สรุปผลประเมินจังหวัดอำนาจเจริญ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ2,536.34175.0093.1 %ผ่าน399.8185.5278.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,116.521,172.0062.4 %ผ่าน438.9540.0890.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ3,155.701,516.0052.0 %ผ่าน570.95102.8982.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,405.831,260.0063.0 %ผ่าน666.03398.1740.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,080.55754.0075.5 %ผ่าน532.96267.2349.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ3,352.43386.4588.5 %ผ่าน647.02193.4970.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,866.171,961.4059.7 %ผ่าน1,274.55518.4259.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ2,350.742,053.7712.6 %ไม่ผ่าน472.88370.1121.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,471.42678.0080.5 %ผ่าน742.10575.4222.5 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ4,201.671,837.8056.3 %ผ่าน913.2466.8092.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ12,165.596,671.6845.2 %ผ่าน989.31185.7281.2 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,557.101,497.3057.9 %ผ่าน685.05291.2857.5 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,336.99575.0082.8 %ผ่าน628.0053.4591.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,938.39617.0079.0 %ผ่าน475.87187.0660.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,548.571,807.0049.1 %ผ่าน723.08263.4763.6 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญไม่ครบ2,184.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,156.54ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ7,961.26648.1491.9 %ผ่าน1,369.63303.1677.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,628.96844.0076.7 %ผ่าน682.50285.1458.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ8,819.454,828.3745.3 %ผ่าน2,130.27165.6892.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,130.751,334.0057.4 %ผ่าน551.9450.6390.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,689.152,138.0042.0 %ผ่าน780.13641.3417.8 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,220.512,140.0033.6 %ผ่าน622.94164.3573.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,660.55108.0097.0 %ผ่าน894.23175.7580.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ3,579.102,740.5323.4 %ผ่าน723.0863.5191.2 %ผ่าน
25.  รจจ.อำนาจเจริญ 30,804.7839,134.00-27.0 %ไม่ผ่าน674.67274.5859.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,696.52345.0087.2 %ผ่าน380.7975.9580.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,341.251,468.5056.0 %ผ่าน608.99219.1264.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,897.46522.0082.0 %ผ่าน456.86101.5577.8 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,971.804,171.3916.1 %ไม่ผ่าน834.63259.7468.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ3,312.33887.0073.2 %ผ่าน628.00408.4535.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ11,941.7117,947.00-50.3 %ไม่ผ่าน1,562.53703.0055.0 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 3,179.441,148.0063.9 %ผ่าน570.95240.5057.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ2,677.02595.0077.8 %ผ่าน361.81351.412.9 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ16,951.404,591.7472.9 %ผ่าน4,521.171,638.9163.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,352.071,142.0065.9 %ผ่าน647.02183.3271.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ13,868.6810,543.6024.0 %ผ่าน2,054.20429.2979.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา4,026.84401.0090.0 %ผ่าน170.8624.3785.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน231.8261.4573.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ3,863.43340.0091.2 %ผ่าน235.0136.5884.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,982.41172.0095.7 %ผ่าน278.0949.1782.3 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,740.09354.0090.5 %ผ่าน258.8950.5080.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,979.202,340.9053.0 %ผ่าน894.23528.5240.9 %ผ่าน
43. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ10,700.391,227.0088.5 %ผ่าน646.28231.9264.1 %ผ่าน
44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ3,761.612,506.0033.4 %ผ่าน818.16135.8583.4 %ผ่าน
45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ68,122.7911,768.0082.7 %ผ่าน1,436.69503.5065.0 %ผ่าน
46. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ7,888.552,288.0071.0 %ผ่าน384.53106.0072.4 %ผ่าน
47. วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน38,090.4317,056.0055.2 %ผ่าน312.90572.55-83.0 %ไม่ผ่าน
48. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ126,065.4749,072.0061.1 %ผ่าน474.172.8599.4 %ผ่าน
49. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ32,666.6010,677.5667.3 %ผ่าน197.1593.5352.6 %ผ่าน
50. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ12,355.116,787.0045.1 %ผ่าน568.54323.0043.2 %ผ่าน
รวม 517,011 225,228 56.44 % ผ่าน 38,123 13,054 65.76 % ผ่าน