สรุปผลประเมินจังหวัดอุทัยธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,725.71880.0067.7 %ผ่าน471.8480.8882.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,167.191,360.0057.1 %ผ่าน700.0440.2894.2 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี2,610.79976.0062.6 %ผ่าน265.33166.2337.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,393.822,225.0065.2 %ผ่าน1,023.30557.6145.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,175.07623.0080.4 %ผ่าน661.97303.0154.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี5,782.251,236.0078.6 %ผ่าน585.91220.5062.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี8,390.301,508.0082.0 %ผ่าน1,831.94256.5086.0 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,315.452,981.8043.9 %ผ่าน711.52266.0062.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,017.582,112.9657.9 %ผ่าน1,403.62458.4467.3 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี3,994.403,400.1714.9 %ไม่ผ่าน862.2295.7088.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี9,198.779,931.56-8.0 %ไม่ผ่าน1,664.1545.8397.2 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี5,473.061,606.1970.7 %ผ่าน738.56454.7738.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,515.47654.0081.4 %ผ่าน691.830.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี3,001.361,127.0062.5 %ผ่าน585.94118.4679.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี4,425.663,146.2728.9 %ผ่าน909.18406.5455.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี9,784.263,960.0059.5 %ผ่าน1,484.771,494.58-0.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,130.783,400.0033.7 %ผ่าน1,099.37493.0755.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี4,275.131,372.0067.9 %ผ่าน947.24140.1885.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,249.628,685.0715.3 %ไม่ผ่าน1,912.8276.8296.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี10,578.881,908.0082.0 %ผ่าน681.02214.7068.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี4,580.571,562.0065.9 %ผ่าน814.13205.9674.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี3,375.371,535.0054.5 %ผ่าน776.0983.5789.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี3,534.401,966.8044.4 %ผ่าน825.23212.6074.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,348.253,500.00-4.5 %ไม่ผ่าน566.9226.9695.2 %ผ่าน
25.  เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี20,051.2024,285.38-21.1 %ไม่ผ่าน612.37352.2042.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,352.25860.0074.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,307.47940.0071.6 %ผ่าน546.21202.2063.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,577.99931.0093.1 %ผ่าน4,940.6095.9798.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี3,808.324,522.68-18.8 %ไม่ผ่าน852.41232.9772.7 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี5,220.652,199.0057.9 %ผ่าน795.11253.9768.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี37,993.6918,710.9850.8 %ผ่าน1,800.14991.1744.9 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 10,751.261,963.2081.7 %ผ่าน864.16240.7372.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี2,793.55882.0068.4 %ผ่าน528.88251.3652.5 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,039.2913,052.0023.4 %ผ่าน4,377.661,667.5061.9 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี10,639.264,165.2760.8 %ผ่าน681.0174.1089.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี20,822.9811,706.0043.8 %ผ่าน2,356.99742.9068.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,950.36289.0094.2 %ผ่าน178.4952.2570.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,008.13499.0087.6 %ผ่าน524.0979.8084.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,362.84993.0081.5 %ผ่าน221.5147.7278.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,083.53663.0083.8 %ผ่าน346.9380.7576.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์3,667.73359.0090.2 %ผ่าน235.0252.2577.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,931.61555.0085.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง15,887.18534.0096.6 %ผ่าน226.1032.3085.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,995.20153.0096.2 %ผ่าน274.1763.6576.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี11,930.085,880.1250.7 %ผ่าน1,182.10896.0424.2 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี10,580.911,320.0087.5 %ผ่าน998.41133.0086.7 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุทัยธานี6,646.466,568.791.2 %ไม่ผ่าน1,289.52172.0586.7 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 125,330.9412,768.0249.6 %ผ่าน931.96760.3318.4 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 225,281.0312,872.0049.1 %ผ่าน1,585.74479.7169.7 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท11,704.522,074.0082.3 %ผ่าน704.15278.2560.5 %ผ่าน
51. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,221.902,824.8545.9 %ผ่าน390.42815.72-108.9 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี416,826.8135,911.9091.4 %ผ่าน404.081,245.99-208.4 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี55,274.3465,096.00-17.8 %ไม่ผ่าน724.121,459.93-101.6 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี19,547.3914,448.1026.1 %ผ่าน282.16749.44-165.6 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี8,022.814,787.0040.3 %ผ่าน1,344.96350.5573.9 %ผ่าน
รวม 918,656 314,470 65.77 % ผ่าน 52,414 19,275 63.23 % ผ่าน