สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,727.01522.0080.9 %ผ่าน662.4530.7895.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,555.923,723.00-4.7 %ไม่ผ่าน986.1926.7697.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,956.242,164.8145.3 %ผ่าน800.65321.4659.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,015.092,455.9118.5 %ไม่ผ่าน1,537.19236.5584.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,211.321,363.4057.5 %ผ่าน910.14325.4764.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี3,221.901,307.0059.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี4,803.674,472.006.9 %ไม่ผ่าน1,518.172,285.35-50.5 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,174.614,336.54-99.4 %ไม่ผ่าน560.99960.71-71.3 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,311.612,936.1553.5 %ผ่าน2,188.81544.1075.1 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,272.814,284.8118.7 %ไม่ผ่าน873.08610.0730.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี10,767.0024,707.30-129.5 %ไม่ผ่าน2,621.10420.1584.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,814.292,037.0046.6 %ผ่าน1,118.8413.5798.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี3,059.641,535.0049.8 %ผ่าน928.6933.6696.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,184.52974.4069.4 %ผ่าน857.69403.5153.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,740.973,000.0019.8 %ไม่ผ่าน1,118.84508.6754.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี9,135.3050,172.05-449.2 %ไม่ผ่าน1,860.463,475.69-86.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,498.697,409.37-34.7 %ไม่ผ่าน1,841.44591.1267.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,646.673,496.364.1 %ไม่ผ่าน1,080.80275.6374.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,676.6711,236.32-97.9 %ไม่ผ่าน1,784.40236.5586.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี12,062.601,735.8085.6 %ผ่าน1,461.12382.6673.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,662.39ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,080.80ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี5,645.905,224.367.5 %ไม่ผ่าน1,518.17656.6856.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี4,010.315,053.01-26.0 %ไม่ผ่าน2,031.60346.7182.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,772.62833.8369.9 %ผ่าน687.39394.4642.6 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี4,137.031,386.6066.5 %ผ่าน1,175.88354.8469.8 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี3,280.14708.0078.4 %ผ่าน890.64207.9676.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,505.127,241.80-11.3 %ไม่ผ่าน1,518.17189.0587.5 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี16,713.195,215.0068.8 %ผ่าน3,362.72684.0079.7 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี21,175.8034,305.48-62.0 %ไม่ผ่าน3,009.301,438.9152.2 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,820.572,110.0044.8 %ผ่าน1,118.84547.2051.1 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,314.891,184.8064.3 %ผ่าน890.64293.8367.0 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี31,453.0213,931.9955.7 %ผ่าน6,640.863,771.3043.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี419,420.6915,740.7596.2 %ผ่าน1,467.22433.6970.4 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี34,501.6923,388.0032.2 %ผ่าน3,933.201,192.2569.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,547.48475.0086.6 %ผ่าน322.9221.2193.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,957.84318.0092.0 %ผ่าน373.5088.0976.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,969.11552.0086.1 %ผ่าน305.4358.3880.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,825.14138.0096.4 %ผ่าน344.827.4297.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,964.31410.0089.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม4,444.60650.0085.4 %ผ่าน422.1455.7386.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,995.56601.0085.0 %ผ่าน369.1141.5188.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,926.71567.0085.6 %ผ่าน190.020.9099.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย4,337.31271.0093.8 %ผ่าน395.988.1397.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน4,590.21359.7192.2 %ผ่าน479.312.5099.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,755.96509.0086.4 %ผ่าน449.4755.6587.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,459.17382.0091.4 %ผ่าน354.9347.2086.7 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,897.03304.0092.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ4,016.38301.0092.5 %ผ่าน323.6540.1587.6 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,735.672,170.0054.2 %ผ่าน253.0974.2270.7 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,699.95694.0085.2 %ผ่าน256.5725.9789.9 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่4,017.44590.0085.3 %ผ่าน415.1544.5289.3 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์4,010.28212.0094.7 %ผ่าน175.548.0695.4 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,956.06254.0093.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,887.00551.0085.8 %ผ่าน338.5647.5885.9 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,389.36261.0092.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
57. ด่านศุลกากรเขมราฐ5,251.784,084.0022.2 %ผ่าน1,165.07353.6569.6 %ผ่าน
58. ด่านศุลกากรช่องเม็ก9,381.5830,926.00-229.6 %ไม่ผ่าน1,595.48356.1377.7 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี3,889.064,195.26-7.9 %ไม่ผ่าน1,080.801,042.303.6 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,760.352,405.0012.9 %ไม่ผ่าน603.85137.7577.2 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,855.671,147.0059.8 %ผ่าน540.34190.0064.8 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี5,252.98423.2091.9 %ผ่าน1,651.27133.8691.9 %ผ่าน
63. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,846.171,693.6040.5 %ผ่าน606.86259.7257.2 %ผ่าน
64. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร2,796.55747.0073.3 %ผ่าน477.42187.4060.7 %ผ่าน
65. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,894.142,415.6316.5 %ไม่ผ่าน705.55166.0176.5 %ผ่าน
66. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี293,702.38240,369.4818.2 %ไม่ผ่าน1,459.89337.0076.9 %ผ่าน
67. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง19,297.1910,171.9547.3 %ผ่าน393.38101.6974.2 %ผ่าน
68. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,131.82420.0062.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
69. ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี21,838.0916,701.0123.5 %ผ่าน862.89585.5032.1 %ผ่าน
70. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี66,476.8017,703.0073.4 %ผ่าน659.56476.9227.7 %ผ่าน
71. เรือนจำกลางอุบลราชธานี 92,679.8193,426.47-0.8 %ไม่ผ่าน2,052.90615.4570.0 %ผ่าน
72. สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,503.874,957.20-41.5 %ไม่ผ่าน1,249.70500.6059.9 %ผ่าน
73. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี17,325.074,500.0074.0 %ผ่าน760.4052.2593.1 %ผ่าน
74. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี9,760.2713,784.42-41.2 %ไม่ผ่าน3,362.72321.1290.5 %ผ่าน
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 127,860.7817,856.0035.9 %ผ่าน1,322.61473.1064.2 %ผ่าน
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 230,651.6110,368.3066.2 %ผ่าน1,370.32305.9077.7 %ผ่าน
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 330,410.381,392.3095.4 %ผ่าน3,187.24412.7687.0 %ผ่าน
78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 422,569.0410,821.5052.1 %ผ่าน3,072.69436.1485.8 %ผ่าน
79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 547,636.3313,792.0071.0 %ผ่าน1,934.83252.2287.0 %ผ่าน
80. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ25,262.749,410.9362.7 %ผ่าน3,353.77555.9983.4 %ผ่าน
81. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ68,095.6124,500.0064.0 %ผ่าน198.74506.05-154.6 %ไม่ผ่าน
82. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี36,898.9627,336.0025.9 %ผ่าน512.15486.405.0 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ65,435.4412,412.0081.0 %ผ่าน458.77375.2518.2 %ไม่ผ่าน
84. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม88,959.3442,441.0052.3 %ผ่าน284.341,080.92-280.2 %ไม่ผ่าน
85. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล59,407.4131,308.9047.3 %ผ่าน325.52228.9529.7 %ผ่าน
86. วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี36,165.5030,500.0015.7 %ไม่ผ่าน471.51250.7946.8 %ผ่าน
87. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี48,441.3945,980.005.1 %ไม่ผ่าน588.35468.3120.4 %ผ่าน
88. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
89. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 267,516.9028,690.0057.5 %ผ่าน435.32518.54-19.1 %ไม่ผ่าน
90. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี35,376.1720,479.0042.1 %ผ่าน73.81148.33-101.0 %ไม่ผ่าน
91. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี59,378.6911,200.0081.1 %ผ่าน231.83331.82-43.1 %ไม่ผ่าน
92. สำนักงานชลประทานที่ 713,742.8639,680.00-188.7 %ไม่ผ่าน5,392.897,125.00-32.1 %ไม่ผ่าน
93. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,673.291,361.2870.9 %ผ่าน1,517.47204.2586.5 %ผ่าน
94. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,726.903,657.3522.6 %ผ่าน2,040.212,612.20-28.0 %ไม่ผ่าน
95. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี24,215.7710,121.4458.2 %ผ่าน2,374.88685.0071.2 %ผ่าน
96. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 113,887.631,592.0059.0 %ผ่าน1,420.86755.2546.8 %ผ่าน
97. สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,075.4515,252.99-51.4 %ไม่ผ่าน3,878.927,444.75-91.9 %ไม่ผ่าน
98. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)6,816.616,136.1610.0 %ไม่ผ่าน2,611.053,909.60-49.7 %ไม่ผ่าน
99. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)4,055.675,619.64-38.6 %ไม่ผ่าน1,491.81204.0886.3 %ผ่าน
100. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)12,844.1410,869.4115.4 %ไม่ผ่าน4,554.84679.2585.1 %ผ่าน
101. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่117,184.736,908.773.8 %ไม่ผ่าน2,746.05816.0570.3 %ผ่าน
102. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี140,339.0314,208.0089.9 %ผ่าน1,443.02462.7867.9 %ผ่าน
103. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9,384.064,459.0052.5 %ผ่าน3,362.7247.5098.6 %ผ่าน
104. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี11,403.849,198.0119.3 %ไม่ผ่าน4,444.40523.5788.2 %ผ่าน
105. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี17,902.8630,695.99-71.5 %ไม่ผ่าน1,129.78312.5572.3 %ผ่าน
106. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,414.512,639.0022.7 %ผ่าน644.0099.7584.5 %ผ่าน
107. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี46,207.1521,451.2953.6 %ผ่าน2,942.331,344.8154.3 %ผ่าน
108. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 4,658.309,712.00-108.5 %ไม่ผ่าน1,404.08222.3984.2 %ผ่าน
รวม 2,380,213 1,242,883 47.78 % ผ่าน 139,175 62,918 54.79 % ผ่าน