สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,516.63608.0082.7 %ผ่าน592.85173.5470.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,704.281,200.0067.6 %ผ่าน565.2728.8094.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ11,124.382,529.6077.3 %ผ่าน679.37185.1772.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,516.057,416.00-64.2 %ไม่ผ่าน1,220.38560.8854.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,261.221,044.0068.0 %ผ่าน840.0529.6096.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,963.451,067.0064.0 %ผ่าน630.88310.6550.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,217.793,872.8052.9 %ผ่าน2,950.831,113.2262.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,363.444,289.44-81.5 %ไม่ผ่าน646.60158.0475.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,225.392,445.0053.2 %ผ่าน1,412.37655.4653.6 %ผ่าน
10. ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,922.544,620.60-17.8 %ไม่ผ่าน1,068.2491.0991.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,449.1112,267.00-64.7 %ไม่ผ่าน1,620.2280.4995.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ3,612.432,213.2438.7 %ผ่าน973.17431.6855.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,053.651,210.0060.4 %ผ่าน878.080.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,033.98596.0080.4 %ผ่าน745.162.8599.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ11,124.383,374.0069.7 %ผ่าน679.37298.9156.0 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ22,213.9426,442.00-19.0 %ไม่ผ่าน8,066.141,409.4582.5 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,783.814,573.004.4 %ไม่ผ่าน1,467.77193.7186.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,930.671,275.0067.6 %ผ่าน1,125.30126.0988.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,729.4412,454.39-233.9 %ไม่ผ่าน954.1540.3695.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,377.641.00100.0 %ผ่าน878.09384.8056.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,821.181,828.0052.2 %ผ่าน1,068.25365.9165.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,362.663,864.0027.9 %ผ่าน1,695.77572.3866.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,120.982,814.5931.7 %ผ่าน992.15193.6680.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,812.822,697.5029.3 %ผ่าน1,767.35117.9093.3 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ40,984.5835,625.2213.1 %ไม่ผ่าน1,082.38284.0573.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,464.59740.0070.0 %ผ่าน630.8892.7285.3 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,754.871,472.9160.8 %ผ่าน992.18219.8077.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ3,167.23597.5881.1 %ผ่าน725.9664.3191.1 %ผ่าน
29. สปส.จ.ชัยภูมิ5,626.655,274.526.3 %ไม่ผ่าน1,315.45509.5761.3 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ5,505.254,428.0019.6 %ไม่ผ่าน1,391.52639.9954.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ8,676.2315,148.00-74.6 %ไม่ผ่าน2,236.202,001.4510.5 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,094.811,570.0049.3 %ผ่าน859.0780.7190.6 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,992.00696.0076.7 %ผ่าน451.18342.5224.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ44,867.3123,242.9548.2 %ผ่าน5,256.501,037.4080.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,531.891.00100.0 %ผ่าน935.1451.9394.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ13,158.507,201.6045.3 %ผ่าน2,247.24868.0761.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,380.77357.0091.9 %ผ่าน461.9466.9685.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,418.13479.0089.2 %ผ่าน288.5248.6183.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,370.31179.0095.9 %ผ่าน241.6053.6777.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,391.13185.0095.8 %ผ่าน507.4332.1393.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,028.05487.0087.9 %ผ่าน346.9353.8184.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,376.54136.0096.9 %ผ่าน444.2040.0791.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,961.17392.0090.1 %ผ่าน203.9826.8686.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,496.70233.0094.8 %ผ่าน381.2940.1989.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,597.29380.0089.4 %ผ่าน319.6852.2183.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว3,649.09351.0090.4 %ผ่าน422.3746.4189.0 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,357.021,352.0069.0 %ผ่าน375.1356.0585.1 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,397.21434.0090.1 %ผ่าน392.0064.6083.5 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,935.81453.0090.8 %ผ่าน334.7665.0680.6 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,806.403,426.3910.0 %ไม่ผ่าน1,049.23469.3055.3 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,663.451,013.0062.0 %ผ่าน509.77256.9849.6 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,959.571,398.3052.8 %ผ่าน695.70187.6873.0 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,745.861.00100.0 %ผ่าน550.36241.5456.1 %ผ่าน
54. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,578.05364.0076.9 %ผ่าน75.8331.9757.8 %ผ่าน
55. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ4,186.652,594.0038.0 %ผ่าน859.07542.9936.8 %ผ่าน
56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ4,258.377,008.73-64.6 %ไม่ผ่าน1,182.3483.0093.0 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 137,150.5317,936.0051.7 %ผ่าน1,856.01685.1063.1 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 26,387.129,475.80-48.4 %ไม่ผ่าน1,779.31803.9754.8 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 36,232.2711,613.31-86.3 %ไม่ผ่าน1,501.83393.4573.8 %ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ9,121.1752,142.14-471.7 %ไม่ผ่าน2,773.11433.9084.4 %ผ่าน
61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ17,973.993,201.1182.2 %ผ่าน296.75390.74-31.7 %ไม่ผ่าน
62. โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ382.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
63. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ56,403.0420,649.0063.4 %ผ่าน362.99609.70-68.0 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์31,211.622,222.0092.9 %ผ่าน338.70568.85-68.0 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ42,200.0018,274.0056.7 %ผ่าน430.711,492.80-246.6 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ178,358.3484,100.0052.8 %ผ่าน675.41365.1545.9 %ผ่าน
67. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ23,540.2213,939.3940.8 %ผ่าน364.67323.0011.4 %ไม่ผ่าน
68. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ8,162.367,000.0014.2 %ไม่ผ่าน57.0594.16-65.1 %ไม่ผ่าน
69. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ9,409.525,764.0038.7 %ผ่าน1,127.05121.0789.3 %ผ่าน
รวม 774,774 468,240 39.56 % ผ่าน 72,847 22,460 69.17 % ผ่าน