สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์2,721.39773.0071.6 %ผ่าน518.70167.5767.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,777.291,925.0030.7 %ผ่าน727.8840.1994.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์2,936.051,555.5047.0 %ผ่าน582.45174.8070.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,639.122,277.5650.9 %ผ่าน1,165.24944.3219.0 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,425.09724.2078.9 %ผ่าน803.94425.3747.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,319.59469.0085.9 %ผ่าน651.81896.85-37.6 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,395.704,645.0044.7 %ผ่าน2,563.661,320.3348.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,819.002,440.1013.4 %ไม่ผ่าน692.59437.0036.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,668.092,531.1355.3 %ผ่าน1,735.721,278.0126.4 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. สุรินทร์4,864.372,731.0643.9 %ผ่าน1,355.4083.9093.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,833.5213,890.99-103.3 %ไม่ผ่าน1,272.18261.4079.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,442.921,440.9758.1 %ผ่าน841.97194.8876.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,775.621,002.0073.5 %ผ่าน803.9439.9095.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,950.19253.0091.4 %ผ่าน613.78213.4865.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,740.222,753.6926.4 %ผ่าน975.0886.5591.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,750.5134,069.12-339.6 %ไม่ผ่าน7,705.471,755.2477.2 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,742.953,480.507.0 %ไม่ผ่าน937.05267.9971.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์4,051.231,877.5053.7 %ผ่าน1,070.16470.4056.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,498.889,795.9821.6 %ผ่าน3,694.37210.8794.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์3,550.701,289.0063.7 %ผ่าน860.99525.0939.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,062.48781.0084.6 %ผ่าน956.07614.0035.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์5,304.514,977.506.2 %ไม่ผ่าน1,621.63834.0448.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,568.875,264.005.5 %ไม่ผ่าน1,545.56463.4570.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์4,591.793,750.0018.3 %ไม่ผ่าน670.832.5799.6 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,813.60767.0072.7 %ผ่าน556.73134.0175.9 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,786.571,944.6348.6 %ผ่าน899.02267.7870.2 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,442.65887.0074.2 %ผ่าน632.80164.9273.9 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,624.354,576.7230.9 %ผ่าน1,064.39439.9858.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,887.251,965.5459.8 %ผ่าน1,412.45218.5084.5 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์14,877.4323,685.63-59.2 %ไม่ผ่าน2,276.761,875.5017.6 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,417.161,190.0365.2 %ผ่าน784.92334.2757.4 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,162.46740.0076.6 %ผ่าน575.75160.7972.1 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,887.5511,188.0066.0 %ผ่าน9,256.972,992.2767.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,224.613,669.4513.1 %ไม่ผ่าน1,110.22247.4877.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์17,828.845,158.5671.1 %ผ่าน2,230.55713.4568.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,196.04404.0087.4 %ผ่าน283.0210.4396.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,228.26297.0090.8 %ผ่าน195.188.0395.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,221.28380.0088.2 %ผ่าน364.550.9599.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,936.11324.0091.8 %ผ่าน292.3140.1886.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท3,406.92666.0080.5 %ผ่าน307.809.5096.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์3,477.661,059.0069.5 %ผ่าน274.6852.2581.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี3,292.02635.0080.7 %ผ่าน350.2661.5882.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,221.28294.0090.9 %ผ่าน172.1210.7093.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,292.02452.0086.3 %ผ่าน253.700.9599.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม3,221.28146.0095.5 %ผ่าน223.0310.7095.2 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,320.41776.0076.6 %ผ่าน329.7626.6291.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,221.28209.0093.5 %ผ่าน246.388.0096.8 %ผ่าน
48. ด่านศุลกากรช่องจอม8,682.016,427.9026.0 %ผ่าน1,558.45365.5676.5 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,848.694,293.80-11.6 %ไม่ผ่าน975.08804.6517.5 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,569.02783.0069.5 %ผ่าน431.80533.23-23.5 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,793.25823.8070.5 %ผ่าน489.64494.00-0.9 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน425.05220.4048.1 %ผ่าน
53. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.1126.8057.5 %ผ่าน
54. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.1040.2136.3 %ผ่าน
55. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,583.86ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ71.8931.5056.2 %ผ่าน
56. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,297.893,391.2070.0 %ผ่าน1,051.15286.2972.8 %ผ่าน
57. เรือนจำกลางสุรินทร์37,129.0921,124.8543.1 %ผ่าน996.69315.9068.3 %ผ่าน
58. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,951.581,832.0081.6 %ผ่าน1,373.18177.6587.1 %ผ่าน
59. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์6,058.112,330.4461.5 %ผ่าน1,089.18416.4261.8 %ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 130,353.5812,330.0059.4 %ผ่าน2,250.18376.8983.3 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,249.623,723.0054.9 %ผ่าน1,598.59308.9780.7 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 223,865.2210,890.9554.4 %ผ่าน1,252.852.8599.8 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์28,742.477,640.2073.4 %ผ่าน2,224.78561.6874.8 %ผ่าน
64. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,774.217.0599.9 %ผ่าน464.98379.0318.5 %ไม่ผ่าน
65. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,472.673,103.5052.1 %ผ่าน422.84415.381.8 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม81,449.4319,610.0075.9 %ผ่าน435.46428.941.5 %ไม่ผ่าน
67. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท63,517.5122,646.0064.3 %ผ่าน339.96568.43-67.2 %ไม่ผ่าน
68. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ59,695.5525,881.0056.6 %ผ่าน364.14372.51-2.3 %ไม่ผ่าน
69. วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
70. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์103,732.3983,121.7319.9 %ไม่ผ่าน1,294.530.000.0 %รายงานไม่ครบ
71. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์222,828.7016,706.0192.5 %ผ่าน202.76307.54-51.7 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์156,467.2216,753.9989.3 %ผ่าน614.34944.30-53.7 %ไม่ผ่าน
73. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,778.053,878.0188.5 %ผ่าน116.99241.11-106.1 %ไม่ผ่าน
74. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,510.715,846.7031.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
75. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์10,561.485,050.0052.2 %ผ่าน1,859.79287.2484.6 %ผ่าน
รวม 1,184,746 444,307 62.50 % ผ่าน 79,196 28,405 64.13 % ผ่าน