สรุปผลประเมินจังหวัดแพร่ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,695.32343.0087.3 %ผ่าน519.0261.4688.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดแพร่2,859.921,170.0059.1 %ผ่าน710.3142.7594.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่2,556.441,007.2060.6 %ผ่าน500.00145.2970.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่3,760.231,816.0051.7 %ผ่าน1,032.44363.2664.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่2,989.41664.0077.8 %ผ่าน720.47198.5072.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,732.70634.0076.8 %ผ่าน538.03249.0353.7 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่7,639.352,240.4770.7 %ผ่าน1,317.68747.1643.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่1,827.967,146.00-290.9 %ไม่ผ่าน492.28187.4861.9 %ผ่าน
9. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่105,717.762,191.4797.9 %ผ่าน4,616.78554.3388.0 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่10,880.926,929.8836.3 %ผ่าน1,469.82240.5083.6 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่3,532.691,373.9461.1 %ผ่าน918.3695.0089.7 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่2,884.72467.0083.8 %ผ่าน728.210.9599.9 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,613.28409.0088.7 %ผ่าน823.28221.3573.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,610.091,303.0063.9 %ผ่าน522.59196.4362.4 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดแพร่12,230.9019,740.31-61.4 %ไม่ผ่าน1,412.78868.2338.5 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่4,478.351,970.0056.0 %ผ่าน1,279.66267.2379.1 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่6,888.09919.0086.7 %ผ่าน766.2396.7487.4 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่8,653.026,472.4925.2 %ผ่าน1,465.2540.0897.3 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่10,578.42798.0092.5 %ผ่าน804.26422.3947.5 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่4,166.842,677.9935.7 %ผ่าน899.33291.0367.6 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,091.04797.0084.3 %ผ่าน847.38416.8750.8 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่3,763.272,640.0029.8 %ผ่าน1,032.4698.3190.5 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่6,654.083,760.0043.5 %ผ่าน690.1651.9492.5 %ผ่าน
24.  รจจ.แพร่ 26,990.7922,673.5916.0 %ไม่ผ่าน877.46119.6986.4 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,638.86550.0079.2 %ผ่าน500.0153.4589.3 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่2,936.60781.0073.4 %ผ่าน585.2366.8088.6 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,336.68581.0082.6 %ผ่าน557.06134.6975.8 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่6,043.314,998.0017.3 %ไม่ผ่าน1,051.47348.6566.8 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,050.842,611.3235.5 %ผ่าน1,164.60192.3483.5 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่16,219.1510,244.0036.8 %ผ่าน1,735.661,018.1741.3 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,158.911,474.6153.3 %ผ่าน842.31280.2566.7 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่3,393.96652.0080.8 %ผ่าน576.07308.8346.4 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่49,679.078,761.0082.4 %ผ่าน5,651.252,489.7855.9 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,178.601,324.0058.3 %ผ่าน545.9794.4482.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่13,636.286,944.9049.1 %ผ่าน1,964.24448.3977.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย4,751.82520.0089.1 %ผ่าน203.330.9599.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่4,289.22867.0079.8 %ผ่าน291.844.5298.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,781.48400.0089.4 %ผ่าน251.950.9599.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,838.01296.0092.3 %ผ่าน313.390.9599.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น3,600.70297.0091.8 %ผ่าน323.3828.5091.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง4,164.34671.0083.9 %ผ่าน361.9552.2585.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,840.88387.0089.9 %ผ่าน199.440.9599.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,706.49203.0094.5 %ผ่าน168.330.9599.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่10,642.224,811.6454.8 %ผ่าน918.371,826.85-98.9 %ไม่ผ่าน
45. ท่าอากาศยานแพร่43,168.3925,488.2841.0 %ผ่าน490.69114.0076.8 %ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่2,517.35422.0083.2 %ผ่าน66.6557.9013.1 %ไม่ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่10,021.682,600.0074.1 %ผ่าน449.29236.5547.4 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่7,155.631,835.3474.4 %ผ่าน3,371.41158.6595.3 %ผ่าน
49. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 220,095.974,877.3275.7 %ผ่าน1,570.74391.5075.1 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 22,642.0010,508.4553.6 %ผ่าน1,464.91344.7976.5 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่11,184.316,989.8637.5 %ผ่าน2,004.30243.8887.8 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,093.804,186.00-2.3 %ไม่ผ่าน321.67170.7646.9 %ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพลอง26,961.5216,419.0039.1 %ผ่าน292.84841.60-187.4 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพสอง28,872.659,538.4267.0 %ผ่าน303.27633.50-108.9 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่139,833.1117,734.8987.3 %ผ่าน346.331,029.96-197.4 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคแพร่85,087.7673,604.0013.5 %ไม่ผ่าน994.81436.2456.1 %ผ่าน
57. วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่22,239.1310,463.0053.0 %ผ่าน315.95514.98-63.0 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่83,063.9328,588.0065.6 %ผ่าน407.09451.25-10.8 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่151,150.472,903.0198.1 %ผ่าน88.10161.33-83.1 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)21,069.9815,934.4724.4 %ผ่าน4,023.657,017.65-74.4 %ไม่ผ่าน
61. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)11,550.5311,026.604.5 %ไม่ผ่าน4,284.18768.3582.1 %ผ่าน
62. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่9,031.913,681.0059.2 %ผ่าน1,214.27298.1375.4 %ผ่าน
รวม 1,097,423 384,317 64.98 % ผ่าน 65,200 27,200 58.28 % ผ่าน