สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,657.61939.0674.3 %ผ่าน603.38141.2076.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,150.581,358.0056.9 %ผ่าน831.5767.1891.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์3,095.471,257.0059.4 %ผ่าน774.52100.7587.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,241.372,148.0049.4 %ผ่าน1,249.92655.5547.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,977.22952.0076.1 %ผ่าน1,021.73195.4480.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,240.24341.0089.5 %ผ่าน831.55171.2179.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,820.742,055.0057.4 %ผ่าน1,325.962,538.31-91.4 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,529.352,176.0014.0 %ไม่ผ่าน691.0733.5995.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์5,950.314,224.8029.0 %ผ่าน1,934.48739.6461.8 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,605.393,142.0031.8 %ผ่าน1,497.13302.1079.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์6,331.4912,435.00-96.4 %ไม่ผ่าน1,972.53217.3989.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,219.811,279.7260.3 %ผ่าน869.58443.6549.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์3,032.42775.0074.4 %ผ่าน869.6053.8893.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์4,357.99533.0087.8 %ผ่าน1,364.02316.6176.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,616.562,097.0042.0 %ผ่าน1,078.78249.5976.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,810.731,712.0064.4 %ผ่าน1,516.141,288.8515.0 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,119.283,285.7435.8 %ผ่าน1,687.29902.3446.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์3,684.692,767.0024.9 %ผ่าน1,078.78431.2460.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์9,569.009,241.663.4 %ไม่ผ่าน1,478.09188.2187.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,718.891,364.4087.3 %ผ่าน907.63671.9726.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,393.89474.0089.2 %ผ่าน1,078.78362.1566.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,945.504,412.0436.5 %ผ่าน1,744.33786.1154.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์3,837.783,436.0010.5 %ไม่ผ่าน1,021.73288.5371.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,890.443,936.00-36.2 %ไม่ผ่าน793.547.6499.0 %ผ่าน
25. รจจ.บุรีรัมย์ 10,693.2715,833.29-48.1 %ไม่ผ่าน601.54756.00-25.7 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,701.22117.5695.6 %ผ่าน603.38115.5380.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์3,825.211,613.0057.8 %ผ่าน1,078.78290.4273.1 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,014.02682.0077.4 %ผ่าน736.49310.9057.8 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,864.607,349.726.5 %ไม่ผ่าน1,440.06136.5290.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์4,358.861,752.0059.8 %ผ่าน1,364.02556.4259.2 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์20,622.5331,960.00-55.0 %ไม่ผ่าน2,394.791,860.1622.3 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,170.961,930.0039.1 %ผ่าน869.62362.6958.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,029.27184.3993.9 %ผ่าน622.39300.9251.7 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,827.823,116.10-10.2 %ไม่ผ่าน698.46189.9972.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,869.965,492.0073.7 %ผ่าน2,600.04827.4568.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,788.46450.0088.1 %ผ่าน237.1826.8788.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,641.74297.0091.8 %ผ่าน228.950.9599.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,750.44247.0093.4 %ผ่าน289.411.0099.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,362.74170.0094.9 %ผ่าน177.660.9099.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,940.25643.0083.7 %ผ่าน404.7232.0692.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,592.81232.0093.5 %ผ่าน306.2639.7587.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,793.09210.0095.6 %ผ่าน376.9012.5496.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด4,779.40271.0094.3 %ผ่าน342.050.9599.7 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,617.26155.0095.7 %ผ่าน295.570.9099.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,804.85490.0087.1 %ผ่าน310.3426.6791.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,842.72332.0091.4 %ผ่าน353.5226.9092.4 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,822.41217.0094.3 %ผ่าน314.7751.8983.5 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน310.0540.3087.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,793.15202.0094.7 %ผ่าน437.8826.8893.9 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,024.79556.0086.2 %ผ่าน308.0826.2391.5 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,794.25696.0081.7 %ผ่าน350.6854.5584.4 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,800.69371.0090.2 %ผ่าน365.4340.4188.9 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,561.22286.0092.0 %ผ่าน264.931.0099.6 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,595.16236.0093.4 %ผ่าน123.901.0099.2 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,408.042,467.2827.6 %ผ่าน945.661,083.29-14.6 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,513.25651.0074.1 %ผ่าน520.18378.1027.3 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,188.45681.0078.6 %ผ่าน581.00283.1051.3 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,881.941,655.0242.6 %ผ่าน485.74150.1069.1 %ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,709.661,008.0062.8 %ผ่าน520.87332.5036.2 %ผ่าน
61. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,123,805.0064,733.2894.2 %ผ่าน8,736.56622.7992.9 %ผ่าน
62. สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,469.35361.0085.4 %ผ่าน87.6553.8138.6 %ผ่าน
63. สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2,469.351,110.0055.0 %ผ่าน85.110.9598.9 %ผ่าน
64. สพ.บุรีรัมย์23,480.448,863.0062.3 %ผ่าน600.96506.8015.7 %ไม่ผ่าน
65. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์4,226.5368,381.63-1,517.9 %ไม่ผ่าน1,059.76635.8640.0 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 218,816.5311,668.0038.0 %ผ่าน1,413.88445.3068.5 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 169,953.6711,360.0083.8 %ผ่าน1,115.34386.2065.4 %ผ่าน
68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 370,414.8110,300.0085.4 %ผ่าน1,637.91461.1671.8 %ผ่าน
69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์15,535.138,505.8145.2 %ผ่าน2,509.13427.2583.0 %ผ่าน
71. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์5,218.131,915.8063.3 %ผ่าน321.3651.6983.9 %ผ่าน
72. วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์25,046.3818,678.5225.4 %ผ่าน461.30457.540.8 %ไม่ผ่าน
73. วิทยาลัยการอาชีพสตึก81,496.5924,648.0069.8 %ผ่าน391.97600.85-53.3 %ไม่ผ่าน
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์49,813.7456,692.75-13.8 %ไม่ผ่าน837.222,895.87-245.9 %ไม่ผ่าน
75. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง22,987.8720,520.0010.7 %ไม่ผ่าน453.21588.88-29.9 %ไม่ผ่าน
76. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง79,576.4736,693.0153.9 %ผ่าน191.511,157.96-504.6 %ไม่ผ่าน
77. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์16,525.0077,014.99-366.1 %ไม่ผ่าน207.30540.53-160.7 %ไม่ผ่าน
78. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,928.4916,857.95-5.8 %ไม่ผ่าน76.93206.05-167.8 %ไม่ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์8,986.264,194.0053.3 %ผ่าน1,230.18347.9371.7 %ผ่าน
รวม 1,915,531 591,393 69.13 % ผ่าน 71,501 29,886 58.20 % ผ่าน