สรุปผลประเมินจังหวัดลำปาง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง2,604.40365.2686.0 %ผ่าน626.47427.7331.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง3,137.421,348.0057.0 %ผ่าน854.6652.1393.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง3,723.78926.0075.1 %ผ่าน721.55160.3877.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง5,634.562,172.0061.5 %ผ่าน1,493.41698.4853.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง3,115.661,239.0060.2 %ผ่าน854.66430.9349.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง2,544.53386.8584.8 %ผ่าน607.45173.7571.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง5,132.772,274.0055.7 %ผ่าน1,463.151,090.6025.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง6,414.342,731.0057.4 %ผ่าน569.67406.7028.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง5,082.771,050.0079.3 %ผ่าน1,729.39542.1568.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง3,420.701,350.1860.5 %ผ่าน968.75210.4778.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง14,807.788,158.0044.9 %ผ่าน2,471.02175.4092.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง3,414.361,422.0058.4 %ผ่าน1,101.95559.5549.2 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง3,382.95742.0078.1 %ผ่าน637.920.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง2,860.80652.0077.2 %ผ่าน740.73311.4358.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง10,328.972,082.0079.8 %ผ่าน1,303.25263.7979.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดลำปาง6,230.4133,521.82-438.0 %ไม่ผ่าน1,748.411,008.1142.3 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง5,701.382,609.0054.2 %ผ่าน2,071.68291.3985.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง3,230.861,087.0066.4 %ผ่าน911.71255.6572.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง17,677.918,376.2652.6 %ผ่าน1,417.9274.0494.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง10,450.151,253.0088.0 %ผ่าน1,082.85323.4770.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง3,713.561,785.0051.9 %ผ่าน1,234.98395.6568.0 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง3,659.012,164.0040.9 %ผ่าน1,082.85412.5861.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง5,152.561,570.5069.5 %ผ่าน1,406.12492.9264.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง3,224.913,218.100.2 %ไม่ผ่าน14,931.0138.2399.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง2,656.82698.0073.7 %ผ่าน645.48148.0477.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง3,468.831,171.0066.2 %ผ่าน1,006.79267.3373.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง3,539.971,039.0070.6 %ผ่าน797.59283.3864.5 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง4,955.195,328.00-7.5 %ไม่ผ่าน1,444.15444.4269.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง4,205.601,745.0058.5 %ผ่าน1,311.04281.5878.5 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง5,898.1314,018.00-137.7 %ไม่ผ่าน3,289.481,709.0548.0 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 3,666.802,522.0031.2 %ผ่าน1,044.82323.1669.1 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง2,878.321,217.0057.7 %ผ่าน740.56225.1569.6 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง26,292.798,377.7368.1 %ผ่าน7,123.0250.8299.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง3,377.213,682.61-9.0 %ไม่ผ่าน949.74130.8186.2 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง28,161.543,192.0088.7 %ผ่าน3,954.271,070.0672.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา3,752.16363.0090.3 %ผ่าน254.0519.5192.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว3,720.19423.0088.6 %ผ่าน459.5242.2590.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม3,663.93253.0093.1 %ผ่าน240.7358.6875.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน3,672.04332.0091.0 %ผ่าน484.4557.3788.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง4,424.702,013.0054.5 %ผ่าน381.2649.9986.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ3,792.61243.0093.6 %ผ่าน260.4633.8287.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก3,627.80200.0094.5 %ผ่าน449.992.3299.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ4,804.95772.0083.9 %ผ่าน335.0036.5689.1 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ3,824.98283.0092.6 %ผ่าน478.7591.8880.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ3,614.24180.0095.0 %ผ่าน239.552.7098.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร3,692.03332.0091.0 %ผ่าน204.1340.1080.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง6,789.865,000.5926.4 %ผ่าน1,634.311,878.41-14.9 %ไม่ผ่าน
48. ท่าอากาศยานลำปาง89,798.8890,222.00-0.5 %ไม่ผ่าน856.7449.8094.2 %ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง2,779.592,237.0019.5 %ไม่ผ่าน88.2657.0035.4 %ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง28,059.244,640.0083.5 %ผ่าน573.48183.3568.0 %ผ่าน
51.  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 24,773.0223,952.503.3 %ไม่ผ่าน993.48219.8977.9 %ผ่าน
52.  รจก.ลำปาง 43,523.9437,508.9913.8 %ไม่ผ่าน1,176.89474.2059.7 %ผ่าน
53. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง8,141.935,700.0030.0 %ผ่าน511.05557.26-9.0 %ไม่ผ่าน
54. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง63,098.803,587.5894.3 %ผ่าน1,527.03310.6579.7 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปาง3,768.373,848.00-2.1 %ไม่ผ่าน1,158.91618.7946.6 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 126,788.7910,324.0061.5 %ผ่าน2,299.12258.4088.8 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 250,336.526,124.0087.8 %ผ่าน662.80829.82-25.2 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 339,028.088,991.2077.0 %ผ่าน2,853.54592.7479.2 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน40,545.937,993.4180.3 %ผ่าน3,181.24781.6675.4 %ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง440.544,546.77-932.1 %ไม่ผ่าน255.74539.95-111.1 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพเถิน16,430.9615,270.897.1 %ไม่ผ่าน427.07360.0015.7 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง43,715.5619,200.0056.1 %ผ่าน335.00592.40-76.8 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง83,351.8676,062.558.7 %ไม่ผ่าน1,431.631,069.7825.3 %ผ่าน
64. วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง17,205.1611,758.0031.7 %ผ่าน288.63348.28-20.7 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง47,381.2038,924.8117.8 %ไม่ผ่าน436.22366.1516.1 %ไม่ผ่าน
66. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง11,785.764,414.0062.5 %ผ่าน71.13276.12-288.2 %ไม่ผ่าน
67. สำนักชลประทานที่ 220,955.059,866.2552.9 %ผ่าน8,154.843,549.3056.5 %ผ่าน
68. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 23,603.432,788.3022.6 %ผ่าน1,370.53126.4590.8 %ผ่าน
69. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 113,677.0610,300.0024.7 %ผ่าน6,108.141,701.3072.1 %ผ่าน
70. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)4,230.862,285.7646.0 %ผ่าน2,123.520.95100.0 %ผ่าน
71. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง18,094.7212,122.0033.0 %ผ่าน1,815.40215.7588.1 %ผ่าน
72. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง19,513.778,961.0054.1 %ผ่าน1,087.16285.0073.8 %ผ่าน
73. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ3,902.185,163.00-32.3 %ไม่ผ่าน1,985.11110.7594.4 %ผ่าน
รวม 998,058 562,660 43.62 % ผ่าน 111,533 30,520 72.64 % ผ่าน