สรุปผลประเมินจังหวัดปทุมธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี2,852.40793.0072.2 %ผ่าน313.7560.2480.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี3,777.051,548.0059.0 %ผ่าน541.7351.0490.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี4,338.801,148.0073.5 %ผ่าน760.4419.0097.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี5,018.102,684.0046.5 %ผ่าน884.02638.0427.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี3,905.781,145.0070.7 %ผ่าน484.7973.9384.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี3,189.29861.0073.0 %ผ่าน446.65150.5866.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี4,252.563,668.0013.7 %ไม่ผ่าน579.76515.0411.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี2,854.631,867.0034.6 %ผ่าน380.3849.9686.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี5,349.653,844.1828.1 %ผ่าน975.41322.2067.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี3,717.732,560.0031.1 %ผ่าน618.0095.0384.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี30,385.3326,528.3112.7 %ไม่ผ่าน5,105.57127.8897.5 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี4,916.372,100.9957.3 %ผ่าน845.99293.7765.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี4,617.261,130.0075.5 %ผ่าน655.7853.8591.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี3,836.491,488.5061.2 %ผ่าน480.99365.6924.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี4,037.133,112.0222.9 %ผ่าน769.92199.5074.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดปทุมธานี29,787.2826,313.0011.7 %ไม่ผ่าน7,705.43226.9497.1 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี4,155.283,614.0013.0 %ไม่ผ่าน826.97320.4061.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี3,489.001,856.0046.8 %ผ่าน560.75121.6078.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี7,878.7915,530.11-97.1 %ไม่ผ่าน1,647.9665.4496.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี10,857.08606.0094.4 %ผ่าน465.62630.71-35.5 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี4,053.333,221.0020.5 %ผ่าน769.93265.2665.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี6,995.783,139.0055.1 %ผ่าน922.05299.0967.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี5,026.072,512.5050.0 %ผ่าน1,150.19299.1274.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี7,790.465,102.0034.5 %ผ่าน693.8682.1488.2 %ผ่าน
25.  รจจ.ปทุมธานี 142,425.2354,036.0962.1 %ผ่าน7,650.42506.8293.4 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี11,538.041,512.0086.9 %ผ่าน3,963.2686.8897.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี11,934.105,817.0651.3 %ผ่าน1,302.37314.9575.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี4,382.492,429.6444.6 %ผ่าน725.19386.6546.7 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี18,198.8613,864.0023.8 %ผ่าน3,805.74570.0085.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี6,336.503,559.8043.8 %ผ่าน884.02516.4141.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี17,433.7218,360.00-5.3 %ไม่ผ่าน1,383.91752.6045.6 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 3,969.592,347.7140.9 %ผ่าน731.89391.7846.5 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี3,356.50840.0075.0 %ผ่าน313.49183.9241.3 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี40,724.661.00100.0 %ผ่าน3,320.560.95100.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี4,762.104,961.25-4.2 %ไม่ผ่าน617.80259.8357.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 112,300.1810,266.2316.5 %ไม่ผ่าน2,519.35415.8983.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 223,349.2725,934.89-11.1 %ไม่ผ่าน4,147.52873.7378.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 16,153.256,174.75-0.3 %ไม่ผ่าน407.1795.0076.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 24,559.411,788.0060.8 %ผ่าน220.7938.0082.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี4,878.792,580.1047.1 %ผ่าน511.4976.0085.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี5,655.431,916.0066.1 %ผ่าน503.7061.6587.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว5,767.232,017.0065.0 %ผ่าน351.8160.8282.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา5,087.301,344.0073.6 %ผ่าน487.3476.0084.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก4,786.751,489.0068.9 %ผ่าน323.6562.4580.7 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ5,073.97610.0088.0 %ผ่าน236.16114.0051.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 15,284.446,225.05-17.8 %ไม่ผ่าน1,150.24415.1363.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 25,170.247,717.46-49.3 %ไม่ผ่าน1,238.05453.4363.4 %ผ่าน
48. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 27,519.029,765.0164.5 %ผ่าน7,008.84301.2095.7 %ผ่าน
49. สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์27,593.5519,412.6529.6 %ผ่าน1,940.13514.9073.5 %ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี13,140.477,908.0039.8 %ผ่าน584.30283.1051.5 %ผ่าน
51.  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 91,044.7872,385.4120.5 %ผ่าน852.70250.0070.7 %ผ่าน
52.  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง23,990.8133,600.22-40.1 %ไม่ผ่าน683.00343.9049.6 %ผ่าน
53. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 223,582.19107,565.0051.9 %ผ่าน1,435.31315.0078.1 %ผ่าน
54. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี15,954.8522,659.32-42.0 %ไม่ผ่าน303.81230.7824.0 %ผ่าน
55. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต31,874.1215,790.7850.5 %ผ่าน2,063.22684.5266.8 %ผ่าน
56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี3,281.942,763.1615.8 %ไม่ผ่าน268.77258.853.7 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 135,953.9712,760.0064.5 %ผ่าน711.33320.7154.9 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 212,627.6611,012.3212.8 %ไม่ผ่าน1,069.02536.4549.8 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี12,476.5511,994.953.9 %ไม่ผ่าน1,789.27385.9378.4 %ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี15,923.751,155.6692.7 %ผ่าน330.33834.01-152.5 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี128,162.5077,101.2439.8 %ผ่าน36.47905.39-2,382.6 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี36,332.5941,100.00-13.1 %ไม่ผ่าน606.29751.68-24.0 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 82,263.1080,720.001.9 %ไม่ผ่าน1,200.14519.1556.7 %ผ่าน
64. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี347,506.03201,660.0042.0 %ผ่าน8,093.98988.0887.8 %ผ่าน
65. สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 14,749.344,200.4011.6 %ไม่ผ่าน1,324.83235.9482.2 %ผ่าน
66. สำนักงานปศุสัตว์เขต 15,539.429,461.74-70.8 %ไม่ผ่าน1,326.82778.3541.3 %ผ่าน
67. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 15,540.898,666.00-56.4 %ไม่ผ่าน6,251.141,787.8671.4 %ผ่าน
68. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)7,157.575,956.5016.8 %ไม่ผ่าน2,229.87169.1092.4 %ผ่าน
69. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี12,599.6512,131.003.7 %ไม่ผ่าน1,292.40235.5081.8 %ผ่าน
70. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 117,067.9322,860.00-33.9 %ไม่ผ่าน3,193.82966.2169.7 %ผ่าน
71. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี14,425.5411,478.0120.4 %ผ่าน1,966.34285.0085.5 %ผ่าน
72. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (ปทุมธานี)3,404.941,761.3448.3 %ผ่าน617.78137.6577.7 %ผ่าน
รวม 1,719,923 1,098,031 36.16 % ผ่าน 112,562 25,059 77.74 % ผ่าน