สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,420.211.00100.0 %ผ่าน347.73114.0067.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,918.961,471.0049.6 %ผ่าน556.900.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ2,537.65660.0074.0 %ผ่าน404.77160.4760.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู5,501.823,576.2535.0 %ผ่าน861.161,087.70-26.3 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,927.60989.0066.2 %ผ่าน575.92228.0060.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,720.62642.0076.4 %ผ่าน518.87267.6548.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,469.951,794.0059.9 %ผ่าน1,260.49400.1768.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,420.576,333.00-85.1 %ไม่ผ่าน804.76274.5565.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,413.1711,677.48-164.6 %ไม่ผ่าน1,184.43363.1669.3 %ผ่าน
10. สปก. หนองบัวลำภู3,928.251,527.9061.1 %ผ่าน1,013.2959.7094.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู10,580.236,662.2637.0 %ผ่าน2,154.25401.1481.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,393.651,012.0070.2 %ผ่าน785.09445.2143.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,091.82522.0083.1 %ผ่าน651.980.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,702.24644.0076.2 %ผ่าน480.84232.9951.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,318.091,999.0039.8 %ผ่าน728.05249.5165.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู7,250.4435,767.76-393.3 %ไม่ผ่าน1,393.61516.6862.9 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,230.084,110.0021.4 %ผ่าน1,108.37325.8570.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู3,457.661,284.0062.9 %ผ่าน747.06162.1878.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู5,428.476,906.76-27.2 %ไม่ผ่าน1,185.6137.9896.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู9,863.771,119.0088.7 %ผ่าน651.98256.5060.7 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,442.422,707.0021.4 %ผ่าน785.09480.2838.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,447.352,714.0021.3 %ผ่าน804.11408.4149.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,109.161,950.0052.5 %ผ่าน728.05193.9073.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู6,154.512,623.0057.4 %ผ่าน518.872.5799.5 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู47,675.8241,828.4112.3 %ไม่ผ่าน845.70482.0443.0 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,416.10770.0068.1 %ผ่าน347.7353.4984.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,128.071,473.0052.9 %ผ่าน472.75176.5362.7 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,881.27753.0073.9 %ผ่าน556.900.9599.8 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,129.732,617.0036.6 %ผ่าน747.06379.7449.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู5,146.07883.0082.8 %ผ่าน709.03385.5145.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู8,583.4413,012.00-51.6 %ไม่ผ่าน1,378.371,136.1117.6 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,066.211,080.0064.8 %ผ่าน632.97266.4057.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน423.79187.2255.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,359.477,162.9956.2 %ผ่าน3,980.372,737.9231.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู2,927.441,740.0040.6 %ผ่าน575.9275.0587.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�15,696.9511,200.0028.6 %ผ่าน2,090.86428.9979.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,752.58250.0093.3 %ผ่าน268.4958.8378.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง3,635.4884.0097.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,667.16306.0091.7 %ผ่าน280.4842.8084.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภูไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง3,696.14315.0091.5 %ผ่าน277.1658.9178.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,698.12245.0093.4 %ผ่าน344.6192.8173.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู5,665.195,488.413.1 %ไม่ผ่าน899.19607.1332.5 %ผ่าน
44. สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,034.59223.0078.4 %ผ่าน43.2019.0056.0 %ผ่าน
45. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู27,942.391,410.0095.0 %ผ่าน626.36302.2251.7 %ผ่าน
46. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู3,893.173,043.0521.8 %ผ่าน747.06491.6034.2 %ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 77,804.5514,140.0081.8 %ผ่าน3,671.28495.4086.5 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 217,596.398,936.8449.2 %ผ่าน1,086.69334.8469.2 %ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู12,728.971,951.7884.7 %ผ่าน310.42133.7456.9 %ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง63,299.1317,656.0072.1 %ผ่าน351.51834.64-137.4 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู42,537.4940,872.003.9 %ไม่ผ่าน638.78463.5027.4 %ผ่าน
52. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู11,166.0511,381.49-1.9 %ไม่ผ่าน147.1695.8534.9 %ผ่าน
53. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู13,091.913,476.9973.4 %ผ่าน1,304.72399.0069.4 %ผ่าน
รวม 513,949 290,991 43.38 % ผ่าน 44,010 17,411 60.44 % ผ่าน