สรุปผลประเมินจังหวัดมุกดาหาร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร2,800.39698.0075.1 %ผ่าน477.10159.7166.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร3,283.892,000.0039.1 %ผ่าน648.24104.0583.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร2,869.741,055.0063.2 %ผ่าน349.3949.5085.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร3,983.341,297.0067.4 %ผ่าน971.52131.9586.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร2,664.58608.0077.2 %ผ่าน572.18100.3082.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร3,744.78510.0086.4 %ผ่าน332.45306.827.7 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร3,538.882,138.3539.6 %ผ่าน781.33465.1840.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร5,017.411,843.0063.3 %ผ่าน972.0995.0090.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร4,642.77998.1078.5 %ผ่าน1,296.61339.1573.8 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 3,892.371,823.0053.2 %ผ่าน933.4874.6792.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร4,218.265,942.50-40.9 %ไม่ผ่าน1,028.56279.4972.8 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร3,264.87960.0070.6 %ผ่าน667.23508.3623.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร2,997.43562.0081.3 %ผ่าน648.2250.6492.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร2,937.52259.0091.2 %ผ่าน534.1560.4288.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร4,121.212,710.0034.2 %ผ่าน857.42410.0852.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร12,568.9039,195.30-211.8 %ไม่ผ่าน1,218.701,464.00-20.1 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร4,287.372,025.0052.8 %ผ่าน1,218.72210.6082.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร3,844.252,241.0041.7 %ผ่าน914.44340.3362.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร7,895.288,843.40-12.0 %ไม่ผ่าน2,017.4066.5496.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร2,820.731,232.0056.3 %ผ่าน686.25130.9680.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร3,555.592,001.0043.7 %ผ่าน838.38359.8757.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร3,122.912,070.0033.7 %ผ่าน764.16216.1371.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร3,767.511,094.0071.0 %ผ่าน857.39196.9177.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร4,308.782,295.0046.7 %ผ่าน534.120.9599.8 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร40,830.5018,018.2455.9 %ผ่าน799.52613.1223.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,764.74992.0064.1 %ผ่าน458.08138.7969.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร4,507.282,649.0041.2 %ผ่าน1,047.55503.7051.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร2,940.13440.0085.0 %ผ่าน534.15167.9568.6 %ผ่าน
29. สปส.จ.มุกดาหาร3,524.322,414.3531.5 %ผ่าน762.34359.3552.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร4,194.801,010.0075.9 %ผ่าน1,066.60265.0075.2 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร5,739.8814,345.50-149.9 %ไม่ผ่าน1,567.211,437.508.3 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 3,405.331,586.0053.4 %ผ่าน686.25229.9766.5 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร2,670.95800.0070.0 %ผ่าน420.06225.5246.3 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร19,049.1710,255.0046.2 %ผ่าน3,844.925,409.00-40.7 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร2,988.051,555.0048.0 %ผ่าน351.32116.4566.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร18,488.1915,179.6417.9 %ไม่ผ่าน3,044.26399.0086.9 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี4,221.83114.0097.3 %ผ่าน333.7653.2284.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล3,965.12255.0093.6 %ผ่าน232.8339.9982.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย4,607.46338.0092.7 %ผ่าน226.2037.3083.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน318.8855.9882.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง3,593.28106.0097.1 %ผ่าน266.5031.9388.0 %ผ่าน
42. ด่านศุลกากรมุกดาหาร21,114.8743,628.45-106.6 %ไม่ผ่าน3,382.28195.9994.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร4,186.615,009.40-19.7 %ไม่ผ่าน1,047.55710.0932.2 %ผ่าน
44. สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร1,046.39781.0025.4 %ผ่าน45.2926.6141.2 %ผ่าน
45. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร29,544.321,805.0093.9 %ผ่าน662.87150.1077.4 %ผ่าน
46. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร11,259.722,673.4276.3 %ผ่าน1,349.0796.9592.8 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหาร9,763.3310,219.00-4.7 %ไม่ผ่าน3,253.41284.8391.2 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร26,936.5513,655.8949.3 %ผ่าน997.40333.1266.6 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร10,978.483,220.0070.7 %ผ่าน1,559.5134.7797.8 %ผ่าน
50. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร8,932.433,753.6058.0 %ผ่าน324.10215.8933.4 %ผ่าน
51. โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร58,760.6918,188.8069.0 %ผ่าน466.5651.3089.0 %ผ่าน
52. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร86,569.7226,064.0069.9 %ผ่าน409.73293.3428.4 %ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย11,894.1311,840.000.5 %ไม่ผ่าน263.79612.68-132.3 %ไม่ผ่าน
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร13,602.678,655.9636.4 %ผ่าน62.42196.63-215.0 %ไม่ผ่าน
55. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
56. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร10,508.884,569.0056.5 %ผ่าน740.95298.0859.8 %ผ่าน
รวม 532,739 308,522 42.09 % ผ่าน 50,645 19,706 61.09 % ผ่าน