สรุปผลประเมินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,622.59690.0073.7 %ผ่าน667.17239.1864.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,165.42932.4070.5 %ผ่าน487.1344.5390.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,664.81779.0070.8 %ผ่าน667.17159.2976.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,846.211,458.0062.1 %ผ่าน1,199.61509.7757.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,848.35907.0068.2 %ผ่าน762.25142.4981.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,587.92497.0080.8 %ผ่าน648.15236.2463.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,643.001,593.0065.7 %ผ่าน1,560.911,083.5430.6 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,797.223,146.00-75.0 %ไม่ผ่าน440.3462.3285.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,019.791,295.0067.8 %ผ่าน1,256.66889.0329.3 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,110.061,620.3747.9 %ผ่าน876.3475.1091.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,014.134,102.95-2.2 %ไม่ผ่าน1,199.61215.9482.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,052.272,050.0032.8 %ผ่าน838.30241.0471.2 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,855.79417.0085.4 %ผ่าน895.3626.1497.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,907.361,061.2063.5 %ผ่าน781.26208.8773.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,660.842,280.0037.7 %ผ่าน971.4054.8094.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,555.2322,068.00-384.5 %ไม่ผ่าน1,427.811,190.6616.6 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,912.044,740.003.5 %ไม่ผ่าน1,694.03470.5272.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน963.841,498.00-55.4 %ไม่ผ่าน608.25170.1172.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,834.874,675.373.3 %ไม่ผ่าน952.40115.0387.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน9,891.523,469.9264.9 %ผ่าน800.27716.3010.5 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,421.372,293.0033.0 %ผ่าน1,009.45222.9977.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,181.761,303.2759.0 %ผ่าน876.34308.3264.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,198.481,375.0067.3 %ผ่าน933.39424.4054.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,645.62777.0070.6 %ผ่าน554.8639.2292.9 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 17,586.3722,681.52-29.0 %ไม่ผ่าน852.36415.5051.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,540.98529.0079.2 %ผ่าน629.13314.2250.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,353.58812.0075.8 %ผ่าน800.27243.9069.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,808.61437.0084.4 %ผ่าน705.20185.8673.6 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,109.392,297.3126.1 %ผ่าน838.31210.6174.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,715.661,441.0061.2 %ผ่าน1,161.58142.8387.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,834.638,670.82-48.6 %ไม่ผ่าน1,993.922,056.10-3.1 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2,974.601,138.0061.7 %ผ่าน819.2989.0289.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,486.16433.0082.6 %ผ่าน648.14268.7258.5 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน38,055.876,865.0082.0 %ผ่าน3,759.981,413.0462.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน825.121,197.00-45.1 %ไม่ผ่าน328.3271.8978.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,543.929,804.00-30.0 %ไม่ผ่าน1,228.75333.4572.9 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,491.13281.0092.0 %ผ่าน413.910.09100.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,683.02268.0092.7 %ผ่าน300.4243.0485.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน้อย3,622.46176.0095.1 %ผ่าน552.760.9599.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,682.90415.0088.7 %ผ่าน718.680.9599.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,606.93180.0095.0 %ผ่าน697.8057.0091.8 %ผ่าน
42. ด่านศุลกากรแม่สะเรียง4,660.543,305.0029.1 %ผ่าน1,155.07680.1841.1 %ผ่าน
43. ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,420.783,592.0018.7 %ไม่ผ่าน621.01795.15-28.0 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,379.623,969.129.4 %ไม่ผ่าน1,028.47954.757.2 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,562.182,174.7015.1 %ไม่ผ่าน888.30120.6586.4 %ผ่าน
46. ท่าอากาศยานปาย 30,848.686,809.0077.9 %ผ่าน423.7919.0095.5 %ผ่าน
47. ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 44,938.7144,449.011.1 %ไม่ผ่าน357.85344.103.8 %ไม่ผ่าน
48. สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน2,972.404,029.40-35.6 %ไม่ผ่าน79.9528.0464.9 %ผ่าน
49. สพ.แม่ฮ่องสอน11,896.403,013.1574.7 %ผ่าน375.25395.28-5.3 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,262.021,970.3139.6 %ผ่าน505.7828.5694.4 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 116,272.998,264.3849.2 %ผ่าน2,092.67213.7589.8 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 217,716.3612,696.0128.3 %ผ่าน2,253.65527.5076.6 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน2,498.07706.0071.7 %ผ่าน526.84136.7974.0 %ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,494.881,835.0087.3 %ผ่าน245.3780.6067.2 %ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน36,551.6213,679.6162.6 %ผ่าน217.30303.37-39.6 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง33,916.299,562.0071.8 %ผ่าน578.46406.0529.8 %ผ่าน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,961.523,517.9970.6 %ผ่าน74.24201.19-171.0 %ไม่ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,240.542,474.0079.8 %ผ่าน88.9292.13-3.6 %ไม่ผ่าน
59. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,434.451,919.0021.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
60. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน5,989.662,907.6651.5 %ผ่าน302.04300.200.6 %ไม่ผ่าน
รวม 459,340 253,527 44.81 % ผ่าน 50,372 19,320 61.65 % ผ่าน