สรุปผลประเมินจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,762.89615.0077.7 %ผ่าน168.91107.8936.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,477.152,010.0042.2 %ผ่าน786.3833.4695.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์2,900.341,228.0057.7 %ผ่าน615.23138.8077.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,420.931,254.0071.6 %ผ่าน1,299.81811.9037.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,272.141,268.0061.2 %ผ่าน767.3763.3291.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,268.57986.3069.8 %ผ่าน767.36288.8462.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์3,469.361,902.8945.2 %ผ่าน843.43446.6147.0 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,417.583,402.64-40.7 %ไม่ผ่าน635.54126.8180.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์4,997.702,419.4451.6 %ผ่าน1,198.51670.9744.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,233.984,638.2211.4 %ไม่ผ่าน1,261.78205.5483.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์10,018.2718,192.00-81.6 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์3,737.191,810.0051.6 %ผ่าน881.46132.8284.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,453.541,024.0070.3 %ผ่าน843.4386.0489.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,187.72740.0076.8 %ผ่าน773.84276.8164.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,961.753,287.3917.0 %ไม่ผ่าน1,033.59315.3269.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์8,053.2838,088.00-373.0 %ไม่ผ่าน1,718.162,523.40-46.9 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,653.274,704.0059.6 %ผ่าน4,207.95224.6894.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์7,699.746,861.0010.9 %ไม่ผ่าน2,459.79703.7671.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์6,051.4013,335.31-120.4 %ไม่ผ่าน1,302.32192.5885.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,128.65458.3059.4 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์3,725.772,917.0021.7 %ผ่าน976.52359.1063.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์3,928.082,977.0024.2 %ผ่าน1,128.67110.5990.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,610.114,955.00-7.5 %ไม่ผ่าน1,223.75649.2546.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,012.654,924.0018.1 %ไม่ผ่าน1,071.6278.2292.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,333.39946.0071.6 %ผ่าน510.92152.5670.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,374.882,240.0033.6 %ผ่าน881.46278.3268.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,553.761,329.0062.6 %ผ่าน854.70277.2567.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์8,088.588,724.06-7.9 %ไม่ผ่าน1,356.86592.0656.4 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,816.073,224.1133.1 %ผ่าน1,318.81711.6846.0 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์12,628.4627,832.90-120.4 %ไม่ผ่าน2,459.241,859.8124.4 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 6,093.053,025.0050.4 %ผ่าน976.54423.7056.6 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,046.941,119.0063.3 %ผ่าน672.28398.3940.7 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์35,390.6740,304.00-13.9 %ไม่ผ่าน4,842.431,780.5163.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,263.9417,000.00-223.0 %ไม่ผ่าน1,432.92444.6069.0 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์39,923.8919,058.7052.3 %ผ่าน2,821.09845.0670.0 %ผ่าน
36. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเก้าเลี้ยว4,104.56386.0090.6 %ผ่าน211.0640.4180.9 %ผ่าน
37. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาโกรกพระ4,131.49390.0090.6 %ผ่าน210.9380.8161.7 %ผ่าน
38. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาชุมแสง4,202.80745.0082.3 %ผ่าน286.5826.9490.6 %ผ่าน
39. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตากฟ้า4,092.03324.0092.1 %ผ่าน395.6040.4489.8 %ผ่าน
40. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาตาคลี8,246.07994.0087.9 %ผ่าน424.7894.4077.8 %ผ่าน
41. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะโก4,334.65644.0085.1 %ผ่าน317.2772.7477.1 %ผ่าน
42. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาบรรพตพิสัย4,446.83848.0080.9 %ผ่าน351.1294.3473.1 %ผ่าน
43. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาพยุหะคีรี5,327.73469.0091.2 %ผ่าน257.9149.7480.7 %ผ่าน
44. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาไพศาลี4,263.21497.0088.3 %ผ่าน365.9794.3574.2 %ผ่าน
45. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครสวรรค์7,421.811,569.6078.9 %ผ่าน290.0251.2582.3 %ผ่าน
46. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาแม่วงก์3,956.1144.0098.9 %ผ่าน436.5040.4290.7 %ผ่าน
47. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาลาดยาว4,994.56658.0086.8 %ผ่าน303.6380.5273.5 %ผ่าน
48. สนง.สรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัว4,426.58617.0086.1 %ผ่าน367.8226.9292.7 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,201.262,999.716.3 %ไม่ผ่าน709.86475.0033.1 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,543.29742.0070.8 %ผ่าน329.68190.0042.4 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,538.98516.0079.7 %ผ่าน260.22190.0027.0 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,921.182,152.7126.3 %ผ่าน309.03114.0063.1 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,856.21755.0073.6 %ผ่าน379.69209.0145.0 %ผ่าน
54. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์21,955.1319,922.519.3 %ไม่ผ่าน814.46478.0641.3 %ผ่าน
55. สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์26,357.3310,629.0059.7 %ผ่าน535.92296.4444.7 %ผ่าน
56.  ทสป.หนองน้ำขุ่น 5,644.5413,204.80-133.9 %ไม่ผ่าน548.80312.5343.1 %ผ่าน
57.  รจก.นครสวรรค์ 57,214.9067,977.01-18.8 %ไม่ผ่าน1,299.36925.4628.8 %ผ่าน
58. เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,926.368,108.50-106.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
59. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์43,900.224,379.6190.0 %ผ่าน635.45483.6623.9 %ผ่าน
60. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครสวรรค์3,731.683,225.0013.6 %ไม่ผ่าน824.40269.7867.3 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 314,666.7811,723.4720.1 %ผ่าน1,696.57629.5362.9 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 118,117.9313,161.2727.4 %ผ่าน1,551.07514.1166.9 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 233,541.3311,436.6065.9 %ผ่าน2,504.57810.8067.6 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์46,861.5610,942.6876.6 %ผ่าน3,752.25416.1188.9 %ผ่าน
65. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,701.781,945.1071.0 %ผ่าน291.93557.78-91.1 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์49,219.9116,271.9666.9 %ผ่าน330.17271.7017.7 %ไม่ผ่าน
67. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย38,370.1223,640.0038.4 %ผ่าน305.37458.43-50.1 %ไม่ผ่าน
68. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์17,867.3927,008.00-51.2 %ไม่ผ่าน273.56882.27-222.5 %ไม่ผ่าน
69. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์102,140.5190,274.0011.6 %ไม่ผ่าน1,355.60998.3126.4 %ผ่าน
70. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์25,121.8616,681.9333.6 %ผ่าน541.85449.1817.1 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์116,470.8362,840.9946.0 %ผ่าน496.55891.09-79.5 %ไม่ผ่าน
72. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์8,544.8711,074.80-29.6 %ไม่ผ่าน23.4513.4942.5 %ผ่าน
73. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์7,217.643,193.0655.8 %ผ่าน56.0867.42-20.2 %ไม่ผ่าน
74. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,786.443,142.0045.7 %ผ่าน2,096.092,511.11-19.8 %ไม่ผ่าน
75. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 123,923.271,016.0074.1 %ผ่าน1,033.59883.5314.5 %ไม่ผ่าน
76. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,239.677,924.45-9.5 %ไม่ผ่าน2,142.9896.9095.5 %ผ่าน
77. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 4 (จ.นครสวรรค์)87,387.195,838.0093.3 %ผ่าน4,619.90873.6781.1 %ผ่าน
78. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)10,278.459,841.924.2 %ไม่ผ่าน3,824.371,761.4153.9 %ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์24,894.1113,489.0045.8 %ผ่าน1,790.49231.9687.0 %ผ่าน
80. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์19,396.4614,626.1824.6 %ผ่าน4,347.46408.3590.6 %ผ่าน
81. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 35,399.2829,076.0017.9 %ไม่ผ่าน1,258.39564.5555.1 %ผ่าน
82. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,427.091,166.0066.0 %ผ่าน1,197.29361.9169.8 %ผ่าน
83. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์155,282.8852,376.0066.3 %ผ่าน1,946.281,846.715.1 %ไม่ผ่าน
รวม 1,316,424 829,829 36.96 % ผ่าน 93,523 38,007 59.36 % ผ่าน