สรุปผลประเมินจังหวัดนครพนม เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม2,664.87598.0077.6 %ผ่าน454.520.9599.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม3,441.151,879.0045.4 %ผ่าน701.3126.6196.2 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม2,780.771,622.0041.7 %ผ่าน492.13106.4478.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม4,624.281,036.0077.6 %ผ่าน1,157.68359.2469.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,348.18701.0086.9 %ผ่าน758.36243.2267.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม2,855.451,322.0053.7 %ผ่าน530.1753.2390.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม6,806.282,006.3170.5 %ผ่าน1,918.33689.7064.0 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม3,929.062,580.0034.3 %ผ่าน665.00155.1576.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม5,193.242,267.1656.3 %ผ่าน1,480.94748.1549.5 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม4,583.691,399.0069.5 %ผ่าน621.9266.5089.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม5,098.7010,252.90-101.1 %ไม่ผ่าน1,309.82372.5971.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม3,353.90902.0073.1 %ผ่าน739.34234.0968.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม2,844.79536.0081.2 %ผ่าน622.090.9599.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม3,097.69622.0079.9 %ผ่าน625.25233.1062.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม4,103.082,343.0042.9 %ผ่าน872.45590.0032.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครพนม6,346.924,205.2433.7 %ผ่าน1,499.98948.0836.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม4,276.803,041.0028.9 %ผ่าน1,214.73283.1076.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม4,553.711,892.0058.5 %ผ่าน1,005.57413.2558.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม13,545.0210,663.4021.3 %ผ่าน1,975.38151.7992.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม115,265.491,297.0098.9 %ผ่าน605.96332.5045.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม3,621.872,432.0032.9 %ผ่าน834.39561.4532.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม4,645.572,818.0039.3 %ผ่าน861.86669.7522.3 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม4,935.041,191.6075.9 %ผ่าน967.53157.1783.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม5,707.064,126.1727.7 %ผ่าน701.31106.4484.8 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม5,085.843,488.4431.4 %ผ่าน1,385.8959.8895.7 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม3,742.112,653.0029.1 %ผ่าน834.42372.5555.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม3,289.97794.0075.9 %ผ่าน568.20212.8962.5 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม4,675.444,437.105.1 %ไม่ผ่าน986.28505.5848.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม4,196.731,907.0054.6 %ผ่าน1,176.34504.6257.1 %ผ่าน
30. วิทยาลัยเทคนิคนครพนม95,316.7925,265.0073.5 %ผ่าน342.70280.4718.2 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม10,257.6113,625.72-32.8 %ไม่ผ่าน1,852.201,616.2512.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 3,805.661,750.0054.0 %ผ่าน682.27302.0455.7 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม3,794.55626.0083.5 %ผ่าน549.18367.6333.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม32,949.0814,163.5057.0 %ผ่าน2,906.63368.3287.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม3,011.721,592.0047.1 %ผ่าน682.2964.2490.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม12,697.697,676.0039.5 %ผ่าน2,108.49692.6667.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน6,420.51271.0095.8 %ผ่าน238.3760.7174.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม4,000.38234.0094.2 %ผ่าน266.1169.0674.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก3,871.29333.0091.4 %ผ่าน367.2766.6181.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า3,850.45134.0096.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง4,271.86601.0085.9 %ผ่าน399.1387.0478.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก4,065.41284.0093.0 %ผ่าน263.970.9599.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์3,941.92204.0094.8 %ผ่าน261.4230.9488.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร4,409.43310.0093.0 %ผ่าน270.4767.5475.0 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม3,992.54262.0093.4 %ผ่าน351.7468.8980.4 %ผ่าน
46. ด่านศุลกากรนครพนม9,401.3531,785.01-238.1 %ไม่ผ่าน1,918.74275.5785.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 4,034.834,390.70-8.8 %ไม่ผ่าน1,024.58802.7521.7 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม2,797.211,734.5038.0 %ผ่าน399.24152.0061.9 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม2,478.945,390.70-117.5 %ไม่ผ่าน358.99160.0055.4 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม2,649.361,468.2044.6 %ผ่าน468.16152.0067.5 %ผ่าน
51. ท่าอากาศยานนครพนม71,755.3380,841.86-12.7 %ไม่ผ่าน501.84159.1368.3 %ผ่าน
52. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม1,541.741,970.00-27.8 %ไม่ผ่าน54.2826.6151.0 %ผ่าน
53. สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,108.63251.0077.4 %ผ่าน49.930.000.0 %รายงานไม่ครบ
54. สพ.นครพนม27,214.657,724.9971.6 %ผ่าน578.5090.1584.4 %ผ่าน
55.  รจก.นครพนม 65,550.3967,014.88-2.2 %ไม่ผ่าน1,243.74776.1237.6 %ผ่าน
56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครพนม3,753.1011,220.99-199.0 %ไม่ผ่าน853.441,004.71-17.7 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 142,380.8511,800.9072.2 %ผ่าน1,326.761,140.8114.0 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 211,063.757,693.3530.5 %ผ่าน1,496.83537.7964.1 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม12,503.876,997.6144.0 %ผ่าน451.52417.677.5 %ไม่ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม28,078.683,692.7486.8 %ผ่าน367.9190.2575.5 %ผ่าน
61. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม63,664.8047,506.0025.4 %ผ่าน867.65353.3959.3 %ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง21,286.7516,352.0023.2 %ผ่าน534.74476.4610.9 %ไม่ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม10,884.917,690.0029.4 %ผ่าน53.29246.57-362.7 %ไม่ผ่าน
64. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม11,185.895,160.0053.9 %ผ่าน1,233.65479.0561.2 %ผ่าน
รวม 838,605 463,029 44.79 % ผ่าน 52,843 20,643 60.93 % ผ่าน