.90-78.2 %ไม่ผ่าน
59. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ27,327.3848,000.00-75.6 %ไม่ผ่าน2,157.07399.0081.5 %ผ่าน
60. สถาบันราชประชาสมาสัย330,368.41153,000.0053.7 %ผ่าน5,898.201,001.4983.0 %ผ่าน
รวม 1,329,085 881,858 33.65 % ผ่าน 88,501 24,778 72.00 % ผ่าน