สรุปผลประเมินจังหวัดร้อยเอ็ด เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,010.26784.0074.0 %ผ่าน503.61134.9073.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด2,740.611,261.0054.0 %ผ่าน433.2353.5587.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด12,065.351.00100.0 %ผ่าน700.410.9599.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด2,040.692,241.00-9.8 %ไม่ผ่าน841.980.9599.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,278.841,062.0067.6 %ผ่าน731.81145.3980.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,546.79147.0096.8 %ผ่าน921.960.9599.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด7,197.984,335.4339.8 %ผ่าน2,092.171,166.3444.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,340.757,867.40-236.1 %ไม่ผ่าน617.59545.1511.7 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,772.272,823.0051.1 %ผ่าน1,100.14161.1985.3 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,127.082,154.0047.8 %ผ่าน1,058.01114.0089.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)17,609.9816,975.513.6 %ไม่ผ่าน1,895.440.9599.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,646.151,998.3045.2 %ผ่าน933.45297.2368.2 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,280.15830.0074.7 %ผ่าน750.8389.9688.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,145.85494.0084.3 %ผ่าน700.41316.3554.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,712.182,566.0030.9 %ผ่าน921.96311.5866.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,063.6025,557.00-261.8 %ไม่ผ่าน2,852.401,324.2453.6 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,161.702,425.0053.0 %ผ่าน1,226.23384.0368.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,236.212,198.0076.2 %ผ่าน3,179.51604.8381.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,846.7011,834.76-102.4 %ไม่ผ่าน1,128.2285.9792.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,202.251,689.0084.9 %ผ่าน1,017.04590.9041.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,877.102,088.0046.1 %ผ่าน979.02741.6824.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด4,944.483,158.0036.1 %ผ่าน818.16508.7137.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,469.66885.4380.2 %ผ่าน1,188.16409.1165.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,710.026,721.00-81.2 %ไม่ผ่าน648.5353.5591.7 %ผ่าน
25.  รจจ.ร้อยเอ็ด 47,785.8740,572.1115.1 %ไม่ผ่าน1,021.7689.1091.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด600.91406.0032.4 %ผ่าน238.9696.3959.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,015.981,318.8656.3 %ผ่าน731.81376.7648.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด4,028.011,665.0058.7 %ผ่าน693.78192.6772.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,752.805,129.58-7.9 %ไม่ผ่าน1,167.46710.1639.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,830.532,649.0045.2 %ผ่าน1,378.36581.5357.8 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,972.5921,152.00-135.7 %ไม่ผ่าน2,007.201,354.3232.5 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,370.93936.0072.2 %ผ่าน434.880.9599.8 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด2,707.76991.0063.4 %ผ่าน465.58358.3523.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด50,944.0616,548.8067.5 %ผ่าน7,824.875,000.0036.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด1,090.762,754.00-152.5 %ไม่ผ่าน471.26151.5467.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,592.713,265.0286.2 %ผ่าน3,222.91841.5673.9 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย4,043.14367.0090.9 %ผ่าน331.3053.5383.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน3,843.49337.0091.2 %ผ่าน234.9640.1682.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,963.23215.0094.6 %ผ่าน222.4312.9494.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี3,777.44244.0093.5 %ผ่าน123.8112.0590.3 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์4,130.61407.0090.1 %ผ่าน327.0053.5683.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร431.73291.0032.6 %ผ่าน330.7133.5289.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,469.81246.0092.9 %ผ่าน220.1940.1781.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,863.5059.0096.8 %ผ่าน287.012.8599.0 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,054.29575.0085.8 %ผ่าน323.5640.5487.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดี1,472.9640.0097.3 %ผ่าน73.580.9598.7 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด4,572.151,148.0074.9 %ผ่าน250.480.9599.6 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง3,852.2385.0097.8 %ผ่าน161.0412.5592.2 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,328.68367.0091.5 %ผ่าน185.6518.2690.2 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ5,024.16552.0089.0 %ผ่าน269.3153.5480.1 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,043.05282.0093.0 %ผ่าน290.8739.6786.4 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก3,845.41139.0096.4 %ผ่าน380.1526.7193.0 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ4,304.17397.0090.8 %ผ่าน230.1433.7685.3 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,566.824,939.86-8.2 %ไม่ผ่าน1,150.16807.5029.8 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด719.711.0099.9 %ผ่าน250.480.9599.6 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,782.741,353.6051.4 %ผ่าน301.58275.508.6 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,535.261,164.9054.1 %ผ่าน524.39237.3254.7 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,511.91699.0072.2 %ผ่าน479.13237.5050.4 %ผ่าน
59. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด67,233.2152,605.0021.8 %ผ่าน286.57249.4013.0 %ไม่ผ่าน
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,027.191,046.0048.4 %ผ่าน64.5526.7758.5 %ผ่าน
61. สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,696.82652.0061.6 %ผ่าน64.5515.2976.3 %ผ่าน
62. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด12,067.298,532.0029.3 %ผ่าน473.27258.4045.4 %ผ่าน
63. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด3,017.184,632.00-53.5 %ไม่ผ่าน389.58222.3042.9 %ผ่าน
64. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด9,966.234,306.0056.8 %ผ่าน919.60183.1180.1 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1153,027.5516,112.0089.5 %ผ่าน1,164.00237.5079.6 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 214,603.7310,128.0030.6 %ผ่าน1,170.73355.9069.6 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 320,619.938,343.6659.5 %ผ่าน941.08262.0872.2 %ผ่าน
68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด53,951.428,347.9884.5 %ผ่าน2,272.66737.5667.5 %ผ่าน
69. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด6,432.939,408.48-46.3 %ไม่ผ่าน449.99311.6630.7 %ผ่าน
70. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,377.465,524.83-132.4 %ไม่ผ่าน291.74326.09-11.8 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร23,335.211.00100.0 %ผ่าน312.28871.15-179.0 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง185,922.2714,850.9992.0 %ผ่าน420.38643.26-53.0 %ไม่ผ่าน
73. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด71,504.05190.6699.7 %ผ่าน263.89519.48-96.9 %ไม่ผ่าน
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,003.1833,512.0016.2 %ไม่ผ่าน652.632,902.33-344.7 %ไม่ผ่าน
75. วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย23,593.2510,752.0054.4 %ผ่าน424.13375.7111.4 %ไม่ผ่าน
76. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด139,062.0393,308.0032.9 %ผ่าน1,086.09321.0470.4 %ผ่าน
77. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด135,018.2222,656.0083.2 %ผ่าน380.65614.12-61.3 %ไม่ผ่าน
78. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,626.4516.5399.9 %ผ่าน145.92107.0826.6 %ผ่าน
79. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
80. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด12,839.537,023.0045.3 %ผ่าน610.33349.9342.7 %ผ่าน
รวม 1,355,781 525,341 61.25 % ผ่าน 66,632 29,720 55.40 % ผ่าน