สรุปผลประเมินจังหวัดกำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,606.12601.0076.9 %ผ่าน529.44205.1361.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,953.591,590.0059.8 %ผ่าน776.6659.1592.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร10,480.77366.0096.5 %ผ่าน3,539.61166.6995.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,307.211,812.0057.9 %ผ่าน1,137.96769.9732.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,170.851,296.0059.1 %ผ่าน776.66369.1252.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร3,487.681,618.0053.6 %ผ่าน662.56215.0467.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3,636.824,002.00-10.0 %ไม่ผ่าน714.33513.1428.2 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร3,092.682,829.008.5 %ไม่ผ่าน600.6953.7791.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4,987.572,244.1155.0 %ผ่าน1,499.261,133.5024.4 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร5,601.992,983.5046.7 %ผ่าน1,366.14133.1390.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร8,501.9312,301.99-44.7 %ไม่ผ่าน1,670.40271.5483.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,671.252,179.3940.6 %ผ่าน752.3662.7091.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,285.84634.0080.7 %ผ่าน871.740.9599.9 %ผ่าน
14.  สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,299.43324.0090.2 %ผ่าน814.69201.1075.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร4,253.502,452.0042.4 %ผ่าน525.40565.43-7.6 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร4,989.655,774.00-15.7 %ไม่ผ่าน1,271.07243.5880.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,889.772,944.0039.8 %ผ่าน1,042.88359.6465.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร4,171.881,952.0053.2 %ผ่าน1,080.91160.2285.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร15,046.9421,903.48-45.6 %ไม่ผ่าน2,088.76368.2182.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร10,913.502,201.0079.8 %ผ่าน776.66430.1644.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร4,430.852,186.0050.7 %ผ่าน833.720.9599.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร3,811.891,815.0052.4 %ผ่าน947.80416.7156.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,027.752,219.1544.9 %ผ่าน947.79225.6376.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร3,844.443,065.0020.3 %ผ่าน738.6367.2090.9 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,473.87961.0061.2 %ผ่าน567.4826.8895.3 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,354.44995.0070.3 %ผ่าน757.64261.5865.5 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,957.421,369.0053.7 %ผ่าน700.58271.4961.2 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชร5,786.934,032.1830.3 %ผ่าน1,328.11335.7974.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,658.542,203.0052.7 %ผ่าน1,290.08252.6980.4 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร22,401.4614,148.5836.8 %ผ่าน1,966.55904.8054.0 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,366.481,095.0067.5 %ผ่าน776.66370.5252.3 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,942.94691.0076.5 %ผ่าน605.51164.0072.9 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร18,697.7110,163.8445.6 %ผ่าน5,063.291,613.7068.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,468.321,741.0049.8 %ผ่าน833.71129.3284.5 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร13,391.345,688.7057.5 %ผ่าน2,069.75622.2569.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี4,740.21575.0087.9 %ผ่าน467.5155.3588.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,680.05462.0090.1 %ผ่าน379.8662.8783.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน4,544.70700.4484.6 %ผ่าน379.480.9599.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม4,497.03453.0089.9 %ผ่าน249.930.9599.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี4,475.96652.0085.4 %ผ่าน364.7259.1283.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย4,634.46443.0090.4 %ผ่าน253.3127.7589.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร4,871.441,203.0075.3 %ผ่าน390.9753.7786.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,566.47975.0078.6 %ผ่าน303.0546.8384.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร5,681.487,148.81-25.8 %ไม่ผ่าน1,214.02997.5017.8 %ไม่ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร1,990.34359.0082.0 %ผ่าน68.9239.5442.6 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร31,245.252,019.0093.5 %ผ่าน931.82204.4778.1 %ผ่าน
47. เรือนจำกลางกำแพงเพชร 65,768.1261,660.006.2 %ไม่ผ่าน1,255.36643.8148.7 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร3,768.041,199.4868.2 %ผ่าน878.25445.6149.3 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1250,881.7013,109.0394.8 %ผ่าน1,625.06449.3572.3 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 215,610.9110,271.0134.2 %ผ่าน1,779.34619.1365.2 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร32,309.668,982.5372.2 %ผ่าน2,796.881,240.8055.6 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร11,726.105,369.0054.2 %ผ่าน283.08613.71-116.8 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,405.6122,840.0013.5 %ไม่ผ่าน329.97232.7529.5 %ผ่าน
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร27,305.2046,080.00-68.8 %ไม่ผ่าน517.50579.23-11.9 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร106,390.46107,403.00-1.0 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
56. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร31,645.4913,803.0056.4 %ผ่าน344.78342.950.5 %ไม่ผ่าน
57. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,266.444,964.5769.5 %ผ่าน1,577.77629.1060.1 %ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร7,624.954,606.0039.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
59. สำนักงานชลประทานที่ 433,422.8532,743.532.0 %ไม่ผ่าน5,928.685,191.7512.4 %ไม่ผ่าน
60. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,998.8213,525.0015.5 %ไม่ผ่าน2,181.3850.0097.7 %ผ่าน
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร12,885.216,202.0051.9 %ผ่าน1,512.66413.7072.7 %ผ่าน
รวม 941,900 492,129 47.75 % ผ่าน 67,940 24,947 63.28 % ผ่าน