สรุปผลประเมินจังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,528.44809.0068.0 %ผ่าน667.70114.1482.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,098.101,383.0055.4 %ผ่าน876.9153.0993.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย2,713.871,426.0047.5 %ผ่าน743.76334.2055.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,561.001,847.0059.5 %ผ่าน1,390.31735.2647.1 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,173.541,439.0054.7 %ผ่าน914.90162.0482.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย2,870.871,728.8039.8 %ผ่าน819.83222.9772.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย3,917.00904.0076.9 %ผ่าน1,257.194,824.01-283.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย2,504.121,800.0028.1 %ผ่าน723.7331.3595.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,391.142,921.3845.8 %ผ่าน1,979.80846.9457.2 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. เชียงราย4,372.212,793.7836.1 %ผ่าน1,485.391,003.2032.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 9,918.8610,003.00-0.8 %ไม่ผ่าน2,284.0666.4597.1 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,407.811,800.0047.2 %ผ่าน1,048.02475.0054.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,069.62477.0084.5 %ผ่าน876.8748.5894.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,894.05825.0071.5 %ผ่าน819.83157.7080.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย3,657.343,368.007.9 %ไม่ผ่าน1,104.97826.4725.2 %ผ่าน
16. สำน้กงานจังหวัดเชียงราย14,195.181,800.0087.3 %ผ่าน2,341.11475.0079.7 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,417.381,800.0066.8 %ผ่าน1,979.80475.0076.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,278.311,235.0062.3 %ผ่าน1,009.9931.3596.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย17,095.228,997.2247.4 %ผ่าน3,491.59245.8593.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย9,635.98198.0097.9 %ผ่าน743.76295.4160.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย3,972.682,307.5041.9 %ผ่าน1,200.14527.2056.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,659.691,886.0048.5 %ผ่าน1,181.13403.9865.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,720.562,740.8164.5 %ผ่าน2,569.30464.1181.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย4,482.043,144.1529.9 %ผ่าน857.8641.2195.2 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,120.32848.5972.8 %ผ่าน629.83116.7981.5 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,361.58254.1296.5 %ผ่าน1,098.40546.2550.3 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย3,190.67941.5070.5 %ผ่าน781.80354.3554.7 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย7,527.527,927.54-5.3 %ไม่ผ่าน1,675.55650.7861.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย3,475.95919.9673.5 %ผ่าน1,067.04396.6062.8 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย13,998.2915,899.85-13.6 %ไม่ผ่าน2,556.152,143.2016.2 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,406.141,546.0054.6 %ผ่าน1,029.00481.2253.2 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,875.03924.0067.9 %ผ่าน819.83296.3763.8 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 45,476.528,952.0080.3 %ผ่าน6,052.483,173.4047.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,501.323,538.00-1.0 %ไม่ผ่าน1,067.03191.1282.1 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย10,202.1711,392.80-11.7 %ไม่ผ่าน3,348.961,324.1460.5 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,477.67217.0093.8 %ผ่าน283.7715.9894.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,609.35404.0088.8 %ผ่าน571.0244.0492.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,000.21305.0092.4 %ผ่าน253.9245.2282.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,588.43581.0083.8 %ผ่าน393.2565.8483.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด5,134.05334.0093.5 %ผ่าน263.4358.8477.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,388.68228.0093.3 %ผ่าน261.2726.5089.9 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,816.47923.0075.8 %ผ่าน418.1167.7383.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,184.321,778.4057.5 %ผ่าน351.0055.4384.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,111.97386.0090.6 %ผ่าน316.1053.0083.2 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง3,426.51140.0095.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,634.87421.0088.4 %ผ่าน177.1142.5476.0 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,550.85369.0089.6 %ผ่าน344.9828.5991.7 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,802.671,146.0069.9 %ผ่าน399.8979.4480.1 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,306.62385.0088.4 %ผ่าน484.5116.7696.5 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,649.60399.0089.1 %ผ่าน267.0628.8989.2 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า467.18277.0040.7 %ผ่าน449.1755.3987.7 %ผ่าน
52. ด่านศุลกากรเชียงของ11,717.0621,757.20-85.7 %ไม่ผ่าน1,589.00466.4270.6 %ผ่าน
53. ด่านศุลกากรเชียงแสน11,972.3511,586.003.2 %ไม่ผ่าน1,523.48819.3046.2 %ผ่าน
54. ด่านศุลกากรแม่สาย14,121.8742,829.31-203.3 %ไม่ผ่าน2,817.99668.7576.3 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย7,983.559,979.00-25.0 %ไม่ผ่าน2,055.872,780.65-35.3 %ไม่ผ่าน
56. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,444.414,280.00-24.3 %ไม่ผ่าน90.4527.1470.0 %ผ่าน
57. สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)8,728.68316.0096.4 %ผ่าน477.5354.6888.5 %ผ่าน
58. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย11,350.645,524.0051.3 %ผ่าน503.10269.4346.4 %ผ่าน
59. เรือนจำกลางเชียงราย180,680.66101,860.0043.6 %ผ่าน2,048.00907.2555.7 %ผ่าน
60. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,645.502,202.0077.2 %ผ่าน1,568.00371.4676.3 %ผ่าน
61. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย3,771.184,666.90-23.8 %ไม่ผ่าน1,238.18201.1683.8 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 153,894.8813,033.9675.8 %ผ่าน2,672.14705.2573.6 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 230,157.238,677.6571.2 %ผ่าน2,692.31922.5365.7 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 315,427.057,803.0049.4 %ผ่าน2,710.19725.2573.2 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 424,601.737,174.3870.8 %ผ่าน2,098.341,590.6024.2 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย52,734.506,945.0086.8 %ผ่าน3,268.66455.0786.1 %ผ่าน
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย16,021.653,000.0081.3 %ผ่าน406.4466.5083.6 %ผ่าน
68. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย33,928.8214,786.0056.4 %ผ่าน228.59826.18-261.4 %ไม่ผ่าน
69. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง87,149.9313,776.0084.2 %ผ่าน271.55626.34-130.7 %ไม่ผ่าน
70. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย20,434.3631,820.99-55.7 %ไม่ผ่าน384.782,072.42-438.6 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,346.4925,080.0024.8 %ผ่าน491.46825.62-68.0 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย54,746.4457,950.00-5.9 %ไม่ผ่าน968.98430.7955.5 %ผ่าน
73. วิทยาลัยเทคนิคเทิง48,685.6112,985.0073.3 %ผ่าน329.52449.22-36.3 %ไม่ผ่าน
74. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย112,217.3758,120.0048.2 %ผ่าน511.73731.97-43.0 %ไม่ผ่าน
75. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย18,372.392,990.0083.7 %ผ่าน84.67159.26-88.1 %ไม่ผ่าน
76. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)5,157.365,108.001.0 %ไม่ผ่าน2,212.77376.2083.0 %ผ่าน
77. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)15,588.2011,208.0428.1 %ผ่าน4,349.052,374.7045.4 %ผ่าน
78. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย13,061.047,658.0041.4 %ผ่าน1,358.02551.1959.4 %ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ9,491.4222,230.00-134.2 %ไม่ผ่าน1,840.40405.0578.0 %ผ่าน
รวม 1,197,252 634,418 47.01 % ผ่าน 98,520 44,079 55.26 % ผ่าน