สรุปผลประเมินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา4,265.71611.0085.7 %ผ่าน930.8074.3092.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,423.062,040.0040.4 %ผ่าน588.4844.6792.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,094.261,873.0039.5 %ผ่าน455.40267.9941.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,162.681,827.0056.1 %ผ่าน1,118.70511.8854.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,318.731,468.0055.8 %ผ่าน550.44135.2175.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,169.98893.0071.8 %ผ่าน493.44406.2117.7 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,198.372,543.0051.1 %ผ่าน1,327.64121.8790.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,408.032,267.125.9 %ไม่ผ่าน518.30315.4039.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,871.542,490.3335.7 %ผ่าน1,246.88496.6060.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,749.592,221.0040.8 %ผ่าน721.63517.3528.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,319.9820,969.00-3.2 %ไม่ผ่าน3,821.22200.1194.8 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,888.681,796.0053.8 %ผ่าน759.65411.0345.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,214.901,037.0067.7 %ผ่าน634.9654.1691.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,165.971,231.0061.1 %ผ่าน543.01269.5250.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,151.471,201.0071.1 %ผ่าน873.76233.3873.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,634.862,652.0052.9 %ผ่าน1,444.24243.5983.1 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,090.264,550.0043.8 %ผ่าน2,414.05361.2185.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,854.852,340.0051.8 %ผ่าน911.75218.5076.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,214.188,843.8127.6 %ผ่าน1,734.3993.6594.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,198.732,562.7977.1 %ผ่าน664.56503.4124.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,019.903,759.0025.1 %ผ่าน835.71270.3967.6 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,760.083,709.0045.1 %ผ่าน1,082.92176.0383.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,158.602,701.0047.6 %ผ่าน1,177.97108.2390.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,488.263,523.0035.8 %ผ่าน835.6854.0793.5 %ผ่าน
25.  รจจ.พระนครศรีอยุธยา 44,736.05112,363.82-151.2 %ไม่ผ่าน844.85727.5213.9 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,345.68997.0070.2 %ผ่าน281.77107.8961.7 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,745.544,408.007.1 %ไม่ผ่าน889.650.9599.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,736.351,801.0051.8 %ผ่าน702.57193.6172.4 %ผ่าน
29. สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา7,279.729,295.00-27.7 %ไม่ผ่าน1,558.32631.1159.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,733.071,592.0072.2 %ผ่าน1,158.98428.6063.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,651.1315,621.9311.5 %ไม่ผ่าน1,692.711,238.3226.8 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,058.881,520.0062.6 %ผ่าน835.72502.5539.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,382.791,279.0062.2 %ผ่าน493.44301.3638.9 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37,643.2727,618.3926.6 %ผ่าน3,436.573,813.90-11.0 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา6,236.995,477.0012.2 %ไม่ผ่าน816.75554.3732.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา114,320.6213,860.003.2 %ไม่ผ่าน3,122.57644.1079.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,163.9318,914.0418.3 %ไม่ผ่าน2,326.42667.1971.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ4,679.07207.0095.6 %ผ่าน305.2248.1184.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,208.03559.0089.3 %ผ่าน184.2447.8774.0 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,050.67453.0085.2 %ผ่าน193.3862.1767.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,330.48687.0084.1 %ผ่าน288.7240.6085.9 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,124.71674.0083.7 %ผ่าน129.7154.1758.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,212.33590.0086.0 %ผ่าน154.0038.1375.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,628.261,349.0070.9 %ผ่าน303.8468.2477.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก644.61196.0069.6 %ผ่าน194.611.0099.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่4,078.79327.0092.0 %ผ่าน186.6559.4868.1 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,678.701,940.0058.5 %ผ่าน201.1362.2069.1 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,147.23459.0088.9 %ผ่าน206.5758.1171.9 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,178.07367.0091.2 %ผ่าน165.156.0096.4 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,234.72568.0086.6 %ผ่าน298.7337.6987.4 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,406.201,212.0077.6 %ผ่าน261.1853.9979.3 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,374.62786.0082.0 %ผ่าน389.5932.4491.7 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,744.032,606.0054.6 %ผ่าน264.8454.3679.5 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 15,823.507,788.71-33.7 %ไม่ผ่าน1,066.39348.3767.3 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 24,229.313,406.0019.5 %ไม่ผ่าน925.19731.5020.9 %ผ่าน
56. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา15,265.289,899.0035.2 %ผ่าน687.48135.1880.3 %ผ่าน
57. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,116.605,248.0052.8 %ผ่าน449.42189.2957.9 %ผ่าน
58.  ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 28,752.5125,317.6811.9 %ไม่ผ่าน437.21215.3550.7 %ผ่าน
59.  ทสว.พระนครศรีอยุธยา 14,157.3226,793.00-89.3 %ไม่ผ่าน410.21302.5026.3 %ผ่าน
60.  รจก.พระนครศรีอยุธยา 34,606.3543,005.52-24.3 %ไม่ผ่าน544.92386.7329.0 %ผ่าน
61. สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา24,603.567,109.4071.1 %ผ่าน1,307.75881.6732.6 %ผ่าน
62. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา24,815.135,471.2778.0 %ผ่าน752.55143.3681.0 %ผ่าน
63. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา16,717.12900.0094.6 %ผ่าน5,196.2327.0599.5 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑15,284.818,033.5247.4 %ผ่าน1,970.51483.3175.5 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 227,701.0711,606.0758.1 %ผ่าน2,716.67484.5782.2 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,243.33259.5779.1 %ผ่าน
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,368.444,804.6224.6 %ผ่าน518.46196.4462.1 %ผ่าน
68. วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 18,465.789,901.1046.4 %ผ่าน190.49643.22-237.7 %ไม่ผ่าน
69. วิทยาลัยการอาชีพเสนา 66,785.8625,642.0061.6 %ผ่าน268.99764.55-184.2 %ไม่ผ่าน
70. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 16,940.7617,617.29-4.0 %ไม่ผ่าน374.63702.35-87.5 %ไม่ผ่าน
71. วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา64,413.6251,048.0020.7 %ผ่าน1,037.73879.8215.2 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์23,906.4923,604.001.3 %ไม่ผ่าน363.54540.45-48.7 %ไม่ผ่าน
73. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา18,778.5130,855.00-64.3 %ไม่ผ่าน194.4529.5084.8 %ผ่าน
74. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา78,874.0912,582.2284.0 %ผ่าน262.84197.6324.8 %ผ่าน
75. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 105,502.2755,260.7547.6 %ผ่าน354.78544.31-53.4 %ไม่ผ่าน
76. สำนักงานคลังเขต 13,226.611,735.0246.2 %ผ่าน844.9527.0496.8 %ผ่าน
77. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,797.581,405.0063.0 %ผ่าน855.77441.3148.4 %ผ่าน
78. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,326.552,758.0936.3 %ผ่าน930.7949.4094.7 %ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา13,170.605,635.0057.2 %ผ่าน1,252.61134.5189.3 %ผ่าน
รวม 1,027,207 704,262 31.44 % ผ่าน 72,731 26,364 63.75 % ผ่าน