สรุปผลประเมินจังหวัดลำพูน เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน2,496.64554.4177.8 %ผ่าน449.23133.8370.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน3,040.621,082.4064.4 %ผ่าน639.390.9599.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน2,698.13631.0076.6 %ผ่าน487.26124.0674.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน3,863.172,059.4046.7 %ผ่าน1,000.66380.5962.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน3,088.97887.4071.3 %ผ่าน696.41224.8367.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน2,861.07496.0082.7 %ผ่าน412.33225.2945.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน3,987.331,659.0058.4 %ผ่าน696.44276.6960.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน2,324.092,261.002.7 %ไม่ผ่าน538.00340.1536.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน4,674.231,459.2868.8 %ผ่าน1,323.94292.9877.9 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน4,061.601,272.0068.7 %ผ่าน943.6597.8789.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน14,691.7812,796.3612.9 %ไม่ผ่าน1,761.3339.0897.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน3,336.691.00100.0 %ผ่าน753.46737.372.1 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน3,109.33510.3083.6 %ผ่าน677.4226.6096.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน2,695.84409.0084.8 %ผ่าน487.2686.8782.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน3,629.873,204.0011.7 %ไม่ผ่าน848.56211.9175.0 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดลำพูน5,242.204,679.4510.7 %ไม่ผ่าน1,323.96876.8933.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน4,598.842,979.0035.2 %ผ่าน1,323.97532.0059.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน4,241.692,915.5031.3 %ผ่าน810.53212.6773.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน5,224.9810,487.13-100.7 %ไม่ผ่าน1,304.95122.5890.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน677.42374.5844.7 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน4,125.562,837.8231.2 %ผ่าน867.58180.5079.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน3,314.071,779.1046.3 %ผ่าน753.49317.7757.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน3,245.821,890.0941.8 %ผ่าน715.45271.2062.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน4,402.472,543.5042.2 %ผ่าน658.4026.6496.0 %ผ่าน
25.  รจจ.ลำพูน 42,202.7148,990.01-16.1 %ไม่ผ่าน968.52598.5038.2 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน2,745.45128.0095.3 %ผ่าน468.2550.4289.2 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน4,507.353,244.0028.0 %ผ่าน753.48104.5086.1 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน3,081.971,711.0044.5 %ผ่าน582.34213.0663.4 %ผ่าน
29. สปส.จ.ลำพูน10,470.554,822.0053.9 %ผ่าน1,209.87263.1778.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน3,318.272,023.5039.0 %ผ่าน753.49171.0077.3 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน10,803.5412,044.00-11.5 %ไม่ผ่าน1,616.92632.0160.9 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 4,043.702,436.4839.7 %ผ่าน696.44276.4560.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน2,653.92506.5080.9 %ผ่าน449.23235.4547.6 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน35,426.7412,172.0065.6 %ผ่าน4,019.911,877.2553.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน4,345.303,668.9415.6 %ไม่ผ่าน582.3166.6088.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน12,912.516,979.6045.9 %ผ่าน2,293.78483.9078.9 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง4,519.32156.0096.5 %ผ่าน394.5132.7291.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ3,696.86424.0088.5 %ผ่าน187.1326.6385.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง3,782.47453.0088.0 %ผ่าน276.9944.6383.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง4,322.03626.0085.5 %ผ่าน212.4826.6387.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน5,493.801,505.0072.6 %ผ่าน341.3750.8685.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา3,684.44431.0088.3 %ผ่าน232.880.9599.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้4,649.47390.0091.6 %ผ่าน491.6433.8693.1 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง3,670.65394.0089.3 %ผ่าน199.9851.6974.2 %ผ่าน
45. ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 24,645.873,553.4223.5 %ผ่าน379.410.9599.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน5,100.394,248.8216.7 %ไม่ผ่าน1,133.80810.2428.5 %ผ่าน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน1,776.483,767.00-112.0 %ไม่ผ่าน50.661.0098.0 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน9,880.651,820.0081.6 %ผ่าน420.3497.8576.7 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน3,306.681,694.0048.8 %ผ่าน734.47263.7564.1 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 141,659.968,114.2480.5 %ผ่าน1,063.90705.2233.7 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 282,751.648,440.5089.8 %ผ่าน1,444.11502.2065.2 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน4,860.763,644.0025.0 %ผ่าน456.05325.6428.6 %ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 27,374.999,369.0065.8 %ผ่าน266.4681.4369.4 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง30,912.0515,034.0051.4 %ผ่าน226.11107.0152.7 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน65,877.9535,899.7945.5 %ผ่าน388.4155.2785.8 %ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคลำพูน64,022.7160,640.005.3 %ไม่ผ่าน972.41513.7547.2 %ผ่าน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน52,678.467,017.0086.7 %ผ่าน123.6553.2956.9 %ผ่าน
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน10,489.376,929.0033.9 %ผ่าน670.72278.7158.4 %ผ่าน
รวม 670,624 332,670 50.39 % ผ่าน 45,213 15,150 66.49 % ผ่าน