สรุปผลประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์2,688.58420.0084.4 %ผ่าน493.20127.8474.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์3,334.951,296.0061.1 %ผ่าน740.3849.2493.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์2,815.441,949.1030.8 %ผ่าน576.41226.5560.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์5,063.862,385.0052.9 %ผ่าน1,234.81212.4982.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์3,238.532,185.0032.5 %ผ่าน721.3798.3786.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์2,548.57982.0061.5 %ผ่าน436.14293.8332.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์5,868.112,118.0063.9 %ผ่าน798.76968.73-21.3 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์2,655.972,497.006.0 %ไม่ผ่าน668.37139.1679.2 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์5,023.393,995.0020.5 %ผ่าน1,463.00977.6833.2 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. อุตรดิตถ์3,882.822,062.1446.9 %ผ่าน963.74147.2584.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์9,855.9914,349.91-45.6 %ไม่ผ่าน1,660.13144.5091.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์3,691.151,257.5065.9 %ผ่าน892.51401.7055.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์3,081.77492.0084.0 %ผ่าน767.95109.2485.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,948.75887.2069.9 %ผ่าน588.28133.0077.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์3,782.941,872.7150.5 %ผ่าน911.55608.8033.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์7,097.363,357.0052.7 %ผ่าน1,900.70446.5576.5 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์8,890.604,521.0049.1 %ผ่าน1,596.12412.6974.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์11,343.272,214.2980.5 %ผ่าน911.57181.6280.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์13,000.238,053.4138.1 %ผ่าน1,558.0958.0596.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์3,678.751,235.0066.4 %ผ่าน949.56226.9476.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์4,167.073,359.0019.4 %ไม่ผ่าน1,101.71414.0662.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์3,843.792,190.0043.0 %ผ่าน968.61211.6878.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์3,730.661,040.0072.1 %ผ่าน892.51127.6585.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์7,446.186,200.0016.7 %ไม่ผ่าน271.5793.7665.5 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 36,204.8636,630.32-1.2 %ไม่ผ่าน862.02250.4770.9 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์2,730.68693.0074.6 %ผ่าน512.19121.4876.3 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์3,690.261,947.0047.2 %ผ่าน854.50175.7679.4 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์3,080.311,020.0066.9 %ผ่าน645.3269.0489.3 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์5,405.174,128.9623.6 %ผ่าน1,179.08435.2263.1 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์3,779.711,523.0059.7 %ผ่าน950.82223.1876.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์187,119.3418,716.5890.0 %ผ่าน2,149.721,134.6547.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 3,872.991,653.0057.3 %ผ่าน873.52337.4061.4 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์2,988.94676.0077.4 %ผ่าน422.3399.0276.6 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์42,748.0512,379.0071.0 %ผ่าน6,775.601,239.9581.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์4,433.813,276.0026.1 %ผ่าน816.49223.6172.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์20,585.5511,824.3342.6 %ผ่าน1,905.66721.6262.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน4,027.92462.0088.5 %ผ่าน230.790.9599.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน3,987.61453.0088.6 %ผ่าน293.8380.2872.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา3,928.64355.0091.0 %ผ่าน323.4853.4883.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด3,370.02259.0092.3 %ผ่าน264.4056.1878.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก4,012.03281.0093.0 %ผ่าน614.78106.8182.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย4,008.62472.0088.2 %ผ่าน305.8364.5178.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า4,195.64396.0090.6 %ผ่าน451.5153.4788.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล4,007.46446.0088.9 %ผ่าน182.4766.9063.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์13,229.825,244.2860.4 %ผ่าน1,634.161,268.0122.4 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด2,731.481,008.0063.1 %ผ่าน617.40159.9174.1 %ผ่าน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์1,683.43435.0074.2 %ผ่าน62.222.8595.4 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์10,577.682,080.0080.3 %ผ่าน740.40134.8781.8 %ผ่าน
49. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์9,294.842,715.0070.8 %ผ่าน359.97202.9843.6 %ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์4,964.483,486.3629.8 %ผ่าน987.61184.4581.3 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 130,625.9814,082.1654.0 %ผ่าน1,393.74563.6559.6 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 228,741.726,596.5577.0 %ผ่าน1,887.94578.2369.4 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์9,248.555,130.2644.5 %ผ่าน1,077.78185.9182.8 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพพิชัย75,686.289,376.0087.6 %ผ่าน304.11469.52-54.4 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์63,645.3364,285.00-1.0 %ไม่ผ่าน918.92853.107.2 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์249,389.9414,546.3594.2 %ผ่าน200.16670.76-235.1 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์89,357.1241,276.0053.8 %ผ่าน404.49476.17-17.7 %ไม่ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์9,368.395,806.7138.0 %ผ่าน63.13103.88-64.5 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 4,014.072,599.0035.3 %ผ่าน1,601.02421.8073.7 %ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)11,128.116,810.3038.8 %ผ่าน2,116.001,466.8030.7 %ผ่าน
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์8,063.236,523.0019.1 %ไม่ผ่าน536.38351.5034.5 %ผ่าน
รวม 1,093,607 360,509 67.03 % ผ่าน 58,587 20,420 65.15 % ผ่าน