สรุปผลประเมินจังหวัดสกลนคร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร2,722.61336.0087.7 %ผ่าน588.76177.1069.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร3,275.16600.0081.7 %ผ่าน778.9242.6994.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร2,777.671,509.0045.7 %ผ่าน588.760.9599.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร4,184.001,649.0060.6 %ผ่าน1,197.28555.0653.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร3,045.59977.0067.9 %ผ่าน721.88226.8368.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร3,232.85343.0089.4 %ผ่าน683.84504.3626.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร9,208.842,120.0077.0 %ผ่าน3,498.211,330.8662.0 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร2,932.961,723.0041.3 %ผ่าน545.45202.5762.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร5,160.152,992.0042.0 %ผ่าน1,615.63850.1447.4 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. สกลนคร4,394.732,335.3946.9 %ผ่าน1,292.3645.3796.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร14,761.5013,833.486.3 %ไม่ผ่าน1,729.72617.7764.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร3,399.632,375.1030.1 %ผ่าน950.07526.7744.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร3,056.04440.0085.6 %ผ่าน816.960.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร3,324.19753.0077.3 %ผ่าน721.88275.5061.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร3,660.841,749.0052.2 %ผ่าน988.10394.2860.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสกลนคร12,215.125,190.0057.5 %ผ่าน1,654.64605.0163.4 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร5,185.614,810.007.2 %ไม่ผ่าน1,444.48277.3380.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร3,921.35473.0087.9 %ผ่าน969.08291.7869.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร8,326.019,751.20-17.1 %ไม่ผ่าน2,186.11120.0794.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร10,501.071,496.0085.8 %ผ่าน893.00285.7168.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร3,896.973,068.2521.3 %ผ่าน969.08298.0269.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร4,327.511,894.0056.2 %ผ่าน1,235.31136.1089.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร5,574.283,158.2743.3 %ผ่าน1,444.47187.4587.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร4,741.203,723.6021.5 %ผ่าน893.0253.3794.0 %ผ่าน
25.  รจจ.สกลนคร 82,073.79114,233.00-39.2 %ไม่ผ่าน1,367.84660.5351.7 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร2,869.66864.0069.9 %ผ่าน588.76188.1068.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร4,734.111,497.5668.4 %ผ่าน950.07240.1774.7 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร10,011.26941.0090.6 %ผ่าน645.81207.0867.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร6,608.663,210.0451.4 %ผ่าน1,102.20635.9242.3 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร4,648.573,330.2028.4 %ผ่าน1,387.44736.9946.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร14,280.2018,972.00-32.9 %ไม่ผ่าน2,264.431,412.1037.6 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 3,308.231,607.0051.4 %ผ่าน835.97131.3684.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร2,910.42458.0084.3 %ผ่าน664.83353.8646.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร42,416.0813,782.2467.5 %ผ่าน5,823.692,758.9352.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร10,358.843,184.4469.3 %ผ่าน759.91258.3266.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร20,837.4612,656.0039.3 %ผ่าน4,220.82690.6683.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์4,161.88169.0095.9 %ผ่าน241.2444.8081.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า3,322.69236.0092.9 %ผ่าน424.5812.6997.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ3,076.09309.0090.0 %ผ่าน154.670.9099.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์3,034.25242.0092.0 %ผ่าน348.1614.0996.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย3,992.55200.0095.0 %ผ่าน179.2714.0092.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3,813.56102.0097.3 %ผ่าน474.9066.5186.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม4,229.28369.0091.3 %ผ่าน299.6958.5080.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน3,761.53398.0089.4 %ผ่าน330.9953.2583.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้วไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน159.9011.9292.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน4,187.59228.0094.6 %ผ่าน251.3954.2678.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร4,555.231,087.0076.1 %ผ่าน328.4531.7390.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส3,774.01561.0085.1 %ผ่าน433.6245.2289.6 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ3,939.20255.0093.5 %ผ่าน335.9258.4182.6 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน4,737.55839.0082.3 %ผ่าน473.2298.3679.2 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2,876.78179.0093.8 %ผ่าน417.2744.9589.2 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย4,084.18426.0089.6 %ผ่าน300.2553.2482.3 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร5,276.653,513.6933.4 %ผ่าน1,292.36890.7731.1 %ผ่าน
54. ท่าอากาศยานสกลนคร95,459.3659,570.0037.6 %ผ่าน589.32235.5560.0 %ผ่าน
55. สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร2,622.473,894.00-48.5 %ไม่ผ่าน67.4848.7627.7 %ผ่าน
56. สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,024.96455.0055.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
57. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร12,933.354,457.8165.5 %ผ่าน1,653.66301.7281.8 %ผ่าน
58. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสกลนคร4,504.064,478.650.6 %ไม่ผ่าน1,045.15122.5588.3 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 127,396.4612,672.0053.7 %ผ่าน2,424.82619.8874.4 %ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 235,315.8316,198.6254.1 %ผ่าน2,623.69805.8569.3 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3115,759.6112,472.6489.2 %ผ่าน2,629.58601.7377.1 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร45,032.307,539.8483.3 %ผ่าน2,407.53818.2366.0 %ผ่าน
63. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร4,417.633,446.8322.0 %ผ่าน422.54318.9024.5 %ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม32,239.8319,456.0039.7 %ผ่าน547.182,944.52-438.1 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร108,300.8786,325.9920.3 %ผ่าน1,660.021,638.981.3 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน190,195.2734,353.0081.9 %ผ่าน669.54469.6329.9 %ผ่าน
67. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร36,582.6711,401.0068.8 %ผ่าน217.08147.6632.0 %ผ่าน
68. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร9,099.664,432.0051.3 %ผ่าน138.0276.8144.4 %ผ่าน
69. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร6,248.447,617.00-21.9 %ไม่ผ่าน110.080.9599.1 %ผ่าน
70. สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)11,488.5617,602.02-53.2 %ไม่ผ่าน4,481.497,676.00-71.3 %ไม่ผ่าน
71. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร13,345.8112,572.275.8 %ไม่ผ่าน2,368.831,365.2042.4 %ผ่าน
72. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร11,372.715,886.0148.2 %ผ่าน533.01128.1076.0 %ผ่าน
รวม 1,159,046 575,979 50.31 % ผ่าน 80,054 36,155 54.84 % ผ่าน