สรุปผลประเมินจังหวัดน่าน เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน2,572.60541.0079.0 %ผ่าน587.74124.0978.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,021.071,412.0053.3 %ผ่าน1,043.342.8599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน825.28598.0027.5 %ผ่าน464.71233.7449.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,273.812,011.0061.9 %ผ่าน1,310.33626.3852.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,187.85956.0070.0 %ผ่าน853.96230.4373.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,918.44617.0078.9 %ผ่าน738.72167.2177.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน4,390.672,113.0051.9 %ผ่าน1,599.881,099.0731.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน4,362.783,244.8925.6 %ผ่าน1,043.70223.0578.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,467.972,088.0961.8 %ผ่าน2,013.571,054.3747.6 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. น่าน2,415.741,605.6033.5 %ผ่าน1,337.28955.2728.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน15,032.637,729.3048.6 %ผ่าน3,385.26178.9694.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,004.331,390.0065.3 %ผ่าน1,082.15170.1484.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน2,956.85960.0067.5 %ผ่าน1,119.40141.7587.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,804.86581.0079.3 %ผ่าน929.24122.7886.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,309.291,693.0060.7 %ผ่าน1,025.5866.5793.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดน่าน11,269.374,993.7355.7 %ผ่าน2,868.391,423.1850.4 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน7,541.003,206.0057.5 %ผ่าน2,337.19184.3092.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,490.401,671.0052.1 %ผ่าน1,082.15242.9877.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน1,351.55218.0083.9 %ผ่าน631.3999.5984.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,007.621,377.0086.2 %ผ่าน834.94395.8452.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน6,688.251,571.5376.5 %ผ่าน1,626.43417.7774.3 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน3,500.432,108.0039.8 %ผ่าน968.03303.2068.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,403.973,154.007.3 %ไม่ผ่าน1,063.13249.9976.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,833.132,253.0020.5 %ผ่าน663.8181.5687.7 %ผ่าน
25.  รจจ.น่าน 34,624.1224,416.0029.5 %ผ่าน990.951,244.21-25.6 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,741.68626.0077.2 %ผ่าน663.8085.5787.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน4,097.611,255.5069.4 %ผ่าน1,081.37273.9974.7 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,748.96560.0079.6 %ผ่าน663.8067.6389.8 %ผ่าน
29. สปส.จ.น่าน6,267.213,557.9643.2 %ผ่าน1,063.11235.5677.8 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,421.802,008.0054.6 %ผ่าน1,405.42330.0876.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน27,049.6014,968.0044.7 %ผ่าน3,386.501,637.0051.7 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 1,195.11661.6444.6 %ผ่าน1,048.42270.0074.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,834.391,150.0059.4 %ผ่าน663.8096.9685.4 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 19,379.138,832.0054.4 %ผ่าน4,548.811,578.4065.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน3,146.571,530.0051.4 %ผ่าน390.2898.2174.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,622.655,727.3065.5 %ผ่าน2,057.05794.2061.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,742.65557.0085.1 %ผ่าน330.4737.4388.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา6,797.18775.0088.6 %ผ่าน329.4953.1683.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง4,502.85368.0091.8 %ผ่าน451.5479.1682.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย3,886.28223.0094.3 %ผ่าน381.1466.0282.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น4,018.03153.0096.2 %ผ่าน379.6079.3879.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ4,153.11373.0091.0 %ผ่าน513.4679.1984.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,005.99316.0092.1 %ผ่าน251.6165.9373.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,132.96293.0092.9 %ผ่าน380.8463.5383.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน8,214.43791.0090.4 %ผ่าน318.9894.4170.4 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,293.69442.0086.6 %ผ่าน288.3747.8383.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา14,739.48504.0096.6 %ผ่าน335.6452.8484.3 %ผ่าน
48. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,923.053,829.5035.3 %ผ่าน1,102.19295.6473.2 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน11,524.634,787.2658.5 %ผ่าน3,705.582,054.5044.6 %ผ่าน
50. ท่าอากาศยานน่านนคร696,509.69336,191.5351.7 %ผ่าน1,344.16316.7076.4 %ผ่าน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,960.371,180.0039.8 %ผ่าน108.8079.8926.6 %ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน9,996.123,154.0068.4 %ผ่าน1,043.03259.2675.1 %ผ่าน
53. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดน่าน7,931.294,580.8542.2 %ผ่าน1,233.50389.5068.4 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 137,181.9015,699.0357.8 %ผ่าน2,656.10695.8573.8 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 216,584.739,590.0442.2 %ผ่าน1,799.12554.7069.2 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน4,623.812,828.8038.8 %ผ่าน2,676.74321.5288.0 %ผ่าน
57. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,130.714,036.6534.2 %ผ่าน665.90209.2868.6 %ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา46,985.2013,533.2271.2 %ผ่าน250.92704.90-180.9 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคน่าน108,670.4943,298.0060.2 %ผ่าน1,756.70847.2451.8 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคปัว51,732.73123,569.00-138.9 %ไม่ผ่าน422.421,421.48-236.5 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน51,882.8135,600.0031.4 %ผ่าน933.74466.0350.1 %ผ่าน
62. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน13,111.165,402.8458.8 %ผ่าน103.9685.8217.4 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 76,030.722,695.5655.3 %ผ่าน1,348.5228.5397.9 %ผ่าน
64. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน7,995.383,647.0054.4 %ผ่าน488.84137.0972.0 %ผ่าน
รวม 1,385,020 731,803 47.16 % ผ่าน 74,175 25,094 66.17 % ผ่าน