สรุปผลประเมินจังหวัดสุโขทัย เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย3,245.59802.0075.3 %ผ่าน462.74109.9776.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,172.731,784.0043.8 %ผ่าน672.5734.6594.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,201.471,147.0064.2 %ผ่าน3,626.19242.1693.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,162.331,560.0062.5 %ผ่าน1,090.27893.1218.1 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,255.661,185.0063.6 %ผ่าน710.62337.9552.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,324.41468.0085.9 %ผ่าน729.64255.8364.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,171.733,739.0047.9 %ผ่าน2,346.00925.2960.6 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย1,650.561,540.006.7 %ไม่ผ่าน430.52275.5336.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,000.702,336.0041.6 %ผ่าน1,128.98220.7380.4 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. สุโขทัย4,928.253,508.0028.8 %ผ่าน995.8699.3690.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,455.3412,368.00-65.9 %ไม่ผ่าน1,547.330.9599.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,766.412,014.5046.5 %ผ่าน862.75182.4078.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,103.72835.0073.1 %ผ่าน691.6188.2387.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,860.73636.0083.5 %ผ่าน596.5380.4686.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,634.251,930.5046.9 %ผ่าน843.74470.7244.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุโขทัย19,643.2418,849.004.0 %ไม่ผ่าน1,471.271,209.8917.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย8,820.723,840.0056.5 %ผ่าน4,394.36410.0090.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย3,391.701,676.0050.6 %ผ่าน805.71162.0779.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย7,029.0814,673.53-108.8 %ไม่ผ่าน1,471.2780.4694.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,250.16509.0084.3 %ผ่าน748.66215.1871.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย11,128.375,208.0053.2 %ผ่าน862.76635.6326.3 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,196.274,043.003.7 %ไม่ผ่าน1,090.95233.3478.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย3,476.401,960.0043.6 %ผ่าน786.69208.4073.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย4,701.793,400.0027.7 %ผ่าน558.500.9099.8 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย22,704.0025,864.00-13.9 %ไม่ผ่าน642.40255.6960.2 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,695.40835.0069.0 %ผ่าน520.4796.3981.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย5,012.452,403.0052.1 %ผ่าน729.64229.7168.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,876.40831.6071.1 %ผ่าน539.48199.5963.0 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,150.273,462.4016.6 %ไม่ผ่าน928.70429.6753.7 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย8,078.254,332.0046.4 %ผ่าน1,186.03238.7579.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย9,864.3513,095.64-32.8 %ไม่ผ่าน1,689.801,124.0533.5 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 4,202.352,315.6044.9 %ผ่าน729.64295.0359.6 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย2,219.971,364.0038.6 %ผ่าน501.4588.7382.3 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย27,703.5011,652.4057.9 %ผ่าน4,400.202,294.5947.9 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,301.751,825.0044.7 %ผ่าน729.64171.1376.5 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย14,190.217,229.6049.1 %ผ่าน1,927.65534.0072.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,055.19656.0083.8 %ผ่าน239.6038.0084.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,963.92583.0085.3 %ผ่าน224.880.9599.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,925.08515.0086.9 %ผ่าน326.930.9599.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,130.95684.0083.4 %ผ่าน297.9036.0087.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,763.571,907.0060.0 %ผ่าน250.2057.0077.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,037.02614.0084.8 %ผ่าน289.7957.0080.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,132.62719.0082.6 %ผ่าน449.4926.7694.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,170.03631.0084.9 %ผ่าน280.6737.0086.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,207.72878.0079.1 %ผ่าน328.1442.4887.1 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,634.874,709.2516.4 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,644.80578.4084.1 %ผ่าน74.562.8596.2 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย10,494.422,520.0076.0 %ผ่าน710.63339.5552.2 %ผ่าน
49. สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,126.934,850.205.4 %ไม่ผ่าน1,693.65838.4050.5 %ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย3,326.173,805.70-14.4 %ไม่ผ่าน729.6459.0091.9 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 126,172.3816,716.5736.1 %ผ่าน2,008.06587.0970.8 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 249,148.0510,894.5477.8 %ผ่าน2,109.34649.5069.2 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย34,432.867,825.4477.3 %ผ่าน4,081.50708.6782.6 %ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย22,835.775,160.6077.4 %ผ่าน488.44537.58-10.1 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย36,898.6117,235.2553.3 %ผ่าน357.80704.90-97.0 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง64,930.8822,824.0064.8 %ผ่าน288.88868.10-200.5 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย21,939.0923,603.79-7.6 %ไม่ผ่าน408.951,320.00-222.8 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย58,458.9571,015.91-21.5 %ไม่ผ่าน786.74524.9033.3 %ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย13,031.7914,965.21-14.8 %ไม่ผ่าน176.70967.03-447.3 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย73,022.2437,427.0048.7 %ผ่าน363.52805.18-121.5 %ไม่ผ่าน
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย6,633.604,420.3733.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
62. สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัย11,946.178,135.0031.9 %ผ่าน1,804.87646.9564.2 %ผ่าน
รวม 717,634 429,096 40.21 % ผ่าน 62,222 23,186 62.74 % ผ่าน