สรุปผลประเมินจังหวัดพิจิตร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,614.43691.0080.9 %ผ่าน447.45107.6575.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,300.332,071.0037.2 %ผ่าน656.6294.3185.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร2,906.71960.3067.0 %ผ่าน504.49229.4754.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร4,274.572,064.0051.7 %ผ่าน1,074.97454.1157.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,177.321,574.0050.5 %ผ่าน618.5956.5890.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,566.651,743.0051.1 %ผ่าน542.53399.0326.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,070.752,138.0057.8 %ผ่าน1,412.64907.0435.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,084.312,766.00-32.7 %ไม่ผ่าน515.23296.3642.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,546.211,997.0056.1 %ผ่าน1,189.07799.8132.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (ส.ป.ก.พิจิตร)3,944.273,268.0017.1 %ไม่ผ่าน917.3298.4489.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร16,927.3210,136.0040.1 %ผ่าน1,702.50136.4692.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,442.551,155.0066.4 %ผ่าน732.6968.7090.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,348.681,019.0069.6 %ผ่าน694.650.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,999.98776.0074.1 %ผ่าน542.5355.3089.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร4,331.452,666.0038.5 %ผ่าน846.78370.4656.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,445.3541,130.34-655.3 %ไม่ผ่าน1,284.151,590.16-23.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,670.925,484.0017.8 %ไม่ผ่าน1,493.331,073.8728.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,709.021,618.0056.4 %ผ่าน789.73140.1982.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร7,792.018,314.63-6.7 %ไม่ผ่าน1,512.3485.8394.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน580.56255.0456.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร4,410.153,778.3014.3 %ไม่ผ่าน884.81384.5056.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,434.264,003.009.7 %ไม่ผ่าน884.81297.4866.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร4,539.891,936.0057.4 %ผ่าน590.38188.0068.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร5,847.885,129.0012.3 %ไม่ผ่าน580.5640.4193.0 %ผ่าน
25.  รจจ.พิจิตร 42,809.4336,289.1715.2 %ไม่ผ่าน801.08300.6062.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร3,747.74830.0077.9 %ผ่าน504.49186.5763.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,324.441,159.8065.1 %ผ่าน656.62198.6169.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,092.87523.3083.1 %ผ่าน460.78255.7044.5 %ผ่าน
29. สปส.จ.พิจิตร12,828.524,381.6165.8 %ผ่าน1,036.94434.2258.1 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร5,556.935,417.402.5 %ไม่ผ่าน1,017.96395.4161.2 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร11,209.2199,231.81-785.3 %ไม่ผ่าน1,542.461,304.2615.4 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,023.40941.0068.9 %ผ่าน656.650.9599.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,992.12843.0071.8 %ผ่าน542.5393.2682.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร5,790.673,812.9034.2 %ผ่าน675.64212.4868.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร22,789.6712,285.0046.1 %ผ่าน2,710.35434.0084.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน4,193.64629.0085.0 %ผ่าน235.1928.7187.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ5,268.19548.0089.6 %ผ่าน247.9527.3089.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก4,150.87968.0076.7 %ผ่าน444.8361.2086.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล4,868.95610.0087.5 %ผ่าน333.2653.2984.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,030.38354.0091.2 %ผ่าน178.6652.8670.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน181.9553.2070.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน4,823.32692.0085.7 %ผ่าน220.3645.1279.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก5,437.82514.0090.5 %ผ่าน245.4626.6589.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม5,092.05781.0084.7 %ผ่าน262.3940.8284.4 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,198.473,602.0014.2 %ไม่ผ่าน1,036.94989.884.5 %ไม่ผ่าน
47. สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,677.79685.0059.2 %ผ่าน50.6024.2552.1 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร3,986.401,620.0059.4 %ผ่าน599.57322.0546.3 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตร3,440.683,273.264.9 %ไม่ผ่าน694.6572.0689.6 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 146,428.0013,352.0971.2 %ผ่าน1,199.12300.7474.9 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 228,884.3111,048.6461.7 %ผ่าน1,314.84449.4765.8 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร29,830.144,510.4484.9 %ผ่าน1,657.83115.8593.0 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร9,426.715,295.2643.8 %ผ่าน380.81471.36-23.8 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,806.6816,774.0023.1 %ผ่าน372.771,251.26-235.7 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร148,726.911.00100.0 %ผ่าน599.44715.95-19.4 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิจิตร37,804.3815,956.7757.8 %ผ่าน252.08725.82-187.9 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร12,635.475,389.0057.4 %ผ่าน1,544.29399.0074.2 %ผ่าน
58. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)11,175.426,247.0044.1 %ผ่าน1,551.571,324.3014.6 %ไม่ผ่าน
รวม 625,437 364,983 41.64 % ผ่าน 45,209 19,497 56.87 % ผ่าน