สรุปผลประเมินจังหวัดพะเยา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,430.32303.6387.5 %ผ่าน464.44116.7574.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,029.14927.8069.4 %ผ่าน730.670.9599.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา2,023.321.00100.0 %ผ่าน502.47237.6452.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา3,976.40896.0077.5 %ผ่าน1,149.02712.2938.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา2,893.48634.0078.1 %ผ่าน673.62106.3784.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,266.50822.0063.7 %ผ่าน635.58368.5042.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,934.19820.0079.2 %ผ่าน1,149.01914.3720.4 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา1,846.502,379.71-28.9 %ไม่ผ่าน518.42172.9066.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา7,490.482,579.2165.6 %ผ่าน1,358.19187.7886.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,612.842,248.0037.8 %ผ่าน996.89217.0178.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา12,483.499,393.0024.8 %ผ่าน1,434.26337.9576.4 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา3,507.002,851.2018.7 %ไม่ผ่าน936.0978.2791.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,087.13787.0074.5 %ผ่าน768.700.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,626.68566.5078.4 %ผ่าน540.5179.7985.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,340.641,439.4656.9 %ผ่าน659.21176.1373.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพะเยา4,548.8717,656.68-288.2 %ไม่ผ่าน1,434.262,052.81-43.1 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,626.992,081.0055.0 %ผ่าน1,339.18330.0575.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,519.591,200.0065.9 %ผ่าน996.89410.0058.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,334.275,134.993.7 %ไม่ผ่าน1,263.11106.3891.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา2,720.92805.0070.4 %ผ่าน464.042,924.53-530.2 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา4,681.362,602.6044.4 %ผ่าน1,053.94594.8943.6 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา2,950.762,312.0021.6 %ผ่าน787.71474.6339.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา4,306.353,400.0021.0 %ผ่าน1,110.98522.0253.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา4,463.671,864.0058.2 %ผ่าน590.2953.1991.0 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดพะเยา27,733.1533,150.00-19.5 %ไม่ผ่าน832.12334.8959.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,552.20442.0082.7 %ผ่าน396.7378.8780.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,036.042,037.0032.9 %ผ่าน692.63231.1166.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,209.43339.0084.7 %ผ่าน578.54199.2965.6 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,964.003,291.6433.7 %ผ่าน1,187.05733.7638.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,023.121,485.0050.9 %ผ่าน825.74214.1774.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา8,122.0810,000.00-23.1 %ไม่ผ่าน1,695.06488.4471.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,125.21672.7078.5 %ผ่าน768.70310.3859.6 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา3,406.22662.0080.6 %ผ่าน540.51238.8155.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา14,167.996,823.7251.8 %ผ่าน4,324.0510,973.10-153.8 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,720.713,304.80-21.5 %ไม่ผ่าน578.54154.1673.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา12,742.687,544.0040.8 %ผ่าน1,985.72301.0184.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,611.65349.0090.3 %ผ่าน295.220.9599.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,786.93525.0086.1 %ผ่าน478.1466.3886.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน4,229.64164.0096.1 %ผ่าน486.3650.5489.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,383.85501.0085.2 %ผ่าน220.630.9599.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,571.26323.0091.0 %ผ่าน448.5355.2087.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,598.59265.0092.6 %ผ่าน460.0361.0886.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,102.031,064.0074.1 %ผ่าน328.6947.8885.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,697.79353.0090.5 %ผ่าน226.6239.7982.4 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเยา6,498.432,498.6361.6 %ผ่าน1,282.131,197.006.6 %ไม่ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,429.72636.0055.5 %ผ่าน455.732.8599.4 %ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา10,323.872,556.0075.2 %ผ่าน882.88263.0570.2 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา3,253.212,512.0022.8 %ผ่าน749.68202.1073.0 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 119,186.725,804.4569.7 %ผ่าน1,197.28428.1064.2 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 220,216.099,032.5955.3 %ผ่าน2,088.03352.5183.1 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา11,157.982,334.4879.1 %ผ่าน49.98339.02-578.3 %ไม่ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา4,960.744,090.0017.6 %ไม่ผ่าน510.95326.5536.1 %ผ่าน
53. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา21,811.6034,332.00-57.4 %ไม่ผ่าน440.30315.0028.5 %ผ่าน
54. วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ50,414.9514,032.0072.2 %ผ่าน407.97280.3031.3 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้19,937.9310,593.0046.9 %ผ่าน200.39454.10-126.6 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคพะเยา139,623.278,984.1593.6 %ผ่าน846.70581.8731.3 %ผ่าน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา15,549.194,838.0068.9 %ผ่าน180.4279.7955.8 %ผ่าน
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา8,777.762,645.9569.9 %ผ่าน696.59378.3245.7 %ผ่าน
รวม 546,627 241,890 55.75 % ผ่าน 48,896 30,957 36.69 % ผ่าน