สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,166.07722.0082.7 %ผ่าน509.58111.0978.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,271.07955.0070.8 %ผ่าน623.670.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร3,682.61712.0080.7 %ผ่าน285.24232.0818.6 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,574.251,145.0075.0 %ผ่าน1,003.98549.2045.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,212.771,163.0063.8 %ผ่าน578.19155.8973.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร4,090.82811.0080.2 %ผ่าน604.64391.4535.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,002.451,854.0053.7 %ผ่าน832.85610.4326.7 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,132.542,257.19-5.8 %ไม่ผ่าน476.55364.5723.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,914.252,070.1057.9 %ผ่าน1,327.24438.5067.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,804.823,205.8633.3 %ผ่าน927.91116.4787.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร6,513.0713,320.22-104.5 %ไม่ผ่าน1,294.00186.1485.6 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร5,682.621,508.7073.5 %ผ่าน604.66276.3154.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,881.83721.0081.4 %ผ่าน661.700.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร4,102.36502.0087.8 %ผ่าน452.5380.2282.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร4,007.041,831.0054.3 %ผ่าน663.23120.3281.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดยโสธร4,955.4520,925.00-322.3 %ไม่ผ่าน1,308.23786.3939.9 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร12,006.44641.0094.7 %ผ่าน1,144.30313.3772.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร1,739.801,010.0041.9 %ผ่าน476.98267.3843.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร5,308.817,168.00-35.0 %ไม่ผ่าน1,324.70187.1785.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร4,091.421,781.0056.5 %ผ่าน604.66878.85-45.3 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,728.942,130.0042.9 %ผ่าน832.83133.6684.0 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,479.303,769.0015.9 %ไม่ผ่าน691.260.9599.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,832.082,012.4258.4 %ผ่าน927.93254.2872.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,738.222,915.00-6.5 %ไม่ผ่าน547.6126.7395.1 %ผ่าน
25.  รจ.จ.ยโสธรไม่ครบ22,872.86ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ264.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,602.07615.0076.4 %ผ่าน414.5080.2180.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,359.291,179.0064.9 %ผ่าน623.67144.3676.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,892.75403.0086.1 %ผ่าน490.55160.4467.3 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร6,693.924,189.6537.4 %ผ่าน984.96265.5273.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร4,248.161,042.0075.5 %ผ่าน1,022.9980.2092.2 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,598.4717,016.00-123.9 %ไม่ผ่าน1,645.631,131.3031.3 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,319.761,212.8063.5 %ผ่าน661.68449.4632.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,975.56631.0078.8 %ผ่าน490.54220.6055.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร33,460.534,859.0085.5 %ผ่าน1,987.242,105.67-6.0 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,337.38ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ642.70228.1764.5 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,802.168,176.0040.8 %ผ่าน1,973.79562.4071.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,552.07613.8486.5 %ผ่าน262.290.9599.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง3,546.1893.0097.4 %ผ่าน284.737.1897.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,387.12182.0095.9 %ผ่าน218.2548.1377.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,677.55309.0093.4 %ผ่าน179.7521.3988.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,007.10324.0093.5 %ผ่าน283.5344.9384.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,825.131,286.0073.3 %ผ่าน384.8758.1684.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา4,279.89244.0094.3 %ผ่าน322.408.0197.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,366.824,878.15-44.9 %ไม่ผ่าน680.70256.5062.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน233.54171.0026.8 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ2,761.19906.0067.2 %ผ่าน460.98247.0046.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,724.59670.5075.4 %ผ่าน399.70237.5040.6 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร10,410.041,697.0083.7 %ผ่าน604.64253.6558.0 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร11,735.534,639.4160.5 %ผ่าน3,837.32638.5083.4 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 138,174.3013,237.1565.3 %ผ่าน1,635.32497.3269.6 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 27,884.9110,428.17-32.3 %ไม่ผ่าน1,307.9856.0595.7 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
53. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร8,846.07ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ194.910.9599.5 %ผ่าน
54. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร86,945.7955,481.9136.2 %ผ่าน1,330.03816.0738.6 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา66,983.7020,056.0070.1 %ผ่าน458.65834.29-81.9 %ไม่ผ่าน
56. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร18,199.5814,149.1622.3 %ผ่าน250.38102.2459.2 %ผ่าน
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร8,568.335,062.0140.9 %ผ่าน1,109.28199.5082.0 %ผ่าน
รวม 476,902 248,710 47.85 % ผ่าน 44,082 16,411 62.77 % ผ่าน