สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,253.80430.0080.9 %ผ่าน551.34189.5965.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,977.721,170.0060.7 %ผ่าน396.3533.9591.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,575.22430.0083.3 %ผ่าน589.38238.1859.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,713.421,435.0061.4 %ผ่าน1,197.89700.4341.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,910.77645.0077.8 %ผ่าน798.55222.0072.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,669.65248.0090.7 %ผ่าน1,586.38310.9680.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,022.821,578.0060.8 %ผ่าน969.70196.6579.7 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย1,905.391,803.305.4 %ไม่ผ่าน562.51129.0477.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,154.9117,751.00-244.4 %ไม่ผ่าน1,730.33783.6654.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย3,961.242,265.4542.8 %ผ่าน1,178.87580.1250.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย7,645.586,989.648.6 %ไม่ผ่าน1,540.16285.4881.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,600.351,345.4862.6 %ผ่าน1,026.741.8599.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,052.63914.0070.1 %ผ่าน817.1060.4392.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,664.38463.0082.6 %ผ่าน646.43133.6879.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,445.502,522.8926.8 %ผ่าน969.69372.1961.6 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเลย5,184.721,680.0067.6 %ผ่าน1,730.331,708.351.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,708.241,643.0055.7 %ผ่าน1,102.79921.4916.4 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,391.441,443.0057.5 %ผ่าน1,007.73213.9878.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,155.396,940.1242.9 %ผ่าน1,540.18160.4489.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย1,405.361,685.00-19.9 %ไม่ผ่าน912.65401.9356.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,513.891,054.9670.0 %ผ่าน988.71260.7073.6 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,209.261,816.5256.8 %ผ่าน1,159.85289.5675.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย5,195.881,636.0868.5 %ผ่าน1,312.01168.6287.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,006.482,983.880.8 %ไม่ผ่าน798.5645.4694.3 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดเลย26,534.9923,969.649.7 %ไม่ผ่าน911.18496.7745.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,310.44308.0086.7 %ผ่าน608.3950.3591.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,171.21656.0079.3 %ผ่าน798.54127.5784.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย692.55323.0053.4 %ผ่าน684.45131.8180.7 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,032.123,770.946.5 %ไม่ผ่าน931.67243.3373.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,104.342,575.0037.3 %ผ่าน1,369.04395.3371.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย9,580.8612,363.00-29.0 %ไม่ผ่าน2,348.792,330.020.8 %ไม่ผ่าน
32. โรงพยาบาลเลย512,407.19408,090.5920.4 %ผ่าน6,571.466,069.597.6 %ไม่ผ่าน
33.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,568.772,669.0025.2 %ผ่าน1,026.74328.1068.0 %ผ่าน
34. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,487.871,059.0057.4 %ผ่าน684.45276.4659.6 %ผ่าน
35. ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 16,849.136,111.8463.7 %ผ่าน3,844.722,555.6233.5 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
36. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,977.781,767.0040.7 %ผ่าน779.53221.6571.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย17,723.299,440.0046.7 %ผ่าน3,251.62875.9073.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,284.79415.0090.3 %ผ่าน320.0465.5579.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,713.59189.0094.9 %ผ่าน453.68104.5077.0 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่3,987.29508.0087.3 %ผ่าน300.0166.5077.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว728.966.0099.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม3,652.79428.0088.3 %ผ่าน416.6060.8085.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว930.1836.0096.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง3,535.09355.0090.0 %ผ่าน372.3973.1580.4 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,650.09256.0093.0 %ผ่าน283.7366.5076.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,665.17822.0082.4 %ผ่าน396.6947.5088.0 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,646.44464.0087.3 %ผ่าน215.4763.6570.5 %ผ่าน
48. ด่านศุลกากรเชียงคาน5,443.095,133.015.7 %ไม่ผ่าน854.03165.3080.6 %ผ่าน
49. ด่านศุลกากรท่าลี่6,959.636,174.0011.3 %ไม่ผ่าน1,419.90539.2862.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,704.754,458.135.2 %ไม่ผ่าน1,388.051,068.4923.0 %ผ่าน
51. ท่าอากาศยานเลย51,370.3732,934.0035.9 %ผ่าน576.07319.2044.6 %ผ่าน
52. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,797.33760.0057.7 %ผ่าน52.4942.0120.0 %ไม่ผ่าน
53. สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,042.38187.0082.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
54. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย9,871.731,578.0084.0 %ผ่าน817.57387.0152.7 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย6,035.822,881.4952.3 %ผ่าน1,977.53366.4681.5 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 136,604.7510,416.2471.5 %ผ่าน2,637.24449.7282.9 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 221,756.187,004.3467.8 %ผ่าน1,548.72676.0556.3 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 336,479.008,358.9077.1 %ผ่าน1,626.47852.9847.6 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู12,056.416,045.7449.9 %ผ่าน1,583.391,114.3229.6 %ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย27,649.083,766.5086.4 %ผ่าน329.28198.2939.8 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย51,720.3813,287.0174.3 %ผ่าน451.33823.29-82.4 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง12,898.607,407.1342.6 %ผ่าน158.74279.48-76.1 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคเลย70,709.1650,189.0029.0 %ผ่าน1,148.33564.1550.9 %ผ่าน
64. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย82,884.2734,753.4058.1 %ผ่าน368.18418.17-13.6 %ไม่ผ่าน
65. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย13,342.149,134.0031.5 %ผ่าน53.1846.4712.6 %ไม่ผ่าน
66. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย21,055.7822,489.79-6.8 %ไม่ผ่าน77.6176.002.1 %ไม่ผ่าน
67. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,436.804,225.504.8 %ไม่ผ่าน104.000.9599.1 %ผ่าน
68. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย10,663.654,525.0157.6 %ผ่าน692.38427.8738.2 %ผ่าน
รวม 1,223,040 773,164 36.78 % ผ่าน 69,548 31,875 54.17 % ผ่าน