สรุปผลประเมินจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์2,736.10811.0070.4 %ผ่าน551.5680.3385.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์3,256.9283.0097.5 %ผ่าน700.2842.7593.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์3,634.91932.6474.3 %ผ่าน624.19112.8881.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์5,158.112,700.0047.7 %ผ่าน1,118.61962.8913.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์3,563.312,322.3034.8 %ผ่าน814.45229.7371.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์3,197.25636.0080.1 %ผ่าน624.19107.0882.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์5,356.462,444.4454.4 %ผ่าน1,289.851,139.0111.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์1,773.452,670.95-50.6 %ไม่ผ่าน455.6968.2285.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์5,008.482,564.5048.8 %ผ่าน1,479.91368.7075.1 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์4,114.173,032.0026.3 %ผ่าน1,031.40195.4681.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์5,785.308,990.01-55.4 %ไม่ผ่าน1,556.08112.0992.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์3,650.291,590.7256.4 %ผ่าน871.40614.7929.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์3,037.96460.0084.9 %ผ่าน738.3133.7195.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์3,009.681,090.0063.8 %ผ่าน605.20200.8166.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์3,751.192,682.0028.5 %ผ่าน890.4459.1893.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์6,115.6243,931.01-618.3 %ไม่ผ่าน1,670.071,519.749.0 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์4,806.453,740.0022.2 %ผ่าน1,327.80600.0754.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์3,734.381,928.2948.4 %ผ่าน909.43478.0547.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์6,430.1710,089.84-56.9 %ไม่ผ่าน1,403.9596.4193.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์3,524.252,827.0019.8 %ไม่ผ่าน795.34197.5375.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์3,706.702,061.9644.4 %ผ่าน890.44374.0458.0 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์4,493.053,122.6930.5 %ผ่าน1,137.65351.4469.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์5,337.701,856.0065.2 %ผ่าน1,238.60406.9967.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์5,101.333,625.0028.9 %ผ่าน757.310.9599.9 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 82,334.5953,872.4034.6 %ผ่าน1,116.631,217.40-9.0 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,864.121,115.0061.1 %ผ่าน510.1045.5291.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์5,544.302,096.7062.2 %ผ่าน757.40416.9045.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์2,957.95714.3075.9 %ผ่าน586.19219.5662.5 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์5,945.504,169.2529.9 %ผ่าน1,350.24258.2580.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์4,504.831,692.0062.4 %ผ่าน1,346.83535.1760.3 %ผ่าน
31.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์16,384.0726,877.00-64.0 %ไม่ผ่าน2,122.521,771.7416.5 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 3,362.132,269.2032.5 %ผ่าน738.3197.4686.8 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์3,327.331,659.0050.1 %ผ่าน605.18326.6646.0 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์46,726.3811,850.1474.6 %ผ่าน6,698.635,005.5925.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์7,528.304,376.0041.9 %ผ่าน909.46247.0072.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์12,488.0710,929.4012.5 %ไม่ผ่าน2,430.81779.0068.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย3,975.37506.0087.3 %ผ่าน136.3648.2064.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์3,956.86593.0085.0 %ผ่าน387.3853.3186.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง3,881.61122.0096.9 %ผ่าน377.009.6697.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง3,884.1048.0098.8 %ผ่าน326.0548.9485.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์4,820.88950.0080.3 %ผ่าน293.850.9599.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด4,035.35723.0082.1 %ผ่าน224.2948.2078.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ4,320.07505.0088.3 %ผ่าน395.4848.0787.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์3,872.41260.0093.3 %ผ่าน169.6712.6092.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี4,181.36317.0092.4 %ผ่าน387.5148.0687.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง4,195.70220.0094.8 %ผ่าน293.6853.3281.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก4,001.31366.0090.9 %ผ่าน337.2646.2286.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์5,950.675,825.132.1 %ไม่ผ่าน1,365.921,145.4716.1 %ไม่ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์1,549.47526.0066.1 %ผ่าน61.3655.449.6 %ไม่ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์31,478.892,296.0092.7 %ผ่าน844.29330.4160.9 %ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์7,826.546,659.8314.9 %ไม่ผ่าน1,765.15216.3587.7 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 180,069.2412,009.8885.0 %ผ่าน2,078.83572.6072.5 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 235,001.496,513.2181.4 %ผ่าน2,167.98464.4578.6 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 350,040.159,889.4180.2 %ผ่าน1,475.70374.3474.6 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์8,899.485,284.1140.6 %ผ่าน2,058.64984.9752.2 %ผ่าน
56. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์12,185.926,299.7948.3 %ผ่าน450.58513.00-13.9 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
58. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง45,850.9016,752.0063.5 %ผ่าน411.42994.25-141.7 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี51,232.9017,109.0066.6 %ผ่าน377.541,669.15-342.1 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง39,971.50532.0098.7 %ผ่าน343.55ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
61. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
62. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง21,484.8417,440.4218.8 %ไม่ผ่าน570.61743.96-30.4 %ไม่ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์35,530.755,078.0085.7 %ผ่าน247.79100.1459.6 %ผ่าน
64. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์)7,210.667,455.69-3.4 %ไม่ผ่าน2,182.15142.5093.5 %ผ่าน
65. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์13,885.884,538.0067.3 %ผ่าน1,562.11372.3376.2 %ผ่าน
รวม 787,545 356,630 54.72 % ผ่าน 63,603 28,370 55.40 % ผ่าน