สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,301.45642.0072.1 %ผ่าน573.59211.9963.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,278.791,453.0055.7 %ผ่าน839.8289.5289.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี2,011.641,125.0044.1 %ผ่าน875.67275.5168.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,390.072,290.0047.8 %ผ่าน1,315.21342.1574.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี3,334.86932.0072.1 %ผ่าน877.842,176.94-148.0 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี3,838.84660.0082.8 %ผ่าน839.81120.2585.7 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,671.575,701.0041.1 %ผ่าน3,597.132,172.3339.6 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,303.551,965.2914.7 %ไม่ผ่าน595.4998.8083.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี7,321.142,994.0059.1 %ผ่าน1,771.60639.5063.9 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี5,490.445,373.002.1 %ไม่ผ่าน1,410.2986.7593.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี19,590.0018,638.004.9 %ไม่ผ่าน2,665.35228.1691.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,200.972,033.0036.5 %ผ่าน820.80408.4650.2 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี3,256.30905.0072.2 %ผ่าน934.9053.4594.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,599.16890.0065.8 %ผ่าน744.74243.1867.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,619.604,133.5510.5 %ไม่ผ่าน956.9895.0090.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุดรธานี10,845.7849,835.42-359.5 %ไม่ผ่าน1,961.761,511.2723.0 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี4,863.268,202.00-68.7 %ไม่ผ่าน1,505.3854.3896.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี9,539.6112,385.33-29.8 %ไม่ผ่าน2,247.00112.2395.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี10,307.242,034.0080.3 %ผ่าน725.72356.0650.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี3,975.393,490.0012.2 %ไม่ผ่าน1,087.02422.0361.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี5,535.382,582.0053.4 %ผ่าน1,391.28367.0873.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,800.162,613.0045.6 %ผ่าน1,109.11277.3375.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี5,434.544,669.0014.1 %ไม่ผ่าน825.70106.8887.1 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,754.13946.0065.7 %ผ่าน630.64116.2481.6 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี4,010.132,792.2530.4 %ผ่าน1,068.01407.8461.8 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี3,244.471,666.0048.7 %ผ่าน713.97210.0470.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี10,232.6312,520.00-22.4 %ไม่ผ่าน1,926.34750.3261.0 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี7,288.654,837.0033.6 %ผ่าน2,532.241,212.1152.1 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี25,421.9924,234.004.7 %ไม่ผ่าน2,790.352,746.001.6 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,562.372,274.0036.2 %ผ่าน972.92445.5454.2 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,002.97602.0040.0 %ผ่าน801.78342.0657.3 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี112,554.865,208.4995.4 %ผ่าน4,623.03209.7195.5 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี20,123.6718,992.885.6 %ไม่ผ่าน4,300.731,092.9174.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ3,924.69289.0092.6 %ผ่าน251.0090.8263.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี4,992.22707.0085.8 %ผ่าน270.0947.5082.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน3,490.70141.0096.0 %ผ่าน266.0366.6375.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,386.52290.0094.6 %ผ่าน879.1510.0098.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม3,904.96124.0096.8 %ผ่าน499.2550.6189.9 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,836.73263.0093.1 %ผ่าน275.5676.0072.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,886.99444.0088.6 %ผ่าน394.1076.0080.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ3,869.60339.0091.2 %ผ่าน343.8676.0077.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ3,677.60216.0094.1 %ผ่าน307.8826.7091.3 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี5,382.964,137.1223.1 %ผ่าน476.8739.7591.7 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,614.23394.0089.1 %ผ่าน442.01114.0074.2 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,598.30245.0093.2 %ผ่าน302.7366.7877.9 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม4,319.88214.0095.0 %ผ่าน279.748.4397.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,825.88312.0093.5 %ผ่าน263.9874.8571.6 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,743.61338.0091.0 %ผ่าน269.4057.0078.8 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน3,909.12355.0090.9 %ผ่าน286.6376.0073.5 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี4,039.444,299.30-6.4 %ไม่ผ่าน991.94593.1340.2 %ผ่าน
54. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,710.41672.5075.2 %ผ่าน471.28152.0067.7 %ผ่าน
55. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,631.402,280.6013.3 %ไม่ผ่าน477.56188.2860.6 %ผ่าน
56. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,429.791,014.3458.3 %ผ่าน447.08151.3666.1 %ผ่าน
57. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,837.831,624.0042.8 %ผ่าน449.48169.5662.3 %ผ่าน
58. ท่าอากาศยานอุดรธานี252,191.66371,992.00-47.5 %ไม่ผ่าน1,349.20416.1069.2 %ผ่าน
59. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,039.511,294.0057.4 %ผ่าน86.2439.0754.7 %ผ่าน
60. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี12,939.548,276.0036.0 %ผ่าน570.38499.7512.4 %ไม่ผ่าน
61. เรือนจำกลางอุดรธานี 62,195.7852,665.1515.3 %ไม่ผ่าน1,518.05753.1750.4 %ผ่าน
62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี6,704.9017,719.11-164.3 %ไม่ผ่าน1,352.68643.5452.4 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 125,771.439,384.0063.6 %ผ่าน1,394.62878.8737.0 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 235,041.0812,798.1463.5 %ผ่าน1,475.55846.2542.6 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 313,403.0612,653.715.6 %ไม่ผ่าน1,353.61635.7353.0 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 456,920.307,194.6787.4 %ผ่าน1,515.58441.3570.9 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี14,114.157,929.0043.8 %ผ่าน2,645.481,107.4958.1 %ผ่าน
68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี4,830.524,156.6514.0 %ไม่ผ่าน453.54213.7852.9 %ผ่าน
69. โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,176.472,828.0076.8 %ผ่าน444.68294.4833.8 %ผ่าน
70. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี41,186.3128,913.0129.8 %ผ่าน422.520.9599.8 %ผ่าน
71. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ71,134.9415,150.6978.7 %ผ่าน433.78890.58-105.3 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน111,605.8139,752.0064.4 %ผ่าน450.04602.75-33.9 %ไม่ผ่าน
73. วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี20,012.184,479.0277.6 %ผ่าน250.30202.0019.3 %ไม่ผ่าน
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี62,913.241.00100.0 %ผ่าน410.500.9599.8 %ผ่าน
75. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบ22,066.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
76. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี81,720.5686,040.00-5.3 %ไม่ผ่าน1,213.14247.8879.6 %ผ่าน
77. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี42,992.5323,513.0145.3 %ผ่าน405.42286.9029.2 %ผ่าน
78. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี163,680.44302.0099.8 %ผ่าน631.74480.9423.9 %ผ่าน
79. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 49,791.015,017.9648.7 %ผ่าน2,579.141,273.0150.6 %ผ่าน
80. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี6,600.425,339.5019.1 %ไม่ผ่าน49.0226.7145.5 %ผ่าน
81. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี6,665.87450.3093.2 %ผ่าน64.6638.0041.2 %ผ่าน
82. สำนักงานคลังเขต 474,452.302,718.7696.3 %ผ่าน4,573.000.95100.0 %ผ่าน
83. สำนักงานสรรพากรภาค 1013,387.974,465.0566.6 %ผ่าน3,183.3299.1496.9 %ผ่าน
84. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,145.557,500.00-45.8 %ไม่ผ่าน2,306.321,424.3838.2 %ผ่าน
85. สำนักงานชลประทานที่ 514,421.3331,688.00-119.7 %ไม่ผ่าน7,624.696,765.0011.3 %ไม่ผ่าน
86. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,099.461,713.6058.2 %ผ่าน1,703.151,284.9024.6 %ผ่าน
87. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)5,826.095,892.91-1.1 %ไม่ผ่าน2,044.35203.3090.1 %ผ่าน
88. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)12,420.223,639.3670.7 %ผ่าน1,185.470.9599.9 %ผ่าน
89. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)10,124.8811,025.18-8.9 %ไม่ผ่าน4,065.851,665.0359.0 %ผ่าน
90. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 39,733.778,728.0010.3 %ไม่ผ่าน3,974.393,298.5017.0 %ไม่ผ่าน
91. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี18,900.488,250.8056.3 %ผ่าน1,779.17313.5082.4 %ผ่าน
92. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,439.139,265.45-9.8 %ไม่ผ่าน2,596.98131.8294.9 %ผ่าน
93. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี47,094.9463,583.00-35.0 %ไม่ผ่าน1,436.22351.3175.5 %ผ่าน
94. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 83,009.031,211.3659.7 %ผ่าน1,323.39612.2453.7 %ผ่าน
95. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,989.625,515.00-10.5 %ไม่ผ่าน1,782.56847.8352.4 %ผ่าน
96. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,257.072,282.0029.9 %ผ่าน1,498.18647.5356.8 %ผ่าน
รวม 1,756,652 1,113,645 36.60 % ผ่าน 120,825 48,660 59.73 % ผ่าน