สรุปผลประเมินจังหวัดพิษณุโลก เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก3,560.72697.0080.4 %ผ่าน160.7660.1662.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,526.362,357.0033.2 %ผ่าน551.49294.5246.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก2,793.801,013.4763.7 %ผ่าน651.16117.3982.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,560.081,386.0069.6 %ผ่าน1,316.72438.4566.7 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก2,909.551,535.0047.2 %ผ่าน765.26212.8072.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,260.601,106.0066.1 %ผ่าน803.27253.3268.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,060.802,447.0051.6 %ผ่าน1,582.94977.6738.2 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,025.745,194.18-156.4 %ไม่ผ่าน508.86337.2733.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,271.364,132.0021.6 %ผ่าน1,563.92778.7350.2 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. พิษณุโลก3,731.962,765.0025.9 %ผ่าน1,031.48312.7469.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก6,602.3818,650.96-182.5 %ไม่ผ่าน5,356.59201.7496.2 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก4,086.533,364.4717.7 %ไม่ผ่าน993.45451.2554.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,529.831,067.0069.8 %ผ่าน917.362.8599.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,977.86314.0089.5 %ผ่าน651.16137.3978.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,890.054,378.00-12.5 %ไม่ผ่าน738.09479.2635.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก7,750.1937,805.71-387.8 %ไม่ผ่าน2,058.34948.9653.9 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,833.653,984.0017.6 %ไม่ผ่าน1,430.82345.3775.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,554.641,189.0073.9 %ผ่าน936.402.8599.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก8,007.437,606.405.0 %ไม่ผ่าน2,039.33125.4693.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,439.892,153.0037.4 %ผ่าน511.85314.0938.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,077.913,213.0721.2 %ผ่าน1,126.56430.8261.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,924.602,376.0039.5 %ผ่าน1,069.51256.2576.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,623.583,305.2728.5 %ผ่าน1,221.64476.7761.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก5,385.334,308.0020.0 %ผ่าน1,202.6269.0594.3 %ผ่าน
25.  รจจ.พิษณุโลก 58,677.9958,909.86-0.4 %ไม่ผ่าน1,335.57920.9931.0 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,095.99560.0081.9 %ผ่าน727.2299.3986.3 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก4,014.751,800.0055.2 %ผ่าน993.43466.5253.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,089.441,224.8760.4 %ผ่าน727.20138.6180.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,042.481,410.0076.7 %ผ่าน1,468.83329.5877.6 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,492.541,271.6463.6 %ผ่าน879.35315.6064.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก25,089.2241,106.00-63.8 %ไม่ผ่าน2,408.391,416.2641.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,291.321,975.0140.0 %ผ่าน803.28479.2940.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,000.68839.0072.0 %ผ่าน445.54183.7358.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก55,318.5414,635.0073.5 %ผ่าน13,040.753,171.6175.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก4,696.634,522.273.7 %ไม่ผ่าน955.41139.0485.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก41,867.6624,119.0042.4 %ผ่าน3,199.30927.9771.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก8,500.427,880.487.3 %ไม่ผ่าน1,792.121,422.6820.6 %ผ่าน
38. ท่าอากาศยานพิษณุโลก512,118.00137,803.9573.1 %ผ่าน556.72719.50-29.2 %ไม่ผ่าน
39. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,275.03606.0081.5 %ผ่าน79.5033.1658.3 %ผ่าน
40. สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก681,254.943,234.0099.5 %ผ่าน249.202.8598.9 %ผ่าน
41. สพ.พิษณุโลก24,827.597,066.0071.5 %ผ่าน535.73258.4051.8 %ผ่าน
42. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก18,722.9820,505.02-9.5 %ไม่ผ่าน871.45471.4245.9 %ผ่าน
43. เรือนจำกลางพิษณุโลก 98,338.66174,321.00-77.3 %ไม่ผ่าน1,814.681,193.7534.2 %ผ่าน
44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก3,916.373,809.982.7 %ไม่ผ่าน936.38149.4784.0 %ผ่าน
45. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 149,424.4911,809.1576.1 %ผ่าน1,167.13532.7154.4 %ผ่าน
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 227,976.4011,353.5359.4 %ผ่าน2,598.00464.6682.1 %ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 342,312.737,459.2182.4 %ผ่าน2,022.14742.7963.3 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์16,294.199,580.3541.2 %ผ่าน4,276.85622.0285.5 %ผ่าน
49. พิษณุโลกปัญญานุกูล50,656.0522,699.0055.2 %ผ่าน1,057.201,625.80-53.8 %ไม่ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพนครไทย40,078.7414,497.0063.8 %ผ่าน453.09785.62-73.4 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก70,029.7191,083.00-30.1 %ไม่ผ่าน1,157.58912.2621.2 %ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,911.7919,374.002.7 %ไม่ผ่าน304.14692.15-127.6 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก56,981.6029,353.9948.5 %ผ่าน305.14848.02-177.9 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก32,554.6823,539.0027.7 %ผ่าน436.22390.2710.5 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก108,468.9881,151.0825.2 %ผ่าน468.60317.0432.3 %ผ่าน
56. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,523.43662.0073.8 %ผ่าน1,253.3323.3198.1 %ผ่าน
57. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 48,118.295,961.7526.6 %ผ่าน3,247.36556.1382.9 %ผ่าน
58. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,185.9822,275.003.9 %ไม่ผ่าน62.4895.49-52.8 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก61,916.6617,885.2571.1 %ผ่าน286.73106.6562.8 %ผ่าน
60. สำนักงานคลังเขต ๖3,115.521,906.3838.8 %ผ่าน727.220.9599.9 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพากรภาค 715,169.1417,048.00-12.4 %ไม่ผ่าน3,106.66377.9487.8 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 65,989.3510,761.00-79.7 %ไม่ผ่าน2,316.20956.6358.7 %ผ่าน
63. สำนักงานชลประทานที่ 317,749.1569,300.30-290.4 %ไม่ผ่าน6,745.453,810.4543.5 %ผ่าน
64. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,532.821,052.0076.8 %ผ่าน1,848.38433.7876.5 %ผ่าน
65. สำนักงานปศุสัตว์ 64,848.585,138.95-6.0 %ไม่ผ่าน2,341.701,097.9653.1 %ผ่าน
66. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,854.234,228.0012.9 %ไม่ผ่าน1,449.83132.4390.9 %ผ่าน
67. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 34,093.1318,122.8846.8 %ผ่าน2,109.56378.6582.1 %ผ่าน
68. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,305.353,027.0029.7 %ผ่าน1,792.121,161.7935.2 %ผ่าน
69. สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)10,518.0010,243.002.6 %ไม่ผ่าน4,048.693,696.508.7 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 3 (จ.พิษณุโลก)7,717.645,196.7532.7 %ผ่าน1,472.6739.9097.3 %ผ่าน
71. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)17,327.4322,563.99-30.2 %ไม่ผ่าน5,473.781,571.3471.3 %ผ่าน
72. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 98,597.506,799.0020.9 %ผ่าน3,442.40722.9579.0 %ผ่าน
73. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก12,378.877,744.2137.4 %ผ่าน2,113.07671.5068.2 %ผ่าน
74. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 613,902.3715,753.00-13.3 %ไม่ผ่าน2,895.26769.4573.4 %ผ่าน
75. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก26,160.8512,255.0053.2 %ผ่าน2,392.37779.9567.4 %ผ่าน
76. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 774,545.576,586.8191.2 %ผ่าน496.64761.90-53.4 %ไม่ผ่าน
77. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก13,228.5712,258.017.3 %ไม่ผ่าน3,655.69275.4292.5 %ผ่าน
78. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก20,652.846,376.0069.1 %ผ่าน2,470.85514.4979.2 %ผ่าน
79. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,321.6662.0098.1 %ผ่าน1,371.44354.9174.1 %ผ่าน
80. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก33,057.3722,288.0032.6 %ผ่าน2,023.33382.1481.1 %ผ่าน
81. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,664.107,657.99-64.2 %ไม่ผ่าน1,231.54189.9084.6 %ผ่าน
82. ตำรวจภูธรภาค 672,482.8046,799.0035.4 %ผ่าน19,065.989,311.0351.2 %ผ่าน
รวม 2,690,663 1,305,797 51.47 % ผ่าน 156,696 57,972 63.00 % ผ่าน