สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี2,517.18899.0064.3 %ผ่าน256.7733.2487.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,242.881,890.0041.7 %ผ่าน443.720.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี3,237.041,239.0061.7 %ผ่าน405.6940.7390.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,352.531,453.0066.6 %ผ่าน843.09418.0050.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,901.121,126.0061.2 %ผ่าน405.69102.6574.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,712.21953.0064.9 %ผ่าน355.73122.1265.7 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,024.821,736.0056.9 %ผ่าน694.78298.3057.1 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,420.181,950.0055.9 %ผ่าน847.400.9599.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,393.271,100.0075.0 %ผ่าน862.07522.5039.4 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี11,277.2221,878.00-94.0 %ไม่ผ่าน1,755.85247.0085.9 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,055.181,617.0047.1 %ผ่าน379.49250.0734.1 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,290.42882.0073.2 %ผ่าน515.320.9599.8 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,092.36495.0084.0 %ผ่าน348.64135.7561.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,197.063,033.0027.7 %ผ่าน728.96118.7183.7 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี14,640.1919,663.00-34.3 %ไม่ผ่าน2,763.701,524.2344.8 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,630.743,399.0026.6 %ผ่าน671.94243.0563.8 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,779.441,959.0048.2 %ผ่าน614.8976.9087.5 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี6,790.7116,528.00-143.4 %ไม่ผ่าน1,375.50106.5292.3 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน475.9598.0179.4 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,389.921,691.0050.1 %ผ่าน501.46236.7752.8 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี6,480.652,505.0061.3 %ผ่าน709.94162.9077.1 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,387.051,309.0075.7 %ผ่าน989.55331.5366.5 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี7,301.0517,283.00-136.7 %ไม่ผ่าน1,432.5591.9393.6 %ผ่าน
24. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี41,552.4358,265.00-40.2 %ไม่ผ่าน690.11324.2053.0 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,473.27508.0079.5 %ผ่าน234.5432.7886.0 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี4,342.921,823.0058.0 %ผ่าน881.09271.5169.2 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,583.931,458.0059.3 %ผ่าน519.78187.5163.9 %ผ่าน
28. สปส.จ.นนทบุรี10,817.6011,759.00-8.7 %ไม่ผ่าน1,489.60256.5082.8 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี4,232.871,745.0058.8 %ผ่าน443.7281.4581.6 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี15,652.4420,385.00-30.2 %ไม่ผ่าน2,516.79991.2160.6 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,744.851,998.0046.6 %ผ่าน618.74271.5056.1 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,523.50637.0074.8 %ผ่าน253.56108.9557.0 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี41,520.0019,000.0054.2 %ผ่าน5,452.213,945.4027.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,677.081,959.0046.7 %ผ่าน576.830.9599.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 129,389.1223,776.0019.1 %ไม่ผ่าน2,619.56513.0080.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 221,923.1617,850.0018.6 %ไม่ผ่าน3,126.97427.5086.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,009.29641.0084.0 %ผ่าน259.7657.0078.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย3,537.34756.0078.6 %ผ่าน179.1195.0047.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,315.062,586.0064.6 %ผ่าน281.6995.0066.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่4,715.761,700.0064.0 %ผ่าน258.7057.0078.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 15,223.211,452.0072.2 %ผ่าน347.2595.0072.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 25,392.252,627.0051.3 %ผ่าน280.8588.3568.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,644.211,462.0074.1 %ผ่าน352.3857.0083.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 26,318.852,160.0065.8 %ผ่าน367.6566.5081.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี3,395.785,288.00-55.7 %ไม่ผ่าน1,355.30598.5055.8 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี14,452.697,000.0051.6 %ผ่าน975.19222.6377.2 %ผ่าน
47.  รจก.บางขวาง 188,910.34206,981.00-9.6 %ไม่ผ่าน1,776.23373.6879.0 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี4,307.524,336.00-0.7 %ไม่ผ่าน525.06273.1548.0 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 132,655.8910,891.0066.6 %ผ่าน348.52546.53-56.8 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 222,140.7212,541.0043.4 %ผ่าน614.84325.8147.0 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี28,897.1613,712.0052.5 %ผ่าน646.34656.83-1.6 %ไม่ผ่าน
52. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี6,814.5398,990.00-1,352.6 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,416.985,375.00-21.7 %ไม่ผ่าน387.26281.6927.3 %ผ่าน
54. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี95,847.2036,377.0062.0 %ผ่าน466.07913.19-95.9 %ไม่ผ่าน
55. สถาบันทันตกรรม81,423.4975,000.007.9 %ไม่ผ่าน194.51118.0839.3 %ผ่าน
56. สถาบันโรคทรวงอก730,540.88569,000.0022.1 %ผ่าน11,760.57442.2896.2 %ผ่าน
57. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ248,940.67136,000.0045.4 %ผ่าน355.32330.936.9 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานสรรพากรภาค 417,682.4911,226.0036.5 %ผ่าน2,782.69588.4878.9 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 16,209.6912,000.00-93.2 %ไม่ผ่าน1,299.44870.4533.0 %ผ่าน
60. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 615,976.496,368.0060.1 %ผ่าน530.75320.6939.6 %ผ่าน
61. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี9,890.136,000.0039.3 %ผ่าน551.20313.5043.1 %ผ่าน
รวม 1,849,205 1,496,220 19.09 % ไม่ผ่าน 64,699 20,364 68.53 % ผ่าน