สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น3,580.84724.0079.8 %ผ่าน576.46102.6582.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,128.452,447.0021.8 %ผ่าน422.4281.8580.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น4,734.991,900.0059.9 %ผ่าน1,318.09238.7081.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,815.075,564.00-15.6 %ไม่ผ่าน1,489.23976.5334.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น3,731.54879.0076.4 %ผ่าน1,239.28344.8572.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,498.35778.0077.8 %ผ่าน918.75253.6572.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,787.991,000.0089.8 %ผ่าน3,333.782,531.1324.1 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,841.64463.8374.8 %ผ่าน524.27166.0068.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น6,872.924,059.1640.9 %ผ่าน2,344.95505.0778.5 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,441.394,075.928.2 %ไม่ผ่าน1,318.09179.8686.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น6,497.4219,208.45-195.6 %ไม่ผ่าน1,660.37881.7546.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,622.802,141.5081.6 %ผ่าน1,337.10743.3544.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,965.931,447.0051.2 %ผ่าน861.7043.8494.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,371.95598.0082.3 %ผ่าน823.28295.1964.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น4,025.424,339.59-7.8 %ไม่ผ่าน1,184.97299.2574.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,532.0544,684.02-423.7 %ไม่ผ่าน2,249.872,497.06-11.0 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น10,168.728,611.5015.3 %ไม่ผ่าน3,752.131,518.1059.5 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น14,747.8619,033.99-29.1 %ไม่ผ่าน2,706.3178.9097.1 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,844.853,108.67-9.3 %ไม่ผ่าน804.65268.3766.6 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,560.622,574.0027.7 %ผ่าน1,051.86260.3175.3 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,517.445,723.91-26.7 %ไม่ผ่าน1,280.05479.4762.5 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,344.552,379.4155.5 %ผ่าน1,358.07469.9265.4 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,031.585,400.00-33.9 %ไม่ผ่าน12,264.6826.8499.8 %ผ่าน
24. สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,854.561,272.0055.4 %ผ่าน652.5357.6991.2 %ผ่าน
25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น4,712.244,739.00-0.6 %ไม่ผ่าน1,356.12353.9773.9 %ผ่าน
26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,449.761,657.0052.0 %ผ่าน880.72112.5287.2 %ผ่าน
27. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 5,978.786,396.00-7.0 %ไม่ผ่าน1,564.90405.9974.1 %ผ่าน
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,734.892,585.0045.4 %ผ่าน1,203.9990.4392.5 %ผ่าน
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น8,333.4325,600.00-207.2 %ไม่ผ่าน2,570.60985.1561.7 %ผ่าน
30.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,367.812,318.0031.2 %ผ่าน994.81575.0542.2 %ผ่าน
31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,226.651,120.0065.3 %ผ่าน804.65322.0560.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
32. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น5,648.3418,949.47-235.5 %ไม่ผ่าน1,736.44346.4780.0 %ผ่าน
33. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น17,839.2719,377.00-8.6 %ไม่ผ่าน5,180.511,381.6373.3 %ผ่าน
34. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,038.64499.0087.6 %ผ่าน300.8450.1883.3 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง3,947.40270.0093.2 %ผ่าน255.4218.0792.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท3,923.10306.0092.2 %ผ่าน259.568.9896.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,374.361,035.0076.3 %ผ่าน490.4569.5985.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,619.78767.0083.4 %ผ่าน340.3962.7281.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,638.481,102.0076.2 %ผ่าน371.8439.2189.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,351.90190.0095.6 %ผ่าน168.198.9894.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,992.54277.0093.1 %ผ่าน180.0650.9971.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,599.06297.0093.5 %ผ่าน167.609.3094.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,640.51954.0079.4 %ผ่าน460.3226.8794.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน3,985.70201.0095.0 %ผ่าน402.568.2298.0 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,330.34385.0091.1 %ผ่าน330.6936.3189.0 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,007.14480.0088.0 %ผ่าน333.7533.8389.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,781.06667.0086.0 %ผ่าน429.8186.1580.0 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 24,780.701,450.0069.7 %ผ่าน314.47100.8867.9 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,320.22353.0091.8 %ผ่าน350.468.9597.4 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,296.70262.0093.9 %ผ่าน421.258.6997.9 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,428.67238.0094.6 %ผ่าน295.980.9599.7 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,365.78500.0088.5 %ผ่าน411.299.1397.8 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,324.09613.0085.8 %ผ่าน273.9256.5679.4 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,877.604,350.31-12.2 %ไม่ผ่าน1,070.88928.5813.3 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,721.24542.0080.1 %ผ่าน471.35106.6877.4 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง2,732.08867.9068.2 %ผ่าน466.11120.5074.1 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่2,672.44743.0072.2 %ผ่าน448.60144.9567.7 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,482.81785.0068.4 %ผ่าน569.00134.3076.4 %ผ่าน
59. ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
60. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.20,978.7412,324.6641.3 %ผ่าน327.43114.0065.2 %ผ่าน
61. สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,069.32530.0050.4 %ผ่าน66.6532.2051.7 %ผ่าน
62. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น12,435.4114,066.00-13.1 %ไม่ผ่าน740.84296.1560.0 %ผ่าน
63. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น19,806.3010,488.0047.0 %ผ่าน566.12283.4749.9 %ผ่าน
64.  ทสบ.ขอนแก่น ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
65.  รจก.ขอนแก่น ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
66. สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,659.924,690.00-0.6 %ไม่ผ่าน1,741.841,296.8125.5 %ผ่าน
67. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น21,216.313,405.1784.0 %ผ่าน33,909.53329.6499.0 %ผ่าน
68. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น4,425.195,215.24-17.9 %ไม่ผ่าน1,242.02526.3157.6 %ผ่าน
69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 132,469.1412,864.3860.4 %ผ่าน1,003.24550.2645.2 %ผ่าน
70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 224,567.0010,394.2157.7 %ผ่าน717.29526.2626.6 %ผ่าน
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 324,866.4710,127.0759.3 %ผ่าน1,358.06484.5064.3 %ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 440,439.3110,687.8273.6 %ผ่าน1,680.44401.6176.1 %ผ่าน
73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 586,732.6614,847.1282.9 %ผ่าน1,626.99675.0758.5 %ผ่าน
74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น22,552.469,228.9659.1 %ผ่าน2,570.70727.6371.7 %ผ่าน
75. ศรีสังวาลย์ขอนแก่น39,056.7616,192.7158.5 %ผ่าน365.421,228.35-236.1 %ไม่ผ่าน
76. โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,063.7716,785.00-176.8 %ไม่ผ่าน398.2065.9783.4 %ผ่าน
77. วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
78. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
79. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่43,381.5220,368.0053.0 %ผ่าน360.43755.70-109.7 %ไม่ผ่าน
80. วิทยาลัยการอาชีพพล35,998.7421,272.0040.9 %ผ่าน435.28814.88-87.2 %ไม่ผ่าน
81. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
82. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น60,977.76104,920.00-72.1 %ไม่ผ่าน867.43921.06-6.2 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
84. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
85. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
86. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ66,497.44ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ336.80ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
87. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)2,721.18870.0068.0 %ผ่าน1,359.7115.9798.8 %ผ่าน
88. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,704.472,471.2033.3 %ผ่าน2,241.6980.2396.4 %ผ่าน
89. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,432.895,310.9428.5 %ผ่าน1,565.29362.2376.9 %ผ่าน
90. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น11,478.895,310.9453.7 %ผ่าน99.5580.5119.1 %ไม่ผ่าน
91. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
92. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 172,673.9740,611.0076.5 %ผ่าน3,215.580.95100.0 %ผ่าน
93. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,597.841,565.0056.5 %ผ่าน1,046.38452.5756.7 %ผ่าน
94. สำนักงานชลประทานที่ 622,213.6964,013.00-188.2 %ไม่ผ่าน8,043.1118,413.80-128.9 %ไม่ผ่าน
95. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,226.75939.7270.9 %ผ่าน1,476.00222.7584.9 %ผ่าน
96. สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,899.784,612.245.9 %ไม่ผ่าน2,428.931,347.9544.5 %ผ่าน
97. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 520,430.2414,394.4229.5 %ผ่าน2,899.06999.8565.5 %ผ่าน
98. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น25,635.4613,093.1348.9 %ผ่าน965.05281.9270.8 %ผ่าน
99. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,899.644,351.5711.2 %ไม่ผ่าน2,736.11210.1792.3 %ผ่าน
100. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,907.29990.0074.7 %ผ่าน1,432.77862.2939.8 %ผ่าน
101. สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)11,094.6610,142.008.6 %ไม่ผ่าน3,619.023,708.75-2.5 %ไม่ผ่าน
102. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)15,605.946,898.2655.8 %ผ่าน2,444.01218.5091.1 %ผ่าน
103. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)4,343.528,204.00-88.9 %ไม่ผ่าน1,571.6187.2094.5 %ผ่าน
104. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)11,969.248,239.4031.2 %ผ่าน4,644.87185.8296.0 %ผ่าน
105. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 413,092.8210,675.4518.5 %ไม่ผ่าน3,650.41389.9389.3 %ผ่าน
106. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,500.978,960.70-19.5 %ไม่ผ่าน2,868.762,513.7512.4 %ไม่ผ่าน
107. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น5,444.9010,348.00-90.0 %ไม่ผ่าน1,850.533,673.25-98.5 %ไม่ผ่าน
108. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 414,515.0912,340.0015.0 %ไม่ผ่าน3,222.022,180.1032.3 %ผ่าน
109. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น18,305.1711,383.0037.8 %ผ่าน962.79107.3588.9 %ผ่าน
110. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น20,253.8743,234.18-113.5 %ไม่ผ่าน3,314.401,172.8264.6 %ผ่าน
111. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น40,189.3141,120.00-2.3 %ไม่ผ่าน1,671.19267.2784.0 %ผ่าน
112. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,836.96597.0079.0 %ผ่าน1,120.29203.1881.9 %ผ่าน
113. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น1,308,078.8064,566.6995.1 %ผ่าน2,147.39887.3058.7 %ผ่าน
114. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)8,196.459,191.00-12.1 %ไม่ผ่าน1,450.66151.0589.6 %ผ่าน
115. ตำรวจภูธรภาค 4ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 2,559,989 946,128 63.04 % ผ่าน 185,376 69,110 62.72 % ผ่าน