สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่2,846.2224.0099.2 %ผ่าน844.23214.2274.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่4,457.671,842.0058.7 %ผ่าน978.25147.6384.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่7,849.914,030.2248.7 %ผ่าน1,319.63393.9670.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่4,883.791,140.0076.7 %ผ่าน1,661.92803.5851.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่4,550.311,472.0067.7 %ผ่าน745.78382.7448.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่3,720.43588.0084.2 %ผ่าน1,262.59266.3478.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่6,354.312,603.0059.0 %ผ่าน1,206.442,247.70-86.3 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่3,117.972,702.0013.3 %ไม่ผ่าน774.08447.0942.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่9,408.455,201.6644.7 %ผ่าน3,297.302,026.0638.6 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่6,471.732,814.0056.5 %ผ่าน1,357.67276.7079.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่22,780.4841,496.32-82.2 %ไม่ผ่าน4,013.06317.7392.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่3,523.31747.0078.8 %ผ่าน1,129.47297.3573.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่2,793.47540.0080.7 %ผ่าน1,015.3819.0098.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่3,079.471,260.0059.1 %ผ่าน920.30512.9344.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่7,021.464,513.0035.7 %ผ่าน1,271.30264.1079.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่17,815.8865,709.01-268.8 %ไม่ผ่าน2,289.451,919.0016.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่6,839.874,020.0041.2 %ผ่าน1,890.11769.4059.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่6,245.291,480.0076.3 %ผ่าน1,224.55540.2855.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่12,867.6812,501.002.8 %ไม่ผ่าน4,158.97110.1897.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่11,559.382,440.0078.9 %ผ่าน1,548.73296.4180.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่11,074.024,448.2259.8 %ผ่าน1,338.651,100.2217.8 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่4,414.021,901.0056.9 %ผ่าน1,518.24381.1574.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่7,743.743,183.9358.9 %ผ่าน1,986.10517.9373.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่10,051.577,605.0024.3 %ผ่าน1,509.79140.1690.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่2,844.35620.0078.2 %ผ่าน844.23106.1287.4 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่4,680.61770.0083.5 %ผ่าน1,414.71676.3452.2 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่3,709.41370.0090.0 %ผ่าน1,205.54359.9870.1 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่14,042.1825,600.00-82.3 %ไม่ผ่าน3,183.202,113.7533.6 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่3,982.43765.0080.8 %ผ่าน1,367.03296.0978.3 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่34,304.9021,197.0138.2 %ผ่าน3,229.151,223.3262.1 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 8,481.634,106.0051.6 %ผ่าน1,319.63806.4738.9 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่3,123.15765.0075.5 %ผ่าน939.31380.3659.5 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่81,583.3927,550.0166.2 %ผ่าน18,897.5621,083.29-11.6 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่12,895.2413,719.41-6.4 %ไม่ผ่าน1,776.02330.3481.4 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 118,851.2410,042.2646.7 %ผ่าน6,028.33800.8586.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 29,433.402,514.7073.3 %ผ่าน2,910.72783.7573.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง3,769.96534.0085.8 %ผ่าน350.9880.5277.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว3,855.99208.0094.6 %ผ่าน457.2839.8691.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ3,882.58246.0093.7 %ผ่าน519.8726.5094.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า3,767.74449.0088.1 %ผ่าน479.82123.1074.3 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด4,609.57782.0083.0 %ผ่าน284.2218.6393.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ3,741.50243.0093.5 %ผ่าน210.3585.5059.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง5,069.15934.0081.6 %ผ่าน721.6955.6592.3 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว4,474.80378.0091.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 14,372.522,977.0031.9 %ผ่าน355.71117.0067.1 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 26,197.603,206.0048.3 %ผ่าน317.6860.8080.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม3,745.73288.0092.3 %ผ่าน689.232.9699.6 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง4,007.07593.0085.2 %ผ่าน403.9061.2284.8 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม6,192.71931.0085.0 %ผ่าน258.1274.8771.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย3,808.62234.0093.9 %ผ่าน628.5926.4795.8 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง3,800.4464.0098.3 %ผ่าน562.64104.5081.4 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง3,734.95278.0092.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง15,630.591,316.7091.6 %ผ่าน380.20101.1873.4 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย5,579.081,062.0081.0 %ผ่าน251.2879.8668.2 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4,736.13699.0085.2 %ผ่าน300.3553.2082.3 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี6,251.98833.0086.7 %ผ่าน255.7257.0077.7 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง3,944.85312.0092.1 %ผ่าน295.9850.2683.0 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย3,449.3975.0097.8 %ผ่าน678.93171.0074.8 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด3,838.16497.0087.1 %ผ่าน384.0171.6181.4 %ผ่าน
60. ด่านศุลกากรเชียงดาว4,697.741,943.0058.6 %ผ่าน784.44123.8384.2 %ผ่าน
61. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่6,013.582,868.0052.3 %ผ่าน1,215.35170.6186.0 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่14,392.4411,926.5017.1 %ไม่ผ่าน2,631.742,236.2115.0 %ไม่ผ่าน
63. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ19,882.3613,747.2830.9 %ผ่าน397.00175.2055.9 %ผ่าน
64. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)21,031.27240.1098.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
65. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่36,122.3717,964.0050.3 %ผ่าน1,125.72318.6371.7 %ผ่าน
66. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่16,818.9611,040.0034.4 %ผ่าน871.50297.2065.9 %ผ่าน
67.  ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 43,654.7855,411.00-26.9 %ไม่ผ่าน1,615.19626.5061.2 %ผ่าน
68. เรือนจำกลางเชียงใหม่ 116,737.28130,190.00-11.5 %ไม่ผ่าน2,441.812,625.50-7.5 %ไม่ผ่าน
69. สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่12,105.774,362.6764.0 %ผ่าน1,737.991,146.7734.0 %ผ่าน
70. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงใหม่9,158.014,201.5154.1 %ผ่าน1,281.60476.6662.8 %ผ่าน
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 236,742.6111,227.2769.4 %ผ่าน1,581.31902.4242.9 %ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 130,415.073,942.7687.0 %ผ่าน2,823.71891.2668.4 %ผ่าน
73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 310,541.426,940.9034.2 %ผ่าน2,186.52667.2769.5 %ผ่าน
74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 415,047.9511,443.9324.0 %ผ่าน1,041.41498.8652.1 %ผ่าน
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 559,644.3110,660.7082.1 %ผ่าน2,933.65706.7175.9 %ผ่าน
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 685,475.127,322.7991.4 %ผ่าน1,738.29980.4443.6 %ผ่าน
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่7,037.692,332.0066.9 %ผ่าน4,333.08309.1792.9 %ผ่าน
78. โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่31,167.5930,245.003.0 %ไม่ผ่าน474.95888.25-87.0 %ไม่ผ่าน
79. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์10,966.787,717.9729.6 %ผ่าน457.34381.9716.5 %ไม่ผ่าน
80. โสตศึกษาอนุสารสุนทร22,226.2918,808.0015.4 %ไม่ผ่าน396.91470.48-18.5 %ไม่ผ่าน
81. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง52,049.0519,114.8463.3 %ผ่าน385.571,026.77-166.3 %ไม่ผ่าน
82. วิทยาลัยการอาชีพฝาง115,348.3317,071.3785.2 %ผ่าน767.57991.12-29.1 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่54,266.2535,958.0033.7 %ผ่าน627.641,709.70-172.4 %ไม่ผ่าน
84. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่74,133.7079,104.00-6.7 %ไม่ผ่าน1,113.87549.7050.6 %ผ่าน
85. วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง19,866.456,928.0065.1 %ผ่าน251.81765.79-204.1 %ไม่ผ่าน
86. วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่17,366.6869.6099.6 %ผ่าน242.32235.832.7 %ไม่ผ่าน
87. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่107,725.3355,180.0048.8 %ผ่าน540.06780.01-44.4 %ไม่ผ่าน
88. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2,772.201,605.5042.1 %ผ่าน826.1221.2997.4 %ผ่าน
89. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)2,628.54695.0073.6 %ผ่าน1,680.2649.3197.1 %ผ่าน
90. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ5,940.382,699.9454.5 %ผ่าน2,062.66103.0095.0 %ผ่าน
91. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 354,532.9938,868.2828.7 %ผ่าน202.51281.83-39.2 %ไม่ผ่าน
92. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่55,595.756,819.7287.7 %ผ่าน152.5374.5751.1 %ผ่าน
93. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่8,284.276,733.4018.7 %ไม่ผ่าน63.2238.8738.5 %ผ่าน
94. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน271.37271.320.0 %ไม่ผ่าน
95. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่14,001.5113,270.605.2 %ไม่ผ่าน117.65119.79-1.8 %ไม่ผ่าน
96. สำนักงานคลังเขต 54,732.981,713.6063.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
97. สำนักงานสรรพากรภาค 840,930.4016,303.5060.2 %ผ่าน3,360.79428.4587.3 %ผ่าน
98. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311,295.126,088.4046.1 %ผ่าน1,837.95488.8073.4 %ผ่าน
99. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 511,663.998,634.3026.0 %ผ่าน2,254.03613.7072.8 %ผ่าน
100. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 911,066.022,874.0074.0 %ผ่าน1,953.60360.9581.5 %ผ่าน
101. สำนักงานชลประทานที่ 139,023.6544,814.31-14.8 %ไม่ผ่าน13,128.104,241.8567.7 %ผ่าน
102. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,763.45629.3464.3 %ผ่าน
103. สำนักงานปศุสัตว์เขต 58,524.303,353.7660.7 %ผ่าน2,314.911,064.3754.0 %ผ่าน
104. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 610,056.976,553.3034.8 %ผ่าน1,974.05420.7978.7 %ผ่าน
105. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 34,410.8021,557.5037.4 %ผ่าน2,236.93503.5077.5 %ผ่าน
106. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่11,659.983,520.0269.8 %ผ่าน2,702.1694.3496.5 %ผ่าน
107. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 14,129.741,939.2053.0 %ผ่าน2,063.841,484.2628.1 %ผ่าน
108. สำนักงานทางหลวงที่ 1 14,949.8210,278.0031.3 %ผ่าน5,682.135,207.808.3 %ไม่ผ่าน
109. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)8,732.135,927.0032.1 %ผ่าน3,625.991,211.2566.6 %ผ่าน
110. สำนักงานสิ่งแวดล้อมเเละควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่)10,733.733,052.0071.6 %ผ่าน1,490.83686.0654.0 %ผ่าน
111. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)19,637.5418,429.006.2 %ไม่ผ่าน4,932.21744.7084.9 %ผ่าน
112. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 514,982.2315,750.60-5.1 %ไม่ผ่าน3,260.631,291.8960.4 %ผ่าน
113. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่13,006.117,631.0041.3 %ผ่าน1,415.65313.5077.9 %ผ่าน
114. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 830,748.1810,488.0565.9 %ผ่าน476.21588.19-23.5 %ไม่ผ่าน
115. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่9,971.826,494.8534.9 %ผ่าน2,942.441,555.8547.1 %ผ่าน
116. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่37,467.6431,803.5715.1 %ไม่ผ่าน1,545.66410.7573.4 %ผ่าน
117. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 6,044.211,782.0070.5 %ผ่าน1,592.27204.4787.2 %ผ่าน
118. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่82,931.8611,039.6686.7 %ผ่าน4,140.811,527.2263.1 %ผ่าน
119. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)12,086.3717,209.01-42.4 %ไม่ผ่าน2,390.97187.6592.2 %ผ่าน
120. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่6,476.904,193.0035.3 %ผ่าน1,845.8547.5097.4 %ผ่าน
121. ตำรวจภูธรภาค 579,623.4838,972.7351.1 %ผ่าน21,280.096,959.9067.3 %ผ่าน
รวม 2,221,140 1,248,476 43.79 % ผ่าน 224,750 97,994 56.40 % ผ่าน