สรุปผลประเมินจังหวัดมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,568.17493.0080.8 %ผ่าน543.07190.6864.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,403.081,043.0069.4 %ผ่าน714.2052.2092.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม2,974.361,202.7859.6 %ผ่าน524.04147.7571.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม4,286.82827.0080.7 %ผ่าน1,056.50266.3874.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,152.831,141.0063.8 %ผ่าน619.10101.7283.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,362.041,126.0066.5 %ผ่าน714.20285.0160.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม7,517.42625.0091.7 %ผ่าน2,425.64360.5185.1 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,486.732,183.2812.2 %ไม่ผ่าน512.29824.86-61.0 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,252.463,418.9334.9 %ผ่าน1,474.841,000.1632.2 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. มหาสารคาม3,779.631,835.0051.5 %ผ่าน923.3913.3798.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม8,283.7212,215.09-47.5 %ไม่ผ่าน1,538.28254.3283.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,586.511,337.8362.7 %ผ่าน771.25360.4253.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,170.61552.0082.6 %ผ่าน752.210.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,012.93203.0093.3 %ผ่าน562.07216.6061.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,837.162,483.5635.3 %ผ่าน866.33379.8556.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม7,289.2818,982.00-160.4 %ไม่ผ่าน2,100.351,075.7348.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม8,141.245,692.0030.1 %ผ่าน1,760.080.9599.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม3,612.571,951.0046.0 %ผ่าน593.13160.6472.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม8,027.205,912.2426.3 %ผ่าน2,157.50126.5994.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม3,142.201,257.5760.0 %ผ่าน657.1543.8593.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,143.432,213.0046.6 %ผ่าน1,018.47369.9563.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,899.884,086.0016.6 %ไม่ผ่าน1,056.49348.8167.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,365.592,133.0060.2 %ผ่าน1,132.53196.7482.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,049.103,310.6245.3 %ผ่าน885.5854.4593.9 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 38,433.5473,940.81-92.4 %ไม่ผ่าน904.051,732.60-91.6 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,956.592,548.0035.6 %ผ่าน543.06158.1970.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม3,710.392,730.0026.4 %ผ่าน464.30206.5455.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,076.381,202.0060.9 %ผ่าน581.10237.9559.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม5,660.114,057.0028.3 %ผ่าน980.41203.4379.3 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม4,909.062,481.0049.5 %ผ่าน1,224.82583.5852.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม15,580.5316,225.00-4.1 %ไม่ผ่าน1,829.531,478.3119.2 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,365.051,186.0064.8 %ผ่าน714.21127.1582.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม3,103.51600.0080.7 %ผ่าน600.11215.2864.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม39,744.7711,716.2070.5 %ผ่าน6,049.671,646.1572.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม3,315.953,299.190.5 %ไม่ผ่าน676.17245.7463.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม17,126.529,981.0041.7 %ผ่าน3,148.23648.0679.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,380.7342.0098.8 %ผ่าน229.1841.8081.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,902.38222.0094.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,913.54289.0092.6 %ผ่าน158.828.8094.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย3,728.01498.0086.6 %ผ่าน321.2940.1187.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,000.22612.0084.7 %ผ่าน316.3858.4381.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก3,681.95644.0082.5 %ผ่าน278.8610.2896.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,051.30190.0095.3 %ผ่าน272.388.1097.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ4,076.21344.0091.6 %ผ่าน286.340.9599.7 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,266.03219.0094.9 %ผ่าน366.7867.9981.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,405.98784.0082.2 %ผ่าน267.0431.8588.1 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,877.3793.0097.6 %ผ่าน289.4010.2296.5 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม4,466.32298.0093.3 %ผ่าน277.8261.0078.0 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม3,001.093,641.41-21.3 %ไม่ผ่าน524.04897.27-71.2 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,847.901,210.5057.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,705.19657.0061.5 %ผ่าน58.1720.5264.7 %ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม10,500.721,230.0088.3 %ผ่าน638.14240.8762.3 %ผ่าน
53. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม3,783.704,511.14-19.2 %ไม่ผ่าน866.31282.6867.4 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 127,119.919,781.8063.9 %ผ่าน1,322.57156.4288.2 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 222,460.5714,965.0033.4 %ผ่าน1,262.21339.2573.1 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 313,430.158,325.2038.0 %ผ่าน1,066.62668.7637.3 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม12,178.4310,449.6014.2 %ไม่ผ่าน1,815.77178.3590.2 %ผ่าน
58. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,619.796,935.1934.7 %ผ่าน441.68516.99-17.1 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย58,786.25120.2799.8 %ผ่าน416.80527.49-26.6 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม30,083.6918,796.0037.5 %ผ่าน481.62679.25-41.0 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม36,990.8237,248.00-0.7 %ไม่ผ่าน562.901,332.85-136.8 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม80,121.5539,448.2450.8 %ผ่าน1,167.42870.0625.5 %ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม68,708.1517,259.9974.9 %ผ่าน348.19347.150.3 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม101,380.9127,870.7872.5 %ผ่าน526.66307.5641.6 %ผ่าน
65. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม22,961.446,632.8071.1 %ผ่าน176.2893.6946.9 %ผ่าน
66. สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)10,910.2815,873.00-45.5 %ไม่ผ่าน3,343.675,417.85-62.0 %ไม่ผ่าน
67. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม11,934.815,067.0057.5 %ผ่าน696.29195.3671.9 %ผ่าน
รวม 830,603 440,448 46.97 % ผ่าน 61,854 27,727 55.17 % ผ่าน