สรุปผลประเมินจังหวัดตาก เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,643.17490.0081.5 %ผ่าน673.05119.4082.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดตาก2,995.981,702.0043.2 %ผ่าน901.2568.5192.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก9,862.131,278.0087.0 %ผ่าน730.12134.1481.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก11,595.091,971.6483.0 %ผ่าน1,338.63681.9549.1 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,128.141,186.0062.1 %ผ่าน882.2479.4191.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,145.03629.0080.0 %ผ่าน882.24398.3554.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,625.662,401.0033.8 %ผ่าน1,205.50786.0734.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,004.332,051.4031.7 %ผ่าน608.4194.0584.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,013.592,219.4055.7 %ผ่าน1,623.85914.8543.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)10,561.236,481.0738.6 %ผ่าน1,053.39187.5582.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,675.086,050.9652.3 %ผ่าน1,300.60192.7585.2 %ผ่าน
12. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,475.44811.0076.7 %ผ่าน1,072.39471.0556.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,198.77829.0074.1 %ผ่าน920.2826.8397.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก2,830.23473.0083.3 %ผ่าน844.21173.8579.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก10,998.153,047.7672.3 %ผ่าน1,110.43436.1860.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดตาก14,055.4727,527.99-95.9 %ไม่ผ่าน1,680.921,918.07-14.1 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก13,593.345,856.0056.9 %ผ่าน2,327.46301.5787.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก4,534.351,628.0064.1 %ผ่าน996.33408.5059.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก103,095.706,256.6893.9 %ผ่าน4,651.1762.5198.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,452.492,151.0074.6 %ผ่าน1,072.3926.8397.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,449.872,588.4041.8 %ผ่าน735.21361.3850.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก4,182.462,367.0043.4 %ผ่าน977.33437.4455.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก2,810.37705.0074.9 %ผ่าน649.12141.3878.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก2,834.161,818.3035.8 %ผ่าน374.2126.8392.8 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,482.57805.0067.6 %ผ่าน692.07340.6250.8 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,430.012,840.7055.8 %ผ่าน2,251.36128.7794.3 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,083.37686.0077.8 %ผ่าน582.89292.4749.8 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,854.772,113.2463.9 %ผ่าน1,034.37251.2675.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก11,660.913,773.0867.6 %ผ่าน1,521.58406.6673.3 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก9,391.3617,428.00-85.6 %ไม่ผ่าน2,535.141,883.1725.7 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 2,673.442,936.60-9.8 %ไม่ผ่าน996.33466.4853.2 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,674.11442.0083.5 %ผ่าน692.08170.0575.4 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดตาก39,939.5611,160.0072.1 %ผ่าน6,624.96756.0088.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,502.434,633.42-32.3 %ไม่ผ่าน1,034.37244.7176.3 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,707.929,632.0045.6 %ผ่าน4,452.391,544.5365.3 %ผ่าน
36. ด่านศุลกากรแม่สอด57,495.5321,162.0063.2 %ผ่าน2,915.511,068.3563.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก4,859.955,390.09-10.9 %ไม่ผ่าน1,186.491,370.33-15.5 %ไม่ผ่าน
38. ท่าอากาศยานตาก20,070.283,774.0081.2 %ผ่าน544.944.7599.1 %ผ่าน
39. ท่าอากาศยานแม่สอด90,929.7074,714.6017.8 %ไม่ผ่าน1,326.00174.9086.8 %ผ่าน
40. สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,389.91316.0090.7 %ผ่าน101.5747.1353.6 %ผ่าน
41. สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,583.27324.0079.5 %ผ่าน86.905.7393.4 %ผ่าน
42. สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,583.27285.0082.0 %ผ่าน38.1710.6472.1 %ผ่าน
43. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,878.013,954.4049.8 %ผ่าน475.09163.8565.5 %ผ่าน
44.  เรือนจำกลางตาก 40,324.8936,015.4710.7 %ไม่ผ่าน1,219.82389.4168.1 %ผ่าน
45. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตาก3,459.282,912.1015.8 %ไม่ผ่าน1,015.36293.6471.1 %ผ่าน
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 112,566.639,194.1026.8 %ผ่าน5,685.47564.7590.1 %ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 19,840.916,461.8867.4 %ผ่าน2,759.32309.7288.8 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก14,104.283,711.0073.7 %ผ่าน3,082.62289.7690.6 %ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,274.323,873.3438.3 %ผ่าน466.561,000.12-114.4 %ไม่ผ่าน
50. โสตศึกษาจังหวัดตาก8,793.8910,196.08-15.9 %ไม่ผ่าน204.70471.44-130.3 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก18,869.5321,702.08-15.0 %ไม่ผ่าน406.721,074.06-164.1 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคตาก43,180.309,000.0079.2 %ผ่าน649.63576.8311.2 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด80,391.545,793.0092.8 %ผ่าน552.291,301.91-135.7 %ไม่ผ่าน
54. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก9,208.0610,073.00-9.4 %ไม่ผ่าน34.84134.14-285.0 %ไม่ผ่าน
55. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก19,960.8311,569.6142.0 %ผ่าน74.1739.9046.2 %ผ่าน
56. สำนักงานทางหลวงที่420,638.6416,760.8618.8 %ไม่ผ่าน7,378.685,891.9020.1 %ผ่าน
57. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)14,250.907,747.4745.6 %ผ่าน5,314.29185.5196.5 %ผ่าน
58. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก8,101.576,283.0022.4 %ผ่าน1,055.98409.4561.2 %ผ่าน
รวม 859,916 410,183 52.30 % ผ่าน 87,603 30,712 64.94 % ผ่าน